Dietetyka to nauka o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Student zdobywa wiedzę z fizjologicznych podstaw żywienia, anatomicznej budowy człowieka, a także chemii żywności. Studenci poznają zasady racjonalnego żywienia oraz sposoby oceny stanu odżywienia ludności. Uczą się jak zapobiegać chorobom dietozależnym, poznają interakcje leków z żywnością oraz technologię i sposoby oceny jakości żywności.
Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych salach technologicznych. Studenci realizują praktyki w działach żywienia w szpitalach, poradniach dietetycznych oraz specjalistycznych, a także w innych placówkach i instytucjach zajmujących się promocją i ochroną zdrowia. Zajęcia praktyczne w efektywny sposób uczą jak promować zdrowe odżywianie i przeprowadzać edukację żywieniową indywidulaną i grupową.

Studia I stopnia (3-letnie studia zawodowe) pozwalają na uzyskanie tytułu licencjata, w dwóch specjalnościach:

 dietetyka kliniczna,
 dietetyka stosowana.

Niezależnie od specjalności każdy absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje w pełni uznawany dyplom „licencjata dietetyki” (z dodatkową informacją o specjalności) i wszelkie uprawnienia z tego wynikające.
Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny i jednorodny blok zajęć reprezentujących przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Program kształcenia w ramach przedmiotów specjalizacyjnych uwzględnia specyfikę specjalności.

 


 Specjalność: dietetyka kliniczna

Absolwent tej specjalności:

a. posiada wiedzę w zakresie:
• postępowania dietetycznego w chorobach w zależności od stopnia ich zaawansowania, klasyfikowania diet leczniczych, określania ich celów, zasad i zastosowania,
• wzajemnych zależności pomiędzy układem pokarmowym i innymi układami, 
• technologii przygotowywania potraw oraz podstaw towaroznawstwa,
• etycznych i prawnych uwarunkowań zawodu dietetyka.
b. posiada umiejętności w zakresie:
• przeprowadzania wywiadu żywieniowego, dokonywania oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia,
• dokonywania pomiarów antropometrycznych człowieka i analizowania wyników badań laboratoryjnych,
• klasyfikowania diet stosowanych w różnych jednostkach chorobowych, określania ich celu, zastosowania i zasad; potrafi dobierać produkty i potrawy do poszczególnych diet zalecanych w chorobach,
• planowania i wdrażania odpowiednich postępowań żywieniowych w celu zapobiegania chorobom dietozależnym oraz ich leczenia,
• określania wartości odżywczej i energetycznej diet na podstawie programów komputerowych i tabel wartości odżywczej produktów spożywczych oraz i typowych potraw,
• udzielania porady dietetycznej w ramach zespołu terapeutycznego,
• przygotowania materiałów edukacyjnych dla pacjenta i prowadzenia edukacji żywieniowej dla osób zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia.
c. posiada kompetencje społeczne do:
• przestrzegania zasad etyki zawodowej i praw pacjenta, w tym prawa do informacji dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego oraz jego możliwych następstw i ograniczeń,
• efektywnego działania wg wskazówek; potrafi pracować samodzielnie, w zespole nad wyznaczonym zadaniem badawczym.
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w oddziałach szpitalnych; poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznych (diabetologicznej, chorób metabolicznych, alergologicznej, gastroenterologicznej, pediatrycznej), w poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych (klinikach sportowych, fitness klubach, siłowniach), firmach zajmujących się cateringiem dietetycznym, firmach farmaceutycznych produkujących preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, firmach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia i suplementy diety.


Specjalność: dietetyka stosowana

Absolwent tej specjalności:

a. posiada wiedzę w zakresie:
• podstawowych zasad organizacji w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego oraz zasad podejmowania działalności gospodarczej w tym obszarze,
• technologii produkcji potraw oraz podstaw towaroznawstwa,
• organizacji stanowisk pracy zgodnie z wymogami ergonomii, warunków sanitarno-higienicznych produkcji żywności w zakładach żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego oraz współczesnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia,
• etycznych i prawnych uwarunkowań zawodu dietetyka.

b. posiada umiejętności w zakresie:
• przeprowadzania wywiadu żywieniowy i dokonywania oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia,
• dokonywania pomiarów antropometrycznych człowieka i analizowania wyników badań laboratoryjnych,
• prowadzenia edukacji żywieniowej dla osób zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia,
• posługiwania się zaleceniami żywieniowymi i normami stosowanymi w zakładach żywienia zbiorowego,
• określania wartości odżywczej i energetycznej diet na podstawie programów komputerowych i tabel wartości odżywczej produktów spożywczych oraz typowych potraw,
• dokonywania odpowiedniego doboru surowców do produkcji potraw stosowanych w dietoterapii oraz zastosowania odpowiednich technik sporządzania potraw,
• posługiwania się sprzętem wykorzystywanym w technologii produkcji potraw.
c. posiada kompetencje społeczne do: 
• przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwiązywania typowych problemów związanych z zawodem,
• przestrzegania praw pacjenta, w tym prawa do informacji dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego oraz jego możliwych następstw i ograniczeń,
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w działach żywienia w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego (szpitale, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, sanatoria, więzienia, restauracje, firmy cateringowe), wydziałach zdrowia samorządów terytorialnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach żywienia zbiorowego dostarczających posiłki do placówek ochrony zdrowia (np. do szpitali), organizacjach konsumenckich oraz pożytku publicznego, w firmach farmaceutycznych.