Studia drugiego stopnia na kierunku dietetyka kierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: dietetyka, zdrowie publiczne (specjalność: dietetyka), żywienie człowieka, żywienie człowieka i ocena żywności, technologia żywności i żywienia. W toku studiów absolwenci zdobywają:

a. wiedzę w zakresie:
• zasad fizjologii żywienia oraz biochemii klinicznej i ich wykorzystywania w planowaniu żywienia,
• metod analizy jakości poszczególnych grup produktów spożywczych i ich znaczenia,
• podstaw psychologii klinicznej i uwzględniania ich w codziennej pracy zawodowej w rozwiązywaniu złożonych problemów zdrowotnych, socjalnych i rodzinnych,
• zasad żywienia klinicznego obejmującego żywienie pozajelitowe i dojelitowe z wykorzystaniem diet przemysłowych w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia,
• zasad kierowania zespołami,
• podstaw rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
• przepisów dotyczących urzędowej kontroli żywności (Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Systemu Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), przestrzegania ich w pracy zawodowej oraz rozumienia ich znaczenia w podnoszeniu jakości produkcji żywności,
• zasad funkcjonowania sprzętu używanego w zakładach żywienia zbiorowego.
b. umiejętności obejmujące:
• opracowywanie jasnych i zrozumiałych instrukcji dla personelu realizującego opiekę żywieniową,
• teorię i praktykę marketingu oraz zarządzania,
• prowadzenie poradnictwa żywieniowego oraz planowanie i prowadzenie opieki żywieniowej nad pacjentami w szpitalu,
• ustalanie wskazań z zastosowaniem dostępnych w Polsce diet przemysłowych, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego w korygowaniu zaburzeń odżywiania,
• planowanie, dostosowanego do wieku i poziomu aktywności fizycznej postępowania dietetycznego w oparciu o dowody naukowe, w celu zapobiegania chorobom na tle wadliwego żywienia,
• prowadzenie instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej,
• prowadzenie samodzielnego poradnictwa żywieniowego dla różnych grup populacyjnych, zarówno ludzi zdrowych, jak i chorych,
• prowadzenie szkoleń w zakresie żywienia i dietetyki,
• prowadzenie i zarządzanie poradnią dietetyczną, działem żywienia.
c. posiada kompetencje społeczne do:
• kontynuowania nauki przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych,
• kierowania zespołem realizującym zadania w zakresie edukacji żywieniowej oraz profilaktyki i leczenia chorób żywieniowozależnych,
• przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz praw pacjenta, w tym prawa do rzetelnej informacji na temat proponowanego postępowania żywieniowego.
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, działach żywienia w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego (szpitale, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, sanatoria, więzienia, restauracje, firmy cateringowe), poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych (kliniki sportowe, fitness kluby, siłownie), firmach farmaceutycznych produkujących preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, firmach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia, wydziałach zdrowia samorządów terytorialnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, organizacjach konsumenckich oraz pożytku publicznego, firmach zajmujących się profilaktyką i edukacją żywieniową, instytutach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się systemami zapewniania właściwej jakości żywności.