Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Zdrowiu uprzejmie informuje, iż zgodnie z kalendarzem wyborczym, 2 marca 2016 r. w sali 113 Centrum Dydaktycznego, przy ul. Medyków 12c w Katowicach-Ligocie na zebraniu wyborczym nowo ukonstytuowanej Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach odbędą się wybory Dziekana, Prodziekanów oraz Przedstawicieli do Senatu SUM w Katowicach z grupy profesorów i doktorów habilitowanych.

Od godziny 8.20 wydawane będą urządzenia do głosowania.

O godzinie 9.00 rozpoczną się wybory na funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach spośród kandydatów zgłoszonych w dniach 29.02-01.03.2016 r.

Po wyborze Dziekana rozpoczną się wybory Prodziekanów. Kandydatury na funkcje Prodziekanów zgłaszane będą przez Dziekana–elekta w trakcie zebrania wyborczego. Kandydaci muszą spełniać warunki określone w § 80 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, tj. posiadać stopień co najmniej doktora habilitowanego oraz być zatrudnionym w SUM jako podstawowym miejscu pracy. Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. mają obowiązek złożenia do Rektora SUM „oświadczenia lustracyjnego” lub gdy takie oświadczenie zostało wcześniej złożone mają obowiązek poinformowania o tym fakcie (informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego). Wzory dokumentów znajdują się na stronie SUM w zakładce wybory uczelniane/pliki do pobrania. Kandydaci na funkcję Prodziekanów składają potwierdzone przez kancelarię SUM oświadczenie o złożeniu powyższych dokumentów na ręce Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej podczas zebrania wyborczego (Komunikat nr 8/2015 z dnia 27.11.2015 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej SUM w Katowicach). Kandydatura na funkcję Prodziekana do prowadzenia spraw studenckich przedstawiona jest po uzyskaniu pisemnej zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Rady Wydziału (brak zajęcia stanowiska na zebraniu wyborczym uważa się za wyrażenie zgody).

Wyboru Dziekana i Prodziekanów dokonuje nowo wybrana Rada Wydziału bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków (wybory odbywają się w maksymalnie trzech turach, zgodnie z kalendarzem wyborów: 2, 9 i 16 marca 2016 r).

Po zakończeniu wyborów Dziekana i Prodziekanów odbędą się wybory Przedstawicieli do Senatu z grupy profesorów i doktorów habilitowanych. Przyjmowane będą zgłoszenia Kandydatów posiadających bierne prawo wyborcze zgodnie z § 75 Statutu SUM (druki zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Uczelni w zakładce: wybory uczelniane/pliki do pobrania).

Przepisy prawne, kalendarz wyborów oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej SUM

Informację dotyczącą usprawiedliwienia nieobecności na zebraniu wyborczym i jej przyczyny należy kierować w formie pisemnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do godziny 14.00 dnia 1 marca 2016 r.

Z poważaniem
Dr hab. n. med. Jacek Durmała
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

[Przesłano przez: Joanna Tatarka]