Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne kierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia. Absolwent kierunku zdrowie publiczne w trakcie studiów drugiego stopnia uzyskuje poszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę z obszaru nauk społecznych i medycznych. Takie ukierunkowanie daje absolwentom niezbędne narzędzia do skutecznego uczestniczenia w rozwiązywaniu różnych problemów zdrowotnych. Szczególny nacisk kładziony jest na, w tym rozpoznawanie zależności oraz uwarunkowań zachodzących i wpływających na stan zdrowia ludzi i społeczności w powiązaniu z demograficznymi, ekonomicznymi, kulturowymi, epidemiologicznymi zmianami zachodzącymi w otaczającym Środowisku: tak, aby absolwent studiów mógł nimi sprawnie zarządzać. Student w trakcie studiów może wybrać jedną z następujących specjalności:

 1. bezpieczeństwo i higiena pracy,
 2. edukator zdrowia,
 3. epidemiologia i biostatystyka  zakres rozszerzony,
 4. organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 5. zdrowie publiczne w wymiarze globalnym,
 6. zdrowie środowiskowe,
 7. zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych,
 8. ratownictwo specjalistyczne.
 9. żywienie człowieka i bezpieczeństwo źywności

 

 

 


Specjalność: bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Absolwent specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy:
a. posiada wiedzę w zakresie: 
• podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szczególnie w zakresie nadzoru sanitarnego, wymagań higieniczno-sanitarnych względem obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy, szkół, obejmującą również problematykę higieny komunalnej, systemów monitoringu i higieny radiacyjnej wynikającej z Ustawy Prawo Atomowe,
• fizjologii oraz zmian zachodzących w organizmie człowieka, w zakresie, który pozwala projektować i modyfikować ergonomicznie stanowiska pracy.
b. posiada umiejętności w zakresie:
• zastosowania w praktyce wzorów empirycznych i specjalistycznej aparatury do oceny wpływu środowiska na organizm człowieka, 
• określenia uwarunkowania i zaprojektowania wymiarów ergonomicznego stanowiska Pracy, i warunków do uprawiania różnych formy aktywności fizycznej.
c. posiada kompetencje społeczne w zakresie:
• zajmowania stanowisk wykonawczych i realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia pracujących,
• prowadzenia pełnego nadzoru nad warunkami pracy w różnych instytucjach i jednostkach, w tym do dokonywania wielowymiarowej i zintegrowanej oceny narażenia na szkodliwe czynniki w miejscu i na stanowisku pracy,
• przygotowania i realizacji szkoleń dla pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy, w tym korzystania ze środków ochrony indywidualnej,
• zarządzania ryzykiem w miejscu pracy oraz wdrażania działań mających na celu poprawę warunków pracy,
• przygotowania do prowadzenia badań i nauczania w instytutach badawczych i szkołach wyższych realizujących projekty edukacyjno-naukowe zagadnień z tego obszaru.

 


Specjalność: edukator zdrowia

 

 

Absolwent specjalności edukator zdrowia:

 1. posiada wiedzę w zakresie:
 2. modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych, 
 3. ochrony zdrowia matki i dziecka oraz promocji zdrowia jamy ustnej,
 4. metod komunikacji  w celu prowadzenia edukacji zdrowotnej na szczeblu indywidualnym oraz zbiorowym, technik behawioralnych, prowadzących do zmiany zachowań zdrowotnych, komunikowania ryzyka zdrowotnego oraz zarządzania ryzykiem zdrowotnym,
 5. rodzajów profilaktyki, opracowywania programów zdrowotnych oraz prowadzenia kampanii społecznych w tym zakresie, znajomość zasad ewaluacji programów zdrowotnych,
 6. znajomość podstawowych technologii informacyjnych i informatycznych, stosowanych w ochronie zdrowia,
 7. posiada umiejętności w zakresie:
 8. prowadzenia edukacji zdrowotnej na poziomie indywidualnym oraz na poziomie populacji,
 9. komunikowania się z pacjentem lub określoną populacją w celu zmiany zachowań zdrowotnych,
 10. opracowywania, wdrażania oraz ewaluacji programów zdrowotnych,
 11. stosowania podstawowych technologii informatycznych w ochronie zdrowia.
 12. posiada kompetencje społeczne: 
 13. współdziałanie w procesie terapeutycznym, zwłaszcza w podstawowej opiece zdrowotnej oraz opiece profilaktycznej nad pracującymi poprzez komunikację oraz edukację zdrowotną,
 14. prowadzenie programów zdrowotnych,
 15. stosowanie podstawowych technologii IT w ochronie zdrowia.

 


Specjalność: epidemiologia i biostatystyka – zakres rozszerzony

 

Absolwent specjalności epidemiologia i biostatystyka – zakres rozszerzony:
a. posiada wiedzę w zakresie: 
• wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi, ma wiedzę i potrafi rozpoznać zagrożenia zdrowia ludności związane ze stylem życia, środowiskiem społecznym, uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi oraz innymi czynnikami związanymi ze społecznymi zagrożeniami zdrowia populacji, 
• podstawowych problemów zdrowia populacji i różnorodnych grup ludności, oraz zasad projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych i profilaktycznych w celu ich opisania i zapobiegania negatywnym ich skutkom, w tym badań wieloośrodkowych,
• podstawowych uwarunkowań epidemiologicznych i prawnych funkcjonowania podmiotów w ochronie zdrowia, 
• rodzajów dokumentacji medycznej i podstaw prawnych dokumentowania opisywanych zdarzeń i zjawisk z obszaru zdrowia publicznego, rozumie zależności, wzajemnych relacji pomiędzy epidemiologią a polityką zdrowotną.
b. posiada umiejętności w zakresie:
• przygotowywania projektów badawczych, w oparciu o zweryfikowane źródła informacji oraz koncepcję tworzenia medycyny opartej na dowodach, z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej oraz dostrzeganych i poprawnie interpretowanych zjawisk,
• pracy w interdyscyplinarnej grupie nad rozwiązaniem wybranego problemu z zakresu zdrowia publicznego oraz formułowania poprawnych wniosków i przedstawienia wyników swoich badań w postaci samodzielnie opracowanej prezentacji.
c. posiada kompetencje społeczne:
• wieloaspektowego monitorowania stanu zdrowia populacji,
• przygotowania do prowadzenia badań i nauczania w instytutach badawczych i szkołach wyższych realizujących projekty z obszaru badań epidemiologicznych, 
• do objęcia funkcji analityczno-badawczych we wszystkich instytucjach administracji publicznej powiązanych z polityką zdrowotną, ochroną zdrowia, zarówno publiczną i niepubliczną, w organizacjach i fundacjach zajmujących się zagadnieniami zdrowia publicznego,
• w zakresie zarządzania bazami danych jednostek ochrony zdrowia i instytucji działających na ich rzecz.

 

 


Specjalność: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Absolwent specjalności organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia:
a. posiada wiedzę w zakresie : 
• procesów gospodarczych, zna metody analiz ekonomicznych stosowanych w ochronie zdrowia, identyfikuje czynniki oddziałujące na strategie jednostek ochrony zdrowia i zasad tworzenia biznesplanu dla podmiotu działającego w obszarze ochrony zdrowia,
• priorytetów polityki zdrowotnej państwa w oparciu o Narodowy Program Zdrowia, zna rolę jaką w obszarze polityki społecznej i zdrowotnej pełnią główni uczestnicy procesu decyzyjnego,
• podstaw prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, pracy oraz prawa medycznego, wykazuje się znajomością systemu prawnego Unii Europejskiej w zakresie praw pacjenta.
b. posiada umiejętności w zakresie:
• analizowania danych dotyczących zjawisk społeczno-ekonomicznych mających bezpośrednie lub pośrednie przełożenie na stan zdrowia populacji, krytycznie ocenia główne trendy i projekty w zdrowiu publicznym i promocji zdrowia w kontekście lokalnym i krajowym,
• samodzielnego analizowania zjawisk ekonomicznych zachodzących w obszarze zdrowia Publicznego, oraz uwarunkowania działalności rynkowej zakładu opieki zdrowotnej, z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Potrafi ocenić stosowane przez jednostki ochrony zdrowia strategie marketingowe i kryteria systemów zarządzania jakością, w połączeniu z elementami zarządzania kadrami, 
• wskazywania instytucji wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, osoby ubogie, mniejszości etniczne), oraz zasady zarządzania nimi, planowania strategii działania i finansowania. 
c. posiada kompetencje społeczne w zakresie:
• administrowania i organizowania pracy w instytucjach opieki zdrowotnej, w tym: 
w zakładach opieki zdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, ubezpieczalniach społecznych i zdrowotnych, Narodowym Funduszu Zdrowia, kompetencje pozwalające inicjować i realizować projekty organizacyjno-zarządcze,
• możliwości efektywnej współpracy ze środkami masowego przekazu, lokalnymi społecznościami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie regionalne,
• przeprowadzania analizy danych księgowych oraz zastosowania technik analizy finansowej, 
• podejmowania działań z zakresu marketingu w ochronie zdrowia i komunikacji społecznej, 
• pracy w instytutach badawczych i szkołach wyższych realizujących badania i nauczanie zagadnień z tego obszaru.

 


Specjalność: zdrowie publiczne w wymiarze globalnym

 

Absolwent specjalności zdrowie publiczne w wymiarze globalnym:
a. posiada wiedzę w zakresie: 
• polityki społecznej i zna jej założenia ideologiczne, definiuje relacje pomiędzy uwarunkowaniami politycznymi i historycznymi danego kraju. Umie różnicować mechanizmy działania kluczowych instytucji modelu ubezpieczeniowego, budżetowego oraz rezydualnego. Posiada wiedzę na temat podstawowych aspektów funkcjonowania systemów ochrony zdrowia na świecie, na wszystkich poziomach organizacyjnych oraz mechanizmów zarządzania, planowania i finansowania, 
• znajomości podstaw prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego i pracy oraz uregulowań prawnych obowiązujących w systemie ochrony zdrowia, instytucji ubezpieczeniowych, instytucji nadzoru, 
• zasadniczych mechanizmów organizacji i udzielania świadczeń zdrowotnych, umie zdefiniować gwarancje prawne dostępu obywateli do opieki zdrowotnej, zna podstawy działania instytucji płatnika oraz organów władzy na poziomie centralnym i lokalnym w Polsce.
b. posiada umiejętności w zakresie:
• dokonywania analiz wybranych mechanizmów efektywnościowych systemów zdrowotnych na szczeblu makroekonomicznym oraz mikroekonomicznym, krytycznie ocenia główne trendy i projekty w zdrowiu publicznym i promocji zdrowia w kontekście lokalnym i krajowym, oraz w szerszej perspektywie, europejskiej i globalnej,
• opisywania głównych światowych i europejskich strategii działań w obszarze zdrowia publicznego, rozpoznaje rolę organizacji pozarządowych w realizacji międzynarodowych działań na rzecz zdrowia, umie ocenić wpływ globalnych uwarunkowań zdrowia na sytuację zdrowotną w Polsce, 
• analizowania piśmiennictwa odnoszącego się do międzynarodowych strategii działań na rzecz zdrowia publicznego, opisuje najważniejsze zagrożenia środowiskowe XXI w., ich wpływ na stan zdrowia ludności oraz sposoby przeciwdziałania im, podejmowane przez wspólnotę międzynarodową, 
• umiejętnego wykorzystywania wiedzy teoretycznej, dostrzega i interpretuje zjawiska w zakresie zdrowia populacji, pogłębione i wzbogacone o wyjaśnienie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi.
c. posiada kompetencje społeczne:
• niezbędne do zajmowania stanowisk wykonawczych i realizacji zadań stojących przed instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, społecznymi i prywatnymi działającymi w szeroko pojętym systemie ochrony zdrowia, 
• umożliwiające inicjowanie i realizowanie projektów w ramach promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, pomocy społecznej oraz nadzoru nad realizacją zadań statutowych tych jednostek,
• umożliwiające pełnienie funkcji eksperta, konsultanta w zakresie zdrowia publicznego, świadczącego swoje usługi dla wszystkich instytucji gospodarki narodowej i ponadnarodowej,
• do pracy w zespołach zadaniowych realizujących projekty w obszarze polityki zdrowotnej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, poprzez znajdywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opracowywanych przez niego lub jego zespół,
• do pracy w instytutach badawczych i szkołach wyższych realizujących badania i nauczanie zagadnień z tego obszaru.

 


Specjalność: zdrowie środowiskowe

 

Absolwent specjalności zdrowie środowiskowe: 
a. posiada wiedzę w zakresie:
• zagrożeń środowiskowych w XXI w., ich wpływu na stan zdrowia ludności, oraz sposobów przeciwdziałania im, podejmowanych przez wspólnotę międzynarodową,
• podejmowanych działań krajowych i międzynarodowych w obszarze ochrony przyrody, oraz zna i omawia przykłady środowiskowych programów profilaktycznych i możliwości ich aplikacji w wybranych grupach społecznych, 
• działań krajowych i międzynarodowych dotyczących podstaw prawnych stosowania i produkcji GMO, 
• identyfikacji środowiskowych zagrożeń zdrowia, oraz potrafi wskazać najważniejsze zagrożenia występujące w miejscu zamieszkania, a także w skali regionalnej, ogólnopolskiej, europejskiej i globalnej,
• związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy narażeniem populacji na negatywne czynniki środowiskowe, i stanem jej zdrowia, jak również oceny narażenia populacji na te czynniki, w tym ryzyka zdrowotnego,
b. posiada umiejętności w zakresie:
• inicjowania działań w celu zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowia środowiskowego, potrafi zaproponować grupom społecznym zalecenia dotyczące profilaktyki środowiskowych zagrożeń zdrowia, służących efektywnemu zmniejszeniu narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe,
• samodzielnego wyszukiwania i interpretacji danych z polskich
i zagranicznych publikacji oraz dokumentów dotyczących stanu środowiska, projektowania i prowadzenia prac badawczych z wykorzystaniem aparatury laboratoryjnej w celu oceny zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska, oraz prezentacji wyników w formie raportu naukowego, 
• wykorzystania wiedzy teoretycznej, obserwacji i interpretowania zjawisk dotyczących zdrowia populacji, pogłębionych i wzbogaconych o wyjaśnienie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi, dostrzega możliwości i zagrożenia wynikające z wprowadzania do obrotu handlowego GMO,
• krytycznej oceny wiodących trendów i projektów w obszarze zdrowia publicznego
i promocji zdrowia, w konotacji lokalnej i krajowej oraz z szerszej, europejskiej perspektywy.
c. posiada kompetencje społeczne:
• umożliwiające współpracę w zespołach międzynarodowych i interdyscyplinarnych w zakresie zdrowia środowiskowego,
• umożliwiające rozwiązywanie problemów w obszarze zdrowia publicznego w zakresie właściwym dla specjalności,
• pozwalające na rozpowszechnianie wiedzy w wybranych grupach społecznych, kreowanie i kształtowanie ich świadomości na temat możliwości zarządzania ryzykiem zdrowotnym,
• dotyczące precyzyjnego identyfikowania problemów w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia,
• pozwalające na eliminowanie i ograniczanie narażenia populacji na szkodliwe czynniki środowiskowe,
• do pracy w instytutach badawczych i szkołach wyższych realizujących badania i nauczanie zagadnień z tego obszaru.

 


Specjalność: zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowowzależnych

 

kierunek:                           Zdrowie Publiczne
studia:                               II stopnia (w systemie piątkowo-sobotnim)
moduł wybieralny:               Specjalność Zdrowie Środowiskowe i Profilaktyka Chorób Środowiskowowzależnych

Opis specjalności

Studia drugiego stopnia o specjalności Zdrowie Środowiskowe i Profilaktyka Chorób Środowiskowozależnych w ramach kierunku Zdrowie Publiczne mają za zadanie przygotować specjalistów posiadających wiedzę  w  zakresie  środowiskowych zagrożeń zdrowia w XXI w,  rozpoznanych i zdefiniowanych przez naukę czynników ryzyka zdrowia występujących w środowisku bytowania człowieka, związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy narażeniem na negatywne czynniki środowiskowe, a stanem  zdrowia populacji.
W trakcie procesu nauczania absolwent zapozna się z metodami oceny narażenia populacji na środowiskowe czynniki ryzyka oraz metodami oceny ryzyka zdrowotnego, sposobami przeciwdziałania środowiskowym zagrożeniom podejmowanych przez wspólnotę międzynarodową.

 

Studenci nabędą umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, obserwacji i interpretowania zjawisk dotyczących zdrowia populacji, pogłębionych i wzbogaconych o wyjaśnienie wzajemnych relacji między zdrowiem a środowiskowymi czynnikami ryzyka zdrowia.
W trakcie studiów student zapozna się z przykładami środowiskowych programów profilaktycznych i możliwościami ich aplikacji w wybranych grupach społecznych.  Nabędzie umiejętność opracowywania  programów profilaktycznych, w tym opartych na profilaktyce pierwotnej, dotyczącej całej populacji lub znacznej jej części i obejmującej  działania najwcześniejsze, których celem jest uprzedzenie choroby lub zmniejszenie ryzyka jej rozwoju.


Zatrudnienie 

Uzyskana wiedza i zdobyte umiejętności przez absolwentów pozwolą na ich zatrudnienie w następujących jednostkach:

 • ·         Powiatowe i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
 • ·         Placówki ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna).
 • ·         Kuratoria oświaty i wychowania oraz inne placówki oświatowe.
 • ·         Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 • ·         Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.
 • ·         Administracji publicznej nadzorującej pracę jednostek ochrony zdrowia i środowiska.
 • ·         Jednostki administracji, w których prowadzone są programy profilaktyczne.
 • ·         Instytuty naukowo-badawcze.
 •  

   


  Specjalność: ratownictwo specjalistyczne

   

   

  kierunek:                             Zdrowie Publiczne

  studia:                                 II stopnia

  moduł wybieralny:                 Specjalność Ratownictwo specjalistyczne

  Opis specjalności 

  Studia drugiego stopnia o specjalności Ratownictwo specjalistyczne w ramach kierunku Zdrowie Publiczne mają za zadanie przygotować specjalistów posiadających poszerzoną wiedzę z zakresu patofizjologii stanów nagłych w wybranych stanach zagrożenia życia i zdrowia w specjalistycznych dziedzinach ratownictwa uwarunkowanych odmiennymi czynnikami ryzyka w miejscu prowadzenia działań ratowniczych. Poznają  podstawowe technologie informatyczne stosowane w ochronie zdrowia. Student zapozna się systemami zarządzania w sytuacjach kryzysowych, a także nabędzie wiedzę z zakresu możliwych do prowadzenia w miejscu zdarzenia działań prewencyjnych we współpracy ze służbami dla ochrony przypadkowych świadków zdarzenia w celu ograniczenia liczby poszkodowanych.

  Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie indywidualnym oraz taktycznym (służb), organizowania punktów pierwszej pomocy i segregacji medycznej, komunikowania się z pacjentem w specyficznych sytuacjach zagrożenia życia, w celu ograniczenia i pogłębienia istniejących obrażeń, oraz możliwych do uniknięcia obrażeń, w wyniku nieracjonalnych zachowań ich uczestników i ratowników. Potrafią zastosować podstawowe technologie informatyczne w ochronie zdrowia, a także opracować i wdrożyć zasady ewaluacji prowadzonych działań ratowniczych i obrażeń uczestników wypadku jak i ratowników uczestniczących w usuwaniu ich skutków.

  Studenci nabędą kompetencje z zakresu  współdziałania w grupie operacyjnej, komunikacji pomiędzy rodzajami służb, centrami powiadamiania ratunkowego oraz opracowywania strategii działania na miejscu zdarzenia, zgodnie z normami zapisów obowiązującego prawa i wykorzystaniem technologii  IT.

  Zatrudnienie 

              Uzyskana wiedza i zdobyte umiejętności przez absolwentów pozwolą na ich zatrudnienie w następujących jednostkach:

 •  Jednostki organizacyjne (CPR,) Ratownictwa Medycznego szczebla powiatowego i wojewódzkiego .
 • Jednostki szczebla wojewódzkiego i centralnego PSP,  .
 • Specjalistyczne i podstawowa grupy ratownictwa górskiego, wodnego (GOPR, WOPR)
 • Jednostki administracji publicznej (Centra zarządzania kryzysowego), w których szacuje się potrzeby służb i wyznacza się strategię działań ratunkowych, oraz opracowuje programy ich monitorowania i ewaluacji.
 •  

   


   

  Specjalność: żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności

   

  Opis specjalności

  Studia drugiego stopnia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE kierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia. Student specjalności ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI będzie dysponował wiedzą dotyczącą uwarunkowań żywienia człowieka w różnych grupach ludności, czynników determinujących jakość zdrowotną żywności oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności; posiadał wiedzę na temat szczegółowego składu produktów spożywczych, w tym substancji dodatkowych stosowanych technologii żywności i przetwórstwie. Absolwent specjalności może brać udział w projektowaniu i wprowadzaniu do obrotu środków żywieniowych.
  Ponadto dysponuje wiedzą dotyczącą technik analizy żywności, z uwzględnieniem zagrożeń zanieczyszczeniami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi. Absolwent ma pogłębioną wiedzę dotyczącą ochrony bezpieczeństwa konsumenta na rynku żywnościowym przy równoczesnej znajomość założeń i celów polityki wyżywienia. Zdobyta przez absolwentów wiedza, umiejętności oraz kompetencje pozwolą na ich zatrudnienie w następujących jednostkach: publiczne i niepubliczne instytucje zajmujące się produkcją żywności i/lub kontrolą jej jakości; laboratoria analityczne zajmujące się oceną żywność; stacje sanitarno-epidemiologiczne, w tym działy ds. żywności, żywienia i przedmiotów użytku; inspekcje i instytuty zajmujące się przestrzeganiem wymogów prawnych związanych z bezpieczeństwem żywności i żywienia człowieka (Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Handlowa itp.).
  Absolwent specjalności:
   
  a. posiada wiedzę w zakresie:


  • bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz kontroli jakości żywności
  • zasad żywienia różnych grup ludności, w tym osób ze schorzeniami dietozależnymi,
  • stosowania żywności funkcjonalnej, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia,
  • zdrowotnych i psychospołecznych skutków diet konwencjonalnych i niekonwencjonalnych,
  • zasad kierowania zespołami działającymi w obrębie sektora żywnościowo-żywieniowego,
  • podstaw rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i marketingu oraz praw konsumenta,
  • zasad organizowania pracy w zakładach zajmujących się problematyką żywienia człowieka i bezpieczeństwa żywności.
   
  b. posiada umiejętności w zakresie:


  • pracy w laboratoriach analitycznych i instytutach badawczych zajmujących się oceną produktów spożywczych pod względem fizyko-chemicznym, biologicznym i sensorycznym,
  • prowadzenia instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej i laboratoryjnej,
  • prowadzenia szkoleń w zakresie żywienia człowieka i bezpieczeństwa żywności,
  • opracowywania jasnych i zrozumiałych instrukcji dla personelu realizującego zadania z zakresu żywienia człowieka i kontroli jakości żywności,
  • organizowania, prowadzenie i zarządzanie firmą, w tym również branie udziału w przygotowaniu dokumentacji związanej z wdrażaniem systemów zapewniania jakości zdrowotnej żywności.
   
  c. posiada kompetencje w zakresie:


  • kontynuowania nauki przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • kierowania zespołem realizującym zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności, praw konsumenta, edukacji żywieniowej oraz profilaktyki i leczenia schorzeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem,
  • przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz praw pacjenta, w tym prawa do rzetelnej informacji na temat proponowanego postępowania żywieniowego.
   
  Zajęcia w ramach specjalności realizowane będą w trybie popołudniowym - dogodnym dla osób pracujących.

   

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
   

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
   

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
   

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
   

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

  Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
   

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

  Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

  Fundusze Europejskie

  Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

  Deklaracja dostępności

  SUM © 2016-2020

   

   

   

  logo sum

  ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice
  tel. 32 208 3600
  NIP: 634-000-53-01
  REGON: 000289035

  Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.