Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

 

Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku zdrowie publiczne mają do wyboru jedną z następujących specjalności:

 

 1. asystent osób starszych (wybrane zagadnienia w języku angielskim),
 2. epidemiologia i biostatystyka,
 3. higiena dentystyczna,
 4. ochrona zdrowia pracujących,
 5. opiekun medyczny,
 6. organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 7. promocja zdrowia i edukacja zdrowotna z elementami pedagogiki,
 8. statystyk medyczny,
 9. zdrowie środowiskowe,

Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny i jednorodny blok zajęć reprezentujących przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Program kształcenia w ramach przedmiotów specjalizacyjnych uwzględnia specyfikę specjalności.

Wszystkie wymienione specjalności dają absolwentom możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających zatrudnienie w instytucjach i organizacjach wyznaczonych do realizacji wskazań „Europejskiego Raportu Zdrowia 2012: Droga do osiągnięcia dobrostanu” i polityki ramowej „Zdrowie 2020”. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej oraz w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 


Sylwetka absolwenta kierunku zdrowie publiczne

 

Absolwent kierunku zdrowie publiczne:

 

  1. posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych,
  2. posiada umiejętności w zakresie:
   1. rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi, 
   2. rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi,
   3. realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym, 
   4. komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym, 
   5. gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, 
   6. realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej, 
   7. wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, 
   8. gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.
  3. posiada kompetencje społeczne do:
   1. zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej, 
   2. realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.

 


Specjalność: asystent osób starszych (wybrane zagadnienia w języku angielskim)

 

 

Absolwent specjalności asystent osób starszych (wybrane zagadnienia w języku angielskim):
 1. posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i medycznych, w szczególności w zakresie:
 2. funkcjonowania systemu pomocy społecznej i jego uwarunkowaniach,
 3. interdyscyplinarnych i złożonych problemów zdrowotnych i środowiskowo-społecznych pacjenta w wieku starszym,
 4. procesu starzenia się ludności oraz sytuacji zdrowotnej osób w wieku podeszłym,
 5. zasad prawidłowego żywienia osób starszych,
 6. organizacji i standardów opieki geriatrycznej,
 7. podstaw profilaktyki społecznej i zdrowotnej,
 8. rehabilitacji osób w wieku podeszłym,
 9. form i możliwości samoopieki i samorealizacji przez osobę w podeszłym wieku,
 10. systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.
 11. posiada umiejętności w zakresie:
 12. opracowania i zastosowania schematu działania w konkretnych przypadkach problemów z obszaru pracy socjalnej,
 13. wprowadzania poszczególnych rozwiązań z zakresu pomocy społecznej w populacji osób starszych,
 14. analizy warunków życia, specyficznych potrzeb i aktywności ludzi starych,
 15. oceny funkcjonowania osób starszych w rodzinach; łączenia procesu starzenia z polityką społeczną i rodzinną,
 16. analizowania i przewidywania społecznych reakcji na chorobę i niepełnosprawność,
 17. planowania i konstruowania programów oddziaływania społecznego w obszarach pożytku społecznego, w tym w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia,
 18. rozwiązywania bioetycznych problemów wynikających z dyskryminacji i marginalizacji osób starszych,
 19. identyfikowania problemów w systemach wsparcia osób niepełnosprawnych i wskazywania ich potencjalnego rozwiązania.
 20. posiada kompetencje społeczne do:
 21. rozpoznawania potrzeb psychofizycznych osoby starszej i niepełnosprawnej,
 22. pomocy podopiecznemu w codziennych czynnościach, np. pielęgnacyjnych, w dbaniu o zdrowie, higienę osobistą,
 23. przeprowadzenia najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych (po ustaleniach z lekarzem),
 24. udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
 25. kontaktowania się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w środowisku domowym podopiecznych, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach działających na rzecz osób starszych w oddziałach szpitalnych (rehabilitacji leczniczej, geriatrycznych), w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 

Specjalność: epidemiologia i biostatystyka
 
Absolwent specjalności epidemiologia i biostatystyka:
 1. posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i medycznych, w szczególności w zakresie:
 2. epidemiologii i epidemiologii klinicznej,
 3. pojęć matematycznych i statystycznych niezbędnych w analizie danych, 
 4. wpływu środowiskowych zagrożeń na stan zdrowia człowieka,
 5. szkodliwych czynników fizycznych występujących w środowisku pracy, w tym źródeł zatruć zawodowych i epidemiologii chorób zawodowych w Polsce.
 6. posiada umiejętności w zakresie:
 7. współpracy w zespole interdyscyplinarnym w zakresie właściwym dla specjalności,
 8. rozwiązywania problemów w obszarze zdrowia publicznego w zakresie właściwym dla specjalności,
 9. analizowania i interpretowania informacji o stanie zdrowia ludności,
 10. opracowywania ognisk epidemicznych chorób,
 11. korzystania z baz danych oraz wykorzystywania pojęć statystycznych w analizie danych; stosuje graficzne i tabelaryczne metody prezentacji zależności zmiennych,
 12. posługiwania się wynikami analiz z zakresu monitoringu środowiska oraz opracowywania zasad zapobiegania rozpowszechnianiu określonych ksenobiotyków w środowisku,
 13. posługiwania się podstawową aparaturą do pomiarów czynników środowiskowych występujących w miejscu pracy,
 14. opracowywania projektu badawczego, 
 15. przeprowadzania badań kwestionariuszowych.
 16. posiada kompetencje społeczne do zajmowania stanowisk wykonawczych i realizacji zadań związanych z epidemiologią i biostatystyką, a w szczególności do: 
 17. monitorowania stanu zdrowia populacji,
 18. prowadzenia badań epidemiologicznych, 
 19. zarządzania bazami danych jednostek ochrony zdrowia i instytucji działających na ich rzecz.
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz działach metodyczno-organizacyjnych d/s statystyki oraz epidemiologii zakładów opieki zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 

Specjalność: higiena dentystyczna
 

kierunek:               Zdrowie Publiczne
studia:                   I stopnia
moduł wybieralny:   Specjalność: Higiena dentystyczna 


Opis specjalności

Studia pierwszego stopnia o specjalności Higiena dentystyczna w ramach kierunku Zdrowie Publiczne mają za zadanie przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę odnośnie wybranych aspektów stanu zdrowia jamy ustnej.

Absolwent w czasie przebiegu studiów powinien posiąść wiedzę teoretyczną, jak też praktyczną w zakresie form organizacyjnych podmiotów systemu ochrony zdrowia, zasad prawnych i ekonomicznych ich funkcjonowania oraz działań z zakresu informatyzacji placówek (z uwzględnieniem sposobów rozliczania procedur medycznych z płatnikiem świadczeń). Poznanie sposobów organizacji i ergonomii pracy w gabinecie dentystycznym, reguł zachowania aseptyki i antyseptyki, zasad dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych, realizacji zadań związanych z promocją zdrowia jamy ustnej oraz edukacją zdrowotną (z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup wiekowych), umożliwi aktywny udział w realizacji zadań jednostek opieki zdrowotnej. 

W trakcie procesu nauczania absolwent powinien zdobyć wiedzę odnośnie anatomii, fizjologii oraz patofizjologii narządu żucia oraz specyfiki budowy błony śluzowej jamy ustnej. Absolwent zapoznaje się także z danymi epidemiologicznymi dotyczącymi występowania najczęstszych stanów chorobowych w obrębie jamy ustnej i narządu żucia, krajowymi programami zdrowotnymi oraz wytycznymi WHO w zakresie wartości wskaźników zdrowotnych w poszczególnych grupach wiekowych.

