Komunikat nr 8/2015

z dnia 27.11.2015 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uwzględniając regulacje art. 7 ust. 1 – 3a, w związku z art. 4 pkt. 18 i pkt 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) zwanej dalej „ustawą lustracyjną” Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż:

1. Osoby kandydujące na funkcję Rektora, Prorektorów, Dziekana, Prodziekanów urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zgodnie z zapisami „ustawy lustracyjnej” mają obowiązek złożenia „oświadczenia lustracyjnego” albo gdy takie oświadczenie zostało uprzednio złożone maja obowiązek poinformowania o fakcie jego złożenia (informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego).

2. Organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest:

          -  dla kandydatów na funkcję Rektora i Prorektora - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

          -  dla kandydatów na funkcję Dziekana i Prodziekanów – Rektor Uczelni.

3. Oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego  należy składać w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie.

4. Ww. kandydaci zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia Uczelnianej Komisji Wyborczej lub Wydziałowej Komisji Wyborczej o złożeniu „oświadczenia lustracyjnego” lub „informacji o złożeniu takiego oświadczenia” - w formie pisemnej wraz z dowodem nadania listem poleconym. Propozycje oświadczeń dostępne na stronie www.sum.edu.pl. w zakładce wybory uczelniane.

 

Przewodnicząca

Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło