Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym mają do wyboru jedną z następujących specjalności:

 1. zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,
 2. zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych.

Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny i jednorodny blok zajęć reprezentujących przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Program kształcenia w ramach przedmiotów specjalizacyjnych uwzględnia specyfikę specjalności.

Wszystkie wymienione specjalności dają absolwentom możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających zatrudnienie w następujących instytucjach:

•  Powiatowych i Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.
•  Placówkach ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna).
•  Kuratoriach oświaty i wychowania oraz innych placówkach oświatowych.
•  Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
•  Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.
•  Administracji publicznej nadzorującej pracę jednostek ochrony zdrowia i środowiska.
•  Jednostkach administracji, w których prowadzone są programy profilaktyczne.
•  Instytutach naukowo-badawczych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta kierunku zarządzanie ryzkiem zdrowotnym

Absolwent kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym   posiada wiedzę w zakresie:

 • stanu zdrowia populacji Świata, Europy, Polski,
 • nierówności w zdrowiu i ich uwarunkowań,
 • związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy narażeniem na negatywne czynniki środowiskowe, a stanem  zdrowia populacji,
 • istotnych dla zdrowia czynników ryzyka występujących w środowisku bytowania człowieka,
 • zależności pomiędzy  narażeniem  na środowiskowe czynniki ryzyka  a zachorowalnością na choroby przewlekłe, w tym nowotworowe,
 • metod i sposobów identyfikacji czynników ryzyka zdrowia
 • działań krajowych i międzynarodowych dotyczących podstaw prawnych zarządzania środowiskiem,
 • działań krajowych i międzynarodowych dotyczących podstaw prawnych zarządzania ryzykiem zdrowotnym,
 • sposobów i metod oceny narażenia populacji na środowiskowe czynniki ryzyka zdrowia oraz metod oceny ryzyka zdrowotnego,
 • prawnego uwarunkowania systemu kontroli i nadzoru nad ryzykiem,
 • narzędzi prawnych służących zarządzaniu ryzykiem zdrowotnym. 

 

Absolwent kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym posiada umiejętności
w zakresie:

 • inicjowania działań w celu zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie ryzyka zdrowotnego,
 • szacowania ryzyka zdrowotnego i komunikowania o ryzyku różnych grup społecznych,
 • opracowywania zaleceń dotyczących profilaktyki środowiskowych zagrożeń zdrowia, służących efektywnemu zmniejszeniu ryzyka zdrowotnego,
 • wykorzystania wiedzy teoretycznej, obserwacji i interpretowania zjawisk dotyczących zdrowia populacji, pozwalających na wyjaśnienie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami środowiskowymi i społeczno-ekonomicznymi,
 • opracowywania programów opartych na profilaktyce pierwotnej, zmniejszających obciążenie organizmu niektórymi substancjami chemicznymi będącymi czynnikami ryzyka,
 • opracowywania  programów profilaktycznych, w tym opartych na profilaktyce pierwotnej, których celem jest uprzedzenie choroby lub zmniejszenie ryzyka jej rozwoju,
 • krytycznej oceny istniejących systemów kontroli i nadzoru nad ryzykiem,
 • konstruktywnej, krytycznej oceny wiodących trendów i działań w obszarze zdrowia publicznego i promocji zdrowia, podejmowanych w sferze lokalnej i krajowej.

 

Absolwent kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym posiada kompetencje społeczne:

 • umożliwiające współpracę w zespołach międzynarodowych i interdyscyplinarnych w zakresie oceny ryzyka zdrowotnego,
 • umożliwiające rozwiązywanie problemów w obszarze zdrowia publicznego w zakresie ryzyka zdrowotnego, z wykorzystaniem narzędzi prawnych,
 • pozwalające na rozpowszechnianie wiedzy w wybranych grupach społecznych, kreowanie i kształtowanie ich świadomości na temat możliwości zarządzania ryzykiem zdrowotnym,
 • dotyczące identyfikowania problemów w dziedzinie ryzyka zdrowotnego
 • dotyczące komunikowania o ryzyku zdrowotnym różnych grup społecznych,
 • do pracy w instytutach badawczych i szkołach wyższych realizujących badania i nauczanie zagadnień z zakresu ryzyka zdrowotnego i zarządzania ryzykiem,
 • do pracy we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia i ochrony środowiska, gdzie niezbędna jest umiejętność kojarzenia zagrożeń zdrowia  i opracowywania programów profilaktycznych,
 • do pracy w administracji publicznej nadzorującej pracę jednostek ochrony zdrowia i środowiska.