Poznanie składu chemicznego oraz właściwości fizycznych materiałów stosowanych w poszczególnych dziedzinach stomatologii, a także farmakologicznych środków znieczulających miejscowo stosowanych w lecznictwie ambulatoryjnym umożliwi absolwentowi skuteczną realizację zadań związanych z asystowaniem lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz narządu żucia. Zdobyta wiedza odnośnie zasad działalności profilaktyczno-leczniczej w obrębie higieny stomatologicznej umożliwi absolwentowi samodzielne wykonywanie wybranych procedur profilaktycznych oraz edukacyjnych zleconych przez lekarza dentystę. 

W trakcie studiów absolwent pozna zasady działania i sposoby użytkowania instrumentarium oraz aparatury stosowanej w działalności profilaktyczno-leczniczej: m.in. sprzętu diagnostycznego, urządzeń ultradźwiękowych, kątnic stomatologicznych oraz piaskarek.

Absolwent zapozna się także z zagadnieniami związanymi z psychologicznymi, pedagogicznymi i socjologicznymi aspektami pracy higienisty dentystycznego, które umożliwią mu skuteczną komunikację z pacjentem i jego rodziną. W ramach prowadzonego procesu dydaktycznego absolwent pozna znaczenie empatii, zrozumienia oraz szacunku dla pacjenta w przebiegu procesu terapeutycznego.

Wyniki badań epidemiologicznych ostatnich lat potwierdzają, iż stan zdrowia jamy ustnej populacji polskiej jest na znacząco niższym poziomie niż w wielu krajach europejskich. W celu niwelowania tego negatywnego trendu niezbędne jest nie tylko kształcenie lekarskiej kadry dentystycznej, ale także wykwalifikowanych pracowników personelu pomocniczego.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia kluczowym elementem nowoczesnego systemu ochrony zdrowia jest profilaktyka, która odgrywa także zasadniczą rolę w problematyce zdrowia jamy ustnej. W tym zakresie procedury wykonywane przez higienistkę dentystyczną zdają się mieć kluczowe znaczenie. Praca zarówno w gabinecie stomatologicznym, jak też w środowisku szkolnym umożliwia jej nie tylko skuteczne wykonywanie zabiegów profilaktycznych adekwatnych do potrzeb pacjenta, ale także prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Zatrudnienie 

Uzyskana wiedza i zdobyte umiejętności przez absolwentów pozwolą na ich zatrudnienie w jednostkach ochrony zdrowia (gabinety oraz podmioty lecznicze) oraz placówkach edukacyjnych   w których prowadzone są programy profilaktyczne.

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej są cennym atutem absolwenta tej specjalności. 

 


Specjalność: ochrona zdrowia pracujących

 

 

Absolwent specjalności ochrona zdrowia pracujących:
 1. posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i medycznych, w szczególności w zakresie:
 2. czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy oraz sposobów ich eliminacji, 
 3. chorób zawodowych, 
 4. podstawowych zasady bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 5. metod oceny ryzyka zawodowego i podstawowych systemów zarządzania bezpieczeństwem w Pracy, 
 6. posiada umiejętności w zakresie:
 7. współpracy w zespole interdyscyplinarnym w zakresie właściwym dla specjalności,
 8. rozwiązywania problemów w obszarze ochrony zdrowia publicznego w zakresie właściwym dla specjalności,
 9. posługiwania się podstawowym sprzętem i aparaturą medyczną stosowaną w diagnostyce chorób zawodowych, 
 10. interpretowania danych liczbowych, oceniania narażenia na substancje szkodliwe i przygotowania pisemnego raportu,
 11. oceny ryzyka zawodowego za pomocą różnych metod, wykorzystywania danych dotyczących oceny narażenia i pomiarów środowiskowych do oceny ryzyka zawodowego,
 12. planowania, projektowania i realizowania działań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 13. posiada kompetencje społeczne do zajmowania stanowisk wykonawczych i realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia pracujących, a w szczególności do:
 14. prowadzenia nadzoru nad warunkami pracy w różnych instytucjach i jednostkach, w tym do dokonywania oceny narażenia na szkodliwe czynniki w miejscu i na stanowisku pracy,
 15. szkolenia pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy, w tym korzystania ze środków ochrony indywidualnej,
 16. zarządzania ryzykiem w miejscu pracy oraz wdrażania działań mających na celu poprawę warunków pracy.
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w firmach doradczych i szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w instytucjach zajmujących się akredytacją i certyfikacją zakładów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 

