Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

 

Kierunek lekarski:

Studia z wykładowym językiem polskim - trwają 12 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym. Program kształcenia jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy lekarza.
Studia z wykładowym językiem angielskim - trwają 12 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy lekarza.
neurobiologia - kierunek unikatowy – studia II stopnia trwające 4 semestry, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 

Łącznie na Wydziale Lekarskim w Katowicach w roku akademickim 2013/2014 studiuje 2045 studentów. A do końca roku akademickiego 2012/2013 studia na naszym Wydziale ukończyło 10 389 studentów programu polskojęzycznego i 479 programu anglojęzycznego.

SYLWETKI ABSOLWENTÓW

 • kierunek lekarski:
 • Absolwent posiada rozległą wiedzę z zakresu rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, zna objawy i przebieg chorób, zna sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych. Dysponuje również wiedzą dotyczącą etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza oraz zna zasady promocji zdrowia, a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych i przyjętych normach. Potrafi rozpoznać problemy medyczne oraz określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego. Rozpoznaje stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Potrafi zaplanować postepowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki. Umie wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki. Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym, kieruje się jego dobrem, stawiając je na pierwszym miejscu i przestrzegając tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta. Posiada umiejętność stałego dokształcania się.

 • kierunek neurobiologia:
 • Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu neurobiologii, opartą na szerokiej podstawie nauk przyrodniczych. Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania nowej wiedzy z różnych obszarów neurobiologii. Ponadto posiada umiejętności praktyczne obejmujące: posługiwanie się metodami i technikami umożliwiającymi udział w realizacji projektów badawczych z zakresu neurobiologii, ocenę struktur mózgu zaangażowanych w procesy poznawcze oraz analizę, ekspresję i kontrolę emocji, ocenę zaburzeń poznawczych, emocji i osobowości u osób z przejściowym lub trwałym uszkodzeniem mózgu.

  Kompetencje merytoryczne umożliwiłyby mu podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych, instytucjach akademickich oraz firmach zajmujących się badaniami klinicznymi lub dystrybucją sprzętu i odczynników stosowanych w naukach biomedycznych.  Opanowanie specjalistycznych metod badawczych może także stanowić podstawę do współpracy absolwenta z lekarzem w zaawansowanych procedurach badawczych z zakresu neurobiologii klinicznej. Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku neurobiologia otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

  Absolwent ma także ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

  Na Wydziale Lekarskim w Katowicach prowadzone są również studia w języku angielskim. Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

  KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

  studia III stopnia (doktoranckie) – czteroletnie studia stacjonarne, które kończą się uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna lub biologia medyczna. 

  podyplomowe kształcenie specjalizacyjne – prowadzone jest w ramach Kolegium Kształcenia Podyplomowego, które zostało utworzone na Wydziale Lekarskim w Katowicach w 1995 roku na podstawie uchwały nr 47/95 Senatu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. 

  •          obowiązkowe do specjalizacji dla lekarzy;
  •          doskonalące - zalecane w ramach programów specjalizacji dla lekarzy;
  •          doskonalące w ramach kształcenia ustawicznego (tzw. kursy płatne SUM dla lekarzy i pielęgniarek)

  Kolegium Kształcenia Podyplomowego zajmuje się koordynacją i obsługą administracyjno-rozliczeniową kursów prowadzonych przez jednostki organizacyjne Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Nauk o Zdrowiu. Nadzór nad działalnością Kolegium pełni Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego.

  Rodzaje kursów:

  Corocznie organizowanych jest ok. 85 kursów różnych specjalności (zgodnie z programem specjalizacji), na których przeszkolonych zostaje średnio 1.600 lekarzy.

  PROGRAM MISTRZ-UCZEŃ

  Program Mistrz-Uczeń został stworzony z myślą o najlepszych studentach kierunku lekarskiego, wykazujących szczególne zainteresowanie określonymi dziedzinami medycyny. W ramach tego programu w sposób indywidualny przez cały okres trwania nauki z danego przedmiotu, można studiować w czterech dziedzinach: choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria oraz ginekologia i położnictwo.

  Do programu mistrz-uczeń w ramach chorób wewnętrznych, chirurgii i pediatrii mogą przystąpić studenci po zaliczeniu II roku studiów, a w ramach ginekologii i położnictwa po zaliczeniu III roku.

  DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH

  Studenci Wydziału Lekarskiego w Katowicach zrzeszeni są w Kołach Naukowych przy 46 jednostkach organizacyjnych. Przynależność do kół naukowych daje im możliwość udziału w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez jednostkę. Praca studentów często uwieńczona jest publikacjami, które są przedstawiane na Międzynarodowej i Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Uczelni Medycznych odbywającej się w miesiącu maju każdego roku, a także innych krajowych i zagranicznych konferencjach młodych naukowców.

  WYMIANA MIĘDZYNARODOWA STUDENTÓW

  Uczelnia oferuje studentom międzynarodową wymianę studencką, realizowaną w ramach programu Erasmus +. Jest to program wspierający międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwiający wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki. Do tej pory z tego programu skorzystało 104 studentów naszego Wydziału

  IFMSA od lat organizuje wakacyjne wymiany studenckie, które są realizowane w ramach dwóch programów: SCOPE (Program Stały ds. Wymiany Wakacyjnej) oraz SCORE (Program Stały ds. Wymiany Naukowej), w których może wziąć udział każdy student Wydziału Lekarskiego, który rozpoczął naukę przedmiotów klinicznych oraz jest członkiem IFMSA-Poland. W ostatnich latach z tej możliwości skorzystało 115 studentów naszego Wydziału.

  UNIWERSYTET LICEALISTY

  W roku akademickim 2013/2014 decyzją Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został powołany przy Wydziale Lekarskim w Katowicach Uniwersytet Licealisty. Głównym celem jego działalności jest zachęcenie młodzieży do studiowania kierunków medycznych, pokazanie jak wyglądają tego typu studia, a także rozszerzenie wiadomości z zakresu nauk ścisłych i rozwinięcie zainteresowań z zakresu medycyny. Dzięki temu programowi, kandydaci na studia medyczne będą mogli dokonać bardziej świadomego wyboru kierunku studiów, a zdobyta wiedza pomoże im w studiowaniu medycyny i kierunków pokrewnych. Program „Uniwersytet Licealisty” jest adresowany dla uczniów klas II i III liceów przeprowadzających maturę na poziomie rozszerzonym z biologii, które zadeklarowały chęć współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i zgłosiły swój udział w programie. W trakcie rocznego kursu, obejmującego semestr zimowy i letni, uczestnicy programu mają możliwość zapoznania się z wybranymi przedmiotami stanowiącymi bazę dla przedmiotów klinicznych, czyli z anatomią, biochemią, fizjologią, genetyką oraz zdrowiem publicznym. Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i ćwiczeń obejmujących najistotniejsze i przy okazji najciekawsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizmu człowieka. Uczestnicy poznają budowę anatomiczną człowieka, zasady funkcjonowania organów, ich fizjologię i biochemię, a także możliwości współczesnej diagnostyki genetycznej i biochemicznej. Poznają także wybrane zagadnienia związane z promocją zdrowia i zachowaniami prozdrowotnymi. Tematy zajęć stanowią rozszerzenie tematów z którymi uczniowie spotykają się w liceum na zajęciach z biologii i chemii. Roczny cykl zajęć zakończony jest Ogólnopolskim Konkursem obejmującym swym zakresem tematy poruszane w ramach seminariów i ćwiczeń. Laureaci konkursu otrzymują dodatkowe punkty, które są uwzględniane w czasie rekrutacji na Wydział Lekarski w Katowicach i Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

   

   

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
   

  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

  Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
   

  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

  Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
   

  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

  Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
   

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

  Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
   

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

  Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

  Fundusze Europejskie

  Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

  Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

  Deklaracja dostępności

  SUM © 2016-2022

   

   

   

  logo sum

  ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice
  tel. 32 208 3600
  NIP: 634-000-53-01
  REGON: 000289035

  Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.