Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Regulaminu Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na Kadencję 2016-2020, w dniach 29.02 i 01.03.2016r. w godzinach 900-1500 w siedzibie Wydziałowej Komisji Wyborczej zlokalizowanej w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu na Placu Traugutta 2 pokój 403 (IV piętro), odbędzie się zgłaszanie kandydatów na funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Kandydatów może zgłaszać każdy pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od przynależności do poszczególnych grup społeczności akademickiej NA ODPOWIEDNICH KARTACH ZGŁOSZENIA dostępnych na stronie ŚUM w zakładce Wybory lub jako załącznik do maila w Sekretariatach poszczególnych jednostek.

WYMAGANA JEST PISEMNA ZGODA KANDYDATA!

KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZAWARTE W § 79 STATUTU SUM:

  • 1. Dziekanem może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego
  • 2. Prodziekanem może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego
  • 3. Warunkiem pełnienia funkcji Dziekana/Prodziekana jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy

KANDYDACI NA FUNKCJĘ DZIEKANA I PRODZIEKANÓW ZOBLIGOWANI SĄ DO ZŁOŻENIA DO REKTORA ŚUM OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO LUB INFORMACJI O WCZEŚNIEJSZYM ZŁOŻENIU TAKIEGO OŚWIADCZENIA. (odpowiednie formularze dostępne na stronie ŚUM w zakładce Wybory lub jako załącznik do maila w Sekretariatach poszczególnych jednostek)

KANDYDAT NA FUNKCJĘ DZIEKANA POWINIEN DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZONE PRZEZ KANCELARIĘ ŚUM DO KARTY ZGŁOSZENIA SKŁADANEJ NA RĘCE PRZEDSTAWICIELI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIACH 29.02 i 01.03.2016 !!!

NATOMIASTKANDYDACI NA FUNKCJĘ PRODZIEKANÓW POWINNI PRZEDŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZONE PRZEZ KANCELARIĘ ŚUM PRZEWODNICZĄCEMU WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRAKCIE ZEBRANIA WYBORCZEGO W MOMENCIE PRZEDSTAWIENIA ICH KANDYDATUR PRZEZ NOWO WYBRANEGO DZIEKANA !!!

Wyborów Dziekanów i Prodziekanów dokonują nowo wybrane Rady Wydziałów, na posiedzeniu będącym zebraniem wyborczym.

Wybory Dziekanów i Prodziekanów dokonywane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków nowo wybranych Rad Wydziałów (§78 ust.1 Statutu SUM).

Wybory Dziekana odbywają się maksymalnie w trzech turach, zgodnie z Kalendarzem Wyborów odpowiednio w dniach: 02.03.2016, 09.03.2016 oraz 16.03.2016.

W każdej turze w terminach określonych w Kalendarzu Wyborów przeprowadza się maksymalnie dwa głosowania, przy czym do drugiego głosowania w tej samej turze przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.

Jeżeli wynik głosowania nie daje rozstrzygnięcia w zakresie wyboru Dziekana w pierwszej turze, nowo wybrana Rada Wydziału wybiera Dziekana w drugiej turze, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu, spośród kandydatów zgłoszonych do drugiej tury. Terminy ew. zgłaszania kandydatów do drugiej tury określa Kalendarz Wyborów na 7-8.03.2016.

W przypadku nie dokonania wyboru Dziekana w drugiej turze, nowo wybrana Rada Wydziału wybiera Dziekana w trzeciej turze bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu, spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w drugiej turze.

Po ogłoszeniu wyników wyborów, Dziekan-elekt przedstawia nowo wybranej Radzie Wydziału kandydatów na funkcje Prodziekanów.

Kandydaturę na funkcję Prodziekana do prowadzenia spraw studenckich, Dziekan-elekt przedstawia po uzyskaniu pisemnej zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Rady Wydziału. Brak zajęcia stanowiska na zebraniu wyborczym uważa się za wyrażenie zgody.

W przypadku nie uzyskania bezwzględnej większości głosów przy obecności 2/3 członków nowo wybranej Rady Wydziału w pierwszym głosowaniu przez kandydata na Prodziekana, Wydziałowa Komisja Wyborcza zarządza nowe głosowania z udziałem kandydata który uzyskał największą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu oraz nowego kandydata zgłoszonego przez Dziekana-elekta.

 

W załączniku przesyłam obowiązujący wzór karty zgłoszenia kandydata na Dziekana oraz wzory oświadczeń dotyczących lustracji. !!!

 

ZEBRANIE WYBORCZE W CELU WYBORU DZIEKANA I PRODZIEKANÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 02.03.2016 (ŚRODA) o godzinie 1130 w Sali Rady Wydziału w budynku Dziekanatu Zabrze Pl. Traugutta 2 (IV piętro)

 

Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej.

 

W ZEBRANIU UCZESTNICZĄ JEDYNIE WSZYSCY CZŁONKOWIE NOWO WYBRANEJ RADY WYDZIAŁU!!!!!

 

Bezpośrednio po zakończeniu wyborów Dziekana i Prodziekanów odbędą się wybory kandydatów do Senatu z grona nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Zgłoszenia kandydatów będą odbywały się z sali w trakcie zebrania wyborczego poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia z podpisaną zgodą kandydata.

Wzór karty zgłoszenia dostępny na stronie ŚUM w zakładce Wybory lub jako załącznik do maila w Sekretariatach poszczególnych jednostek.

 

W TEJ CZĘŚCI ZEBRANIA UCZESTNICZĄ JEDYNIE CZŁONKOWIE NOWO WYBRANEJ RADY WYDZIAŁU POSIADAJĄCY STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO LUB TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA!!!!!

 

Z poważaniem
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej