Uchwała Nr 5/2019 
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 4 kwietnia 2019 r.


w sprawie: doręczonego w dniu 26 marca 2019 r. pisma zatytułowanego jako „protest wyborczy”

Na podstawie § 72 ust. 5 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza 
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stwierdzić brak podstaw i uprawnień Uczelnianej Komisji Wyborczej do przyjęcia i rozpoznania pisma zatytułowanego „Protest wyborczy” złożonego w dniu 26 marca 2019 r. przez grupę Senatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2. Pozostawić pismo zatytułowane „Protest wyborczy” złożony w dniu 26 marca 2019 r. przez grupę Senatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach bez dalszego biegu.
3. Przyjąć stanowisko Uczelnianej Komisji Wyborczej w uzasadnieniu do Uchwały, które stanowi Załącznik Nr 1.
4. Postanawia przekazać w celach informacyjnych pismo zatytułowane „Protest wyborczy” złożony w dniu 26 marca 2019 r. na ręce Przewodniczącego Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – JM Rektora wraz z niniejszą Uchwałą i jej uzasadnieniem.
5. Postanawia opublikować Uchwałę wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 5/2019 
z dnia 4 kwietnia 2019r. 
UKW

Uczelniana Komisja Wyborcza, po zapoznaniu ze stanowiskiem prawnym sporządzonym przez Kancelarię Prawną świadczącą obsługę prawną na rzecz Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach pozostawia bez dalszego biegu pismo zatytułowane jako „protest wyborczy” złożone w dniu 26 marca 2019 r. przez grupę Senatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (nie wszyscy czytelnie oznaczeni) w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Rady Uczelni, uzasadniając jak niżej Komisja stwierdza, że brak jest podstaw prawnych do złożenia pisma oznaczonego jako „protest wyborczy”, a tym samym jego rozpatrzenia tak pod względem formalnym, jak i merytorycznym .

Podkreślić należy, że proces zmierzający do wyłonienia kandydatów do pierwszej Rady Uczelni nie mieści się w dyspozycji § 70 i nast. Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwalonego w dniu 14 czerwca 2006 r. z późn. zm., a nadto ustawodawca (art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) posługuje się terminem powołanie członków do składu Rady Uczelni, a zatem odmiennie, jak w przypadku wyborów innych organów Uczelni (Senat, Rektor). Nadto uwzględniając zawarte w treści stanowiska prawnego argumenty UKW uznaje, że nie jest właściwa ani jakikolwiek inny Organ Uczelni do rozpatrzenia przedmiotowego pisma.

Niezależnie od powyższego UKW po zapoznaniu z przedstawioną przez Przewodniczącą informacją o podjętych przez JM Rektora działaniach zmierzających do ponownego umożliwienia złożenia zgłoszeń kandydatów do Pierwszej Rady Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pozbawionych braków formalnych, członkowie Komisji przyjmują z satysfakcją takie działania, jako wyraz wyjścia naprzeciw wszystkim Senatorom i społeczności akademickiej.

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]