Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

PROFIL KSZTAŁCENIA

Budynek Rektoratu

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, kosmetologii, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii  oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na kierunku lekarskim w Katowicach. W ramach pięciu wydziałów nasza Uczelnia Medyczna kształci lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, neurobiologii i coachingu medycznego. Oprócz studiów stacjonarnych Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje również studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne). W ramach szkolenia podyplomowego prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie, a także szkolenia i kursy specjalizacyjne.

 

WYDZIAŁY, KIERUNKI I RODZAJE STUDIÓW

Studia stacjonarne

 1. Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - kierunek lekarski (studia 6-letnie), lekarsko-dentystyczny (studia 5-letnie) oraz ratownictwo medyczne (3-letnie studia I stopnia).

 2. Wydział Lekarski w Katowicach - kierunek lekarski (studia 6-letnie). Wydział prowadzi także odpłatne anglojęzyczne studia medyczne. 

 3. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu - kierunki: farmacja (5-letnie studia magisterskie), analityka medyczna (5-letnie studia magisterskie), kosmetologia (3-letnie studia I stopnia oraz 2-letnie studia II stopnia), biotechnologia (3-letnie studia I stopnia, 2-letnie studia II stopnia).

 4. Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach - kierunki: pielęgniarstwo (3-letnie studia I stopnia, 2-letnie studia II stopnia); położnictwo (3-letnie studia I stopnia, 2-letnie studia II stopnia); fizjoterapia 3-letnie studia I stopnia, 2-letnie studia II stopnia), elektroradiologia (3-letnie studia I stopnia), coaching medyczny (2-letnie studia II stopnia) 

 5. Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu - kierunek: dietetyka (3-letnie studia I stopnia oraz 2-letnie studia II stopnia), zdrowie publiczne (3-letnie studia I oraz 2-letnie studia II stopnia), zarządzanie ryzykiem zdrowotnym (3-letnie studia I stopnia oraz 2-letnie studia II stopnia).

Studia niestacjonarne

 1. Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - kierunek lekarski (studia 6-letnie) oraz lekarsko-dentystyczny (studia 5-letnie)

 2. Wydział Lekarski w Katowicach - kierunek lekarski (studia 6-letnie)

 3. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu - kierunek farmacja (5-letnie studia magisterskie), kosmetologia (3-letnie studia I stopnia),

 4. Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach - kierunek fizjoterapia (3-letnie I stopnia, 2-letnie studia II stopnia); kierunek pielęgniarstwo (2-letnie studia II stopnia); kierunek położnictwo (2-letnie studia II stopnia)

 5. >Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu - kierunek dietetyka (3-letnie studia I stopnia oraz 2-letnie studia II stopnia), zdrowie publiczne (3-letnie studia I oraz 2-letnie studia II stopnia).

STUDENCI I ABSOLWENCI

Studenci (stan w dniu 30 listopada 2017)

Liczba studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wynosi ogółem 10 218.

 • Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu studiuje 2312 studentów (w tym na studiach anglojęzycznych 57 studentów),
 • Wydział Lekarski w Katowicach kształci 2876 studentów (w tym na studiach anglojęzycznych 517 studentów),
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu liczy 1657 studentów,
 • Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach - 2507 studentów,
 • Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu - 866 studentów.

Absolwenci (stan w dniu 30 listopada 2017)

Liczba absolwentów wynosi 48 773 (łącznie studia stacjonarne, niestacjonarne oraz anglojęzyczne).

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE

Studenci

Samorząd Studencki – reprezentuje studentów w radach wydziałów oraz w Senacie, opiniuje programy nauczania i plany studiów, prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów oraz uczestniczy w organizacji uczelnianych imprez naukowych, kulturalnych i sportowych. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny – IFMSA Poland, Oddział Śląsk – zajmuje się międzynarodową współpracą studentów, realizuje programy naukowe i socjalne, prowadzi dydaktykę i edukację medyczną. Organizuje praktyki wakacyjne dla studentów za granicą, wymianę naukową (w tym staże naukowe) oraz konferencje naukowe dla studentów i młodych lekarzy. Zrzeszenie Studentów Polskich – integruje środowisko studenckie i uczestniczy w rozwiązywaniu jego problemów. Realizuje wiele przedsięwzięć, m.in. organizuje kursy przygotowawcze dla kandydatów na akademie medyczne, przeprowadza uczelniany etap konkursów Primus Inter Pares oraz Primus Ekspert Medyk, współorganizuje regionalny przegląd FAMA, prowadzi spotkania dyskusyjne, podejmuje akcje charytatywne. Akademicki Związek Sportowy przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Zabrzu Rokitnicy Studenckie Towarzystwo Naukowe – zrzesza studentów, którzy chcą uczestniczyć w badaniach naukowych w ramach ponad 100 kół naukowych funkcjonujących przy katedrach SUM. Opiekunami kół są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni. Forum prezentacji tej działalności są coroczne uczelniane i ogólnopolskie naukowe konferencje STN. Najlepsze studenckie prace od blisko 30 lat publikowane są w „Annales Societatis Doctrinae Studentium Academiae Medicae Silesiensis”.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Od roku akademickiego 2005/2006 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uczestniczy w programie wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich Socrates/Erasmus (obecnie Erasmus+). Porozumienia o współpracy w tym zakresie zawarto już z 60 uniwersytetami medycznymi z takich krajów, jak: Czechy, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, Rumunia, Turