Uśmiechnięte dzieci

Nie musisz być studentem by studiować!


Jeśli Twoje dziecko ma 11-13 lat, a chcesz by:

  • wiedziało dlaczego dziewczynki są z Wenus, a chłopcy z Marsa,
  • poznało tajemnice ludzkiego ciała i prawidłowego odżywiania,
  • dbało o swoją postawę w życiu codziennym,
  • znało podstawy udzielania pierwszej pomocy,
  • poznało efekty działania promieniowania słonecznego,
  • umiało pomóc koledze niepełnosprawnemu,
  • żyło piękniej we współczesnym świecie,
  • bawiło i uczyło się z muzyką

Zapisz na Uniwersytet Pierwszego Wieku kierunek: Ciało bez tajemnic

 

REGULAMIN UNIWERSYTETU PIERWSZEGO WIEKU
KIERUNEK CIAŁO BEZ TAJEMNIC

§ 1

1. Śląski Uniwersytet jest twórcą programu Uniwersytetu Pierwszego Wieku kierunku „Ciało bez tajemnic”
2. Niniejszy regulamin określa cele, zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Pierwszego Wieku.

§ 2

1. Celem działalności Uniwersytetu Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – kierunku Ciało bez tajemnic jest:

1) zapoznanie słuchaczy – studentów z anatomiczno-fizjologicznymi podstawami funkcjonowania ludzkiego ciała,
2) kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych,
3) kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych w trakcie nauki i zabawy,
4) pogłębianie zainteresowań z zakresu nauk medycznych,
5) nauka postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia,
6) nauka radzenia sobie ze stresem,
7) poznanie metod diagnostycznych i badawczych przydatnych w ocenie ludzkiego ciała,
8) kształtowanie postaw dzieci, pomoc w poszukiwaniu, odkrywaniu własnej drogi do sukcesu.

2. Zadaniem Uniwersytetu Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - kierunku Ciało bez tajemnic jest kształcenie w zakresie o którym mowa w§ 2, dzieci w wieku 9-13 poprzez zajęcia teoretyczne w ramach 45 minutowych wykładów oraz 90 minutowych zajęć warszta-towych.

§ 3

1. Zajęcia na kierunku Ciało bez tajemnic prowadzone są na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medyczne-go w Katowicach przez nauczycieli akademickich Uczelni.
2. Szczegółowy plan zajęć z podaniem nazwiska prowadzącego oraz miejsca zajęć podany jest przed rozpoczęciem zajęć – na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl

§ 4

1. Zajęcia na Uniwersytecie Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach są płatne.
2. Wysokość opłat ustala Rektor w drodze zarządzenia.
3. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa, opłata za każde kolejne dziecko obniżana jest o 10 %.
4. Opłaty wnoszone są przed rozpoczęciem roku akademickiego, w terminach oraz na rachunek bankowy Uczelni, podany na stronie internetowej.
5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nie zwraca opłaty za zajęcia, na których student Uniwersytetu Pierwszego Wieku był nieobecny, niezależnie od przyczyn nieobecności.

§ 5

1. Rekrutacja na Uniwersytet Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - kierunek Ciało bez tajemnic będzie odbywała się corocznie od 2 września do wyczerpania limitu miejsc.
2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stro-nie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl
3. O wpisie na listę studentów Uniwersytetu Pierwszego Wieku decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. Rodzic/opiekun zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie o wpisie dziecka na listę studentów.
5. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do:
1) dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z dwoma zdjęciami dziecka do sekretariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM ul. Medyków 12, 40-752 Katowice,
2) uiszczenia opłaty za studia,
3) podpisania umowy uczestnictwa i regulaminu,

§ 6

1. Każdy student otrzymuje:
1) Indeks na podstawie którego potwierdzony będzie udział w zajęciach. Wpisy w indeksie będą podstawą zaliczenia roku akademickiego.
2) Dyplom ukończenia Uniwersytetu Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
2. Wpisy w indeksie stanowią podstawę zaliczenia semestru/roku akademickiego

§ 7

1. Rok akademicki Uniwersytetu Pierwszego Wieku pokrywa się z rokiem akademickim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach i podzielony jest na dwa semestry, zimowy i letni.
2. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sobotę w godzinach podanych w planie na obowiązujący rok akademicki.
3. Wszelkie zmiany w planie będą nanoszone z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych Uczelnia zobowiązuje się do przeprowadze-nia zajęć w innym terminie.
5. Przed rozpoczęciem zajęć każdego roku akademickiego odbędzie się zebranie z rodzicami.

§ 8

1. Zajęcia prowadzone będą w grupach 15 osobowych.
2. Student zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
3. Nieobecności wymagają usprawiedliwienia od opiekuna/rodzica.
4. Student zobowiązany jest do przybywania na zajęcia punktualnie.
5. W czasie zajęć studenci znajdują się pod opieką pracowników SUM i nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/ćwiczeniowych oraz budynku Uczelni.

§ 9

1. Rodzic lub opiekun prawny powinien towarzyszyć dziecku w drodze na zajęcia
2. Rodzic lub opiekun studenta zobowiązany jest do odebrania dziecka z budynku, w którym odbywały się zajęcia, niezwłocznie po ich zakończeniu.

§ 10

Skreślenie z listy studentów następuje w przypadku, gdy:
1) Student rażąco naruszy postanowienia niniejszego regulaminu lub przyjęte normy etyczne,
2) Nieobecność studenta na zajęciach przekracza 50%,
3) Rodzic/opiekun studenta wniesie pisemną rezygnację z jego udziału w zajęciach.

§ 11

1. Do praw i obowiązków związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych i w spra-wie swobodnego przepływu takich danych stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 12

1. Użyte w Regulaminie określenie „student”, „studia” nie są tożsame z pojęciami użytymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu
3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do śledzenia na bieżąco informacji umieszczanych na stronie internetowej SUM www.sum.edu.pl.