Specjalności: opiekun medyczny
 

Absolwent specjalności opiekun medyczny

 1.     Posiada wiedzę ogólną z zakresu: nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
 2. organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce;
 3. funkcjonowania sektorów opieki ambulatoryjnej (podstawowa opieka zdrowotna i leczenie specjalistyczne) oraz opieki szpitalnej;
 4. zadań personelu medycznego i pracowników administracji w instytucjach ochrony zdrowia;
 5. zasad organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce;
 6. zadań i kompetencji instytucji płatnika (Narodowy Fundusz Zdrowia);
 7. nowoczesnych rozwiązań logistycznych w systemie zdrowotnym
 8. wykorzystania technologii IT w ochronie zdrowia
 9. determinantów zdrowia;
 10. czynników ryzyka zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników stylu życia;
 11. nierówności w zdrowiu;
 12. charakterystyki wybranych chorób zakaźnych;
 13. charakterystyki wybranych chorób przewlekłych
 14. problematyki wypadków, urazów, zatruć;
 15. promocji zdrowia wybranych grup wiekowych ludności;
 16. programów z zakresu edukacji zdrowotnej;
 17. Posiada umiejętności w zakresie:
 18. identyfikacji podstawowych funkcji systemu opieki zdrowotnej oraz jego poziomów organizacyjnych;
 19. zasad alokacji zasobów kadrowych, środków finansowych oraz wyposażenia medycznego i technicznego w systemie opieki zdrowotnej;
 20. zrozumienia zintegrowanego systemu podejmowania decyzji i zarządzania na różnych poziomach systemu zdrowotnego;
 21. rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych;
 22. identyfikacji podstawowych parametrów zdrowotnych i życiowych;
 23. opracowania, prowadzenia oraz ewaluacji programów zdrowotnych;
 24. definiowania potrzeb zdrowotnych populacji;
 25. właściwej analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk zdrowotnych oraz społecznych;
 26. Posiada kompetencje merytoryczne i praktyczne w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony zdrowia, zasadami logistyki w systemie ochrony zdrowia, promocją zdrowia, edukacją zdrowotną i profilaktyką, ze szczególnym uwzględnieniem:
 27. dzieci i młodzieży;
 28. osób starszych;
 29. osób niepełnosprawnych;
 30. osób przewlekle chorych;
 31. a także posiada kompetencje w zakresie:
 32. identyfikacji problemów zdrowotnych populacji oraz pracy w programach i projektach w tym zakresie;
 33. planowania i realizowania interwencji zdrowotnych zarówno w jednostkach opieki zdrowotnej oraz na poszczególnych szczeblach organizacyjnych systemu zdrowotnego
 34. stosowania technologii IT;

Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w instytucjach opieki zdrowotnej, w placówkach opieki społecznej, w wydziałach zdrowia, w ośrodkach zarządzania kryzysowego jednostek samorządu centralnego oraz terytorialnego, lokalnego, w szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach opieki paliatywnej i innych.

 


Specjalność: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

 

 

Absolwent specjalności organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia:
 1. posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i medycznych, w szczególności w zakresie:
 2. podstaw zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 3. powiązań polityki gospodarczej i systemu ochrony zdrowia,
 4. systemów zarządzania środowiskowego, działalności przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego w myśl strategii zrównoważonego rozwoju,
 5. prawnych i etycznych aspektów działalności w sektorze ochrony zdrowia, 
 6. zarządzania jakością, zwłaszcza w odniesieniu do usług zdrowotnych,
 7. problematyki zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzynarodowych oraz instytucji działających pośrednio lub bezpośrednio na rzecz zdrowia populacji światowej.
 8. posiada umiejętności w zakresie:
 9. analizowania informacji prasowych z obszaru gospodarczego pod względem związku z prowadzoną przez państwo polityką gospodarczą,
 10. opisywania systemów zarządzania środowiskowego,
 11. posługiwania się systemami normatywnymi, normami i regułami dotyczącymi ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
 12. identyfikacji i klasyfikacji czynników ryzyka zdrowotnego, wykorzystywania wskaźników wielkości ryzyka oraz wskazania skutecznych strategii obniżania ryzyka zdrowotnego,
 13. wykonywania analizy SWOT regionu oraz opracowywania strategii rozwoju regionalnego, 
 14. organizowania akcji ratowniczej w miejscu zdarzenia oraz w sytuacji kryzysowej,
 15. inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia Publicznego,
 16. posiada kompetencje społeczne do zajmowania stanowisk wykonawczych i realizacji zadań związanych z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia, a w szczególności do:
 17. współpracy ze środkami masowego przekazu, lokalnymi społecznościami, a także organizacjami pozarządowymi; podejmowania działania z zakresu marketingu w ochronie zdrowia i komunikacji społecznej,
 18. formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla zakładów opieki zdrowotnej,
 19. tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, 
 20. analizy danych księgowych oraz zastosowania technik analizy finansowej, 
 21. umiejętnego interpretowania przepisów prawnych, dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 22. potrafi komunikować się z instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie regionalne.
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, Narodowym Funduszu Zdrowia, firmach oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucjach nadzorujących i regulujących działanie systemu ochrony zdrowia itp. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 

Specjalność: promocja zdrowia i edukacja zdrowotna z elementami pedagogiki
 
Absolwent specjalności promocja zdrowia i edukacja zdrowotna z elementami pedagogiki:
 1. posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i medycznych, w szczególności w zakresie:
 2. pedagogiki zdrowia i jej wkładu w rozwój edukacji zdrowotnej, 
 3. relacji między edukacją zdrowotną a wychowaniem zdrowotnym,
 4. rozwoju promocji zdrowia na świecie oraz jej wkładu w aktualną i przyszła politykę promocji zdrowia,
 5. wpływu człowieka na jakość środowiska i powiązań pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem populacji,
 6. socjologii i psychologii zdrowia,
 7. biologicznych i społecznych uwarunkowań zdrowia i choroby,
 8. krajowych i międzynarodowych norm w zakresie programów zdrowotnych.
 9. posiada umiejętności w zakresie:
 10. rozwiązywania problemów w obszarze zdrowia publicznego w zakresie właściwym dla specjalności,
 11. planowania edukacji żywieniowej dla wybranej grupy odbiorców oraz tworzenia programów z zakresu zdrowego stylu życia,
 12. zarządzania ryzykiem zdrowotnym i oceny zagrożeń środowiskowych,
 13. zarządzania projektami z obszaru promocji zdrowia,
 14. stosowania poznanych metod i technik marketingu społecznego na rzecz prowadzenia skutecznych akcji profilaktyki i edukacji zdrowotnej (w tym współpraca ze środkami masowego przekazu, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi),
 15. obliczania i analizowania mierników stanu zdrowia populacji, z uwzględnieniem uwarunkowań sytuacji zdrowotnej w aspekcie procesów społecznych i demograficznych, 
 16. posiada kompetencje społeczne do zajmowania stanowisk wykonawczych i realizacji zadań związanych z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną, a w szczególności do: 
 17. rozpoznawania problemów zdrowotnych i sytuacji wymagających pomocy w różnych grupach społecznych; wdrażania odpowiednich programów profilaktycznych oraz prowadzenia indywidualnych konsultacji w zakresie rozpowszechniania zasad profilaktyki,
 18. współpracy w zespole interdyscyplinarnym w zakresie właściwym dla specjalności,
 19. pracy w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych,
 20. planowania i realizowania interwencji zdrowotnych w społeczności lokalnej, środowisku nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej, środowisku pracy oraz placówkach opieki społecznej.
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach opieki społecznej oraz w innych instytucjach zajmujących się promocja zdrowia i edukacją zdrowotną. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
 

Specjalności: statystyk medyczny
 

Absolwent specjalności statystyk medyczny:

 1. posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i medycznych, w szczególności w zakresie:
 2. projektowania baz danych,
 3. pojęć matematycznych i statystycznych niezbędnych w analizie danych,
 4. dokumentacji medycznej,
 5. statystyki publicznej w polityce zdrowotnej,
 6. sprawozdawczości statystycznej i rozliczeniowej.
 7. posiada umiejętności w zakresie: 
 8. gromadzenia, podsumowywania, przedstawiania i interpretacji danych statystycznych,
 9. prowadzenia sprawozdawczości rozliczeniowej oraz wymiany danych statystycznych mających znaczenie dla ochrony systemu zdrowia, a także zdrowia populacji,
 10. stosowania metod statystycznych w celu określenia dokładności pomiarów i ich porównania, oceny testów diagnostycznych, a także umiejętności standaryzacji współczynników,
 11. zarządzania bazami danych jednostek ochrony zdrowia i instytucji działających na ich rzecz.
 12. posiada kompetencje społeczne do:
 13. prowadzenia analiz danych statystycznych z zakresu szeroko rozumianej opieki zdrowotnej,
 14. zarządzania bazami danych jednostek ochrony zdrowia i instytucji działających na ich rzecz.

Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, działach metodyczno-organizacyjnych d/s statystyki zakładów opieki zdrowotnej lub firm farmaceutycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

 


Specjalność: zdrowie środowiskowe

 

 

Absolwent specjalności zdrowie środowiskowe:
 1. posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i medycznych, w szczególności w zakresie:
 2. zagrożeń środowiskowych w wymiarze lokalnym, krajowym i globalnym,
 3. losów zanieczyszczeń w środowisku i w organizmie człowieka oraz ich mechanizmów działania,
 4. metod ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe,
 5. zapobiegania skutkom zdrowotnym środowiskowych czynników ryzyka, 
 6. systemów zarządzania środowiskowego, działalności przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego w myśl strategii zrównoważonego rozwoju,
 7. posiada umiejętności w zakresie:
 8. wdrażania metod zmniejszenia ryzyka zdrowotnego i środowiskowego wynikającego z wystąpienia awarii przemysłowych, katastrof ekologicznych i innych zagrożeń środowiskowych,
 9. oceny toksyczności związków chemicznych,
 10. szacunkowej oceny środowiskowego ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na szkodliwe zanieczyszczenia, również w zależności od dodatkowych czynników, takich jak dieta, miejsce zamieszkania, styl życia,
 11. wyboru skutecznych sposobów/strategii obniżania ryzyka zdrowotnego,
 12. wyboru źródła finansowania działań w zakresie ochrony środowiska,
 13. posiada kompetencje społeczne do zajmowania stanowisk wykonawczych i realizacji zadań związanych ze zdrowiem środowiskowym, a w szczególności do:
 14. współpracy w zespole interdyscyplinarnym w zakresie właściwym dla specjalności,
 15. rozwiązywania problemów w obszarze zdrowia publicznego w zakresie właściwym dla specjalności,
 16. przekazywania zdobytej wiedzy różnym grupom społecznym i kształtowania ich świadomości na temat możliwości zarządzania ryzykiem zdrowotnym,
 17. identyfikacji problemów w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia,
 18. eliminowania i ograniczania narażenia populacji na szkodliwe czynniki środowiskowe.
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w instytucjach i urzędach ochrony zdrowia i ochrony środowiska, instytucjach zdrowia publicznego oraz w jednostkach kontrolnych, takich jak stacje sanitarno-epidemiologiczne i inspektoraty ochrony środowiska. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.