Studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, a także do osób, które mają ukończone studia drugiego stopnia na innym kierunku i chcą poszerzyć swoją wiedzę i pozyskać nowe umiejętności.

Kierunek Zarządzanie Ryzkiem Zdrowotnym jest jedynym w Polsce stacjonarnym i bezpłatnym kierunkiem studiów, na którym zajęcia praktyczne realizowane są w trybie tzw. piątkowo-sobotnim (odbywają się w piątki popołudniu i soboty), a wykłady i seminaria w wymiarze do 60% w formie zdalnej, za pomocą platformy e-learningowej.

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, oparte na szeroko rozumianej profilaktyce, w tym profilaktyce pierwotnej (identyfikacja czynników ryzyka, zmniejszenie zagrożenia, a więc zapobieganie chorobom u źródła), staje się podstawą i celem działań w nowoczesnej ochronie zdrowia wysokorozwiniętych Państw na całym świecie. Student na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym, w trakcie studiów drugiego stopnia, uzyskuje poszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę z obszaru nauk społecznych i medycznych. Takie ukierunkowanie daje absolwentom niezbędne narzędzia do skutecznego uczestniczenia w rozwiązywaniu różnych problemów zdrowotnych i środowiskowych. Na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym proponujemy kształcenie przyszłych specjalistów przygotowanych do realizacji zapisów dwóch najważniejszych dokumentów w obszarze zdrowia publicznego, takich jak Ustawa o Zdrowiu Publicznym oraz Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Realizacja zapisów ustawy i zadań zaplanowanych w ramach NPZ ma pozwolić skuteczniej zapobiegać chorobom i podnosić potencjał zdrowia obywateli, pod warunkiem właściwego przygotowania kadr, co zapewnia kierunek Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym.

Student w trakcie studiów może wybrać jedną z następujących specjalności:

 1. Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym,
 2. Zdrowie Środowiskowe.

Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny i jednorodny blok zajęć reprezentujących przedmioty podstawowe i specjalnościowe.

 

 

Atrakcyjną ofertę edukacyjną na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym drugiego stopnia wzbogacają praktyczne zajęcia dydaktyczne, realizowane w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Analitycznym Katedry Zdrowia Środowiskowego.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, która w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM2", podnosi swoje kompetencje w zakresie wyposażenia studentów kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym w wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające na ocenę ryzyka zdrowotnego i programowanie profilaktyki zdrowotnej dla potrzeb społeczno-gospodarczych. Ponadto w ramach projektu Studenci uczestniczą w wielu wartościowych i bezpłatnych szkoleniach a zdobytą wiedzę i kompetencje potwierdzają certyfikaty otrzymane po każdym szkoleniu.

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym zostały uznane za jedne z najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych spośród kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego trzykrotnie (2018, 2019, 2020) nagrodziła kierunek Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym certyfikatem akredytacyjnym „Studia z przyszłością" oraz w 2020 roku certyfikatem nadzwyczajnym „Laur innowacji". Szczegółowe informacje znajdują się na następujących stronach:

 

 

Absolwent kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym posiada umiejętności w zakresie:

 • inicjowania działań w celu zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie ryzyka zdrowotnego,
 • szacowania ryzyka zdrowotnego i komunikowania o ryzyku różnych grup społecznych,
 • opracowywania zaleceń dotyczących profilaktyki środowiskowych zagrożeń zdrowia, służących efektywnemu zmniejszeniu ryzyka zdrowotnego,
 • wykorzystania wiedzy teoretycznej, obserwacji i interpretowania zjawisk dotyczących zdrowia populacji, pozwalających na wyjaśnienie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami środowiskowymi i społeczno-ekonomicznymi,
 • opracowywania programów opartych na profilaktyce pierwotnej, zmniejszających obciążenie organizmu niektórymi substancjami chemicznymi będącymi czynnikami ryzyka,
 • opracowywania programów profilaktycznych, w tym opartych na profilaktyce pierwotnej, których celem jest uprzedzenie choroby lub zmniejszenie ryzyka jej rozwoju,
 • krytycznej oceny istniejących systemów kontroli i nadzoru nad ryzykiem,
 • konstruktywnej, krytycznej oceny wiodących trendów i działań w obszarze zdrowia publicznego i promocji zdrowia, podejmowanych w sferze lokalnej i krajowej.

Absolwent kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w następujących instytucjach:

 •  Powiatowych i wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych;
 • Placówkach ochrony zdrowia;
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • Administracji publicznej nadzorującej pracę jednostek ochrony zdrowia i środowiska;
 • Jednostkach administracji, w których prowadzone są programy profilaktyczne;
 • Instytutach naukowo-badawczych.