Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne kierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia. Absolwent kierunku zdrowie publiczne w trakcie studiów drugiego stopnia uzyskuje poszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę z obszaru nauk społecznych i medycznych. Takie ukierunkowanie daje absolwentom niezbędne narzędzia do skutecznego uczestniczenia w rozwiązywaniu różnych problemów zdrowotnych. Szczególny nacisk kładziony jest na, w tym rozpoznawanie zależności oraz uwarunkowań zachodzących i wpływających na stan zdrowia ludzi i społeczności w powiązaniu z demograficznymi, ekonomicznymi, kulturowymi, epidemiologicznymi zmianami zachodzącymi w otaczającym Środowisku: tak, aby absolwent studiów mógł nimi sprawnie zarządzać. Student w trakcie studiów może wybrać jedną z następujących specjalności:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Środowisko pracy jest miejscem, w którym potrzebny jest specjalista zdrowia publicznego. Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z Kodeksu pracy wynika także konieczność utworzenia w zakładach pracy służby BHP. Nadzór nad warunkami pracy, dokumentowanie ryzyka zawodowego, analiza chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga zatrudnienia specjalistów, którzy ukończyli studia w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy". Specjalność „Bezpieczeństwo i higiena pracy" na studiach pierwszego stopnia daje pełne kwalifikacje i formalne podstawy do zatrudnienia w służbie BHP, w charakterze inspektorów i specjalistów ds. BHP (Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468). Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta nie tylko w ramach służby BHP ale także w jednostkach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jednostkach administracji publicznej oraz firmach konsultingowych w dziedzinie BHP. Studia nadają pracodawcom zatrudniającym do 20 osób uprawnienia do pełnienia roli inspektora BHP w swoim przedsiębiorstwie oraz dają możliwość prowadzenia własnej działalności świadczącej usługi związane z bhp.

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z Kodeksu pracy wynika także obowiązek utworzenia w zakładach pracy służby BHP. Nadzór nad warunkami pracy, dokumentowanie ryzyka zawodowego, analiza chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga zatrudnienia specjalistów, którzy ukończyli studia w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy". Specjalność „Bezpieczeństwo i higiena pracy" na studiach drugiego stopnia daje pełne kwalifikacje i formalne podstawy do zatrudnienia w służbie BHP, w charakterze inspektorów i specjalistów ds. BHP niezależnie od ukończonych studiów licencjackich (Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468). Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta nie tylko w ramach służby BHP ale także w jednostkach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jednostkach administracji publicznej, w certyfikowanych laboratoriach badawczych oraz firmach konsultingowych w dziedzinie BHP. Studia drugiego stopnia nadają także pracodawcom zatrudniającym do 20 osób uprawnienia do pełnienia roli inspektora BHP w swoim przedsiębiorstwie, bez względu na numer PKD działalności. Rozszerzony program studiów zapewnia także bardzo dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności świadczącej usługi związane z bhp.

2. Menedżer ochrony zdrowia

Specjalność menedżer w ochronie zdrowia odpowiada na potrzebę zwiększenia efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz organizacji opieki zdrowotnej. W trakcie studiów przekazywane są wiedza i umiejętności w zakresie: organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, nowoczesnych technologii i innowacji w systemach opieki zdrowotnej, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania personelem medycznym, które są niezbędne do podejmowania ważnych decyzji oraz przestrzegania zasad i standardów podmiotów leczniczych. Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnienie absolwenta na różnych stanowiskach w podmiotach leczniczych, jak również w państwowej oraz samorządowej administracji publicznej (Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy marszałkowskie, urzędy miejskie). Ponadto menedżerowie opieki zdrowotnej mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, firmach informatycznych zajmujących się e-zdrowiem oraz zakładach ubezpieczeniowych.

3. Koordynator w opiece onkologicznej

Studia drugiego stopnia o specjalności Koordynator w opiece onkologicznej w ramach kierunku Zdrowie Publiczne mają za zadanie przygotować wysokiej klasy specjalistów, których zadaniem będzie organizowanie i koordynowanie procesu diagnostyczno-leczniczego chorych na chorobę nowotworową. Studenci niniejszej specjalności nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy na stanowiskach koordynatora w opiece onkologicznej w jednostkach służby zdrowia, które prowadzą diagnostykę i leczenie chorych onkologicznych, ale również w Narodowym Funduszu Zdrowia. Będą, poza tym zajmować się dokumentacją dotyczącą tych chorych jak sprawozdawczość do Krajowego Rejestru Nowotworowego czy wypełnianiem kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO). Poza tym będą organizować i koordynować zebrania konsylium lekarskiego podejmującego decyzje dotyczące dalszego postępowania z chorymi. Celem specjalności Koordynator w opiece onkologicznej jest również przygotowanie studentów do pełnienia przyszłych ról zawodowych. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki praktycznej nauce dotyczącej zagadnień onkologicznych.

Studenci tej specjalności w toku studiów zdobędą szeroką wiedzę i umiejętności, które będą mogli w przyszłości wykorzystać w pełnieniu obowiązków zawodowych, takich jak:

 • Praca na stanowisku Koordynatora w opiece onkologicznej w jednostkach opieki zdrowotnej zajmujących się diagnostyką i leczeniem onkologicznym i hematologicznym, w tym transplantologicznych.
 • Praca w Narodowym Funduszu Zdrowia w działach zajmujących się rozliczaniem usług w zakresie onkologii, w tym chemioterapii, radioterapii, programów lekowych, transplantologii.
 • Praca w jednostkach administracji publicznej zajmujących się organizowaniem i koordynowaniem programów wczesnej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.
 • Zdobyta wiedza będzie także służyć rozwijaniu samodzielności w zakresie przedmiotu specjalizacji.

W ramach specjalności realizowane będą następujące przedmioty kierunkowe:

 • Patofizjologia
 • Propedeutyka Chorób Nowotworowych
 • Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w onkologii
 • Podstawy leczenia onkologicznego
 • Epidemiologia nowotworów
 • Podstawy żywienia w onkologii
 • Podstawy psychoonkologii z elementami bioetyki

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów przez specjalistów z danej dziedziny. Zajęcia praktyczne będą mogły być prowadzone w jednostkach opieki zdrowotnej zajmujących się diagnostyką i leczeniem onkologicznym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów tej specjalności zdobywając wiedzę z zakresu koordynowania opieki onkologicznej, nabędzie umiejętności samodzielnej koordynacji działań diagnostów i lekarzy onkologów i hematologów, wspomagając i uzupełniając ich codzienną pracę. Podstawową umiejętnością będzie praca z chorymi na choroby onkologiczne i ich rodzinami, wskazując im dalsze kroki w procesie diagnostyczno-leczniczym, ale poza tym tworząc dokumentację służącą epidemiologii nowotworów oraz sprawozdawczości usług medycznych w jednostkach opieki medycznej. Absolwent będzie potrafił również organizować akcje profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania choroby nowotworowej. Będzie on poza tym miał właściwe kompetencje dla współpracy z ośrodkami onkologicznymi w zakresie kontraktowania i sprawozdawczości usług medycznych.

Zatrudnienie

Uzyskana wiedza i zdobyte umiejętności przez absolwentów pozwolą na ich zatrudnienie w następujących jednostkach:

 • Administracja onkologicznych i hematologicznych jednostek opieki medycznej.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Jednostki administracji państwowej wszystkich szczebli
 • Ośrodki badań klinicznych

Ponadto absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć pracę we wszystkich jednostkach, które zorientowane są na zagadnienia związane z chorobami nowotworowymi. Zdobyte kompetencje będą coraz powszechniej wykorzystywane wobec rosnącej liczby chorych na choroby nowotworowe, jak również wiążąca się z tym potrzeba intensyfikacji wczesnej diagnostyki onkologicznej.

4. Zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych

Specjalność Zdrowie Środowiskowe i Profilaktyka Chorób Środowiskowozależnych stanowi odpowiedź na konieczność kształcenia przyszłych specjalistów posiadających wiedzę i kompetencje w zakresie środowiskowych zagrożeń zdrowia XXI wieku, rozpoznanych i zdefiniowanych przez naukę czynników ryzyka zdrowia występujących w środowisku bytowania człowieka oraz związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy narażeniem na negatywne czynniki środowiskowe, a stanem zdrowia populacji. W ramach specjalności przekazywane są wiedza i umiejętności niezbędne do wdrażania zapisów jednego z najważniejszych dokumentów w obszarze zdrowia publicznego - Narodowego Programu Zdrowia, którego założeniem jest realizacja działań ukierunkowanych na skuteczne zapobieganie chorobom i podnoszenie potencjału zdrowia obywateli, oraz w którym jeden z celów operacyjnych dotyczy „Zdrowia środowiskowego i chorób zakaźnych".

Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie Absolwenta w jednostkach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jednostkach administracji publicznej ds. zdrowia publicznego, jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, instytutach naukowo-badawczych. Ponadto uzyskaną wiedzę i umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w każdej instytucji, której celem jest zbieranie, analiza i interpretacja danych medycznych i środowiskowych.


Informacje dla kandydatów:

Studia stacjonarne - https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=375
Studia niestacjonarne - https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=388

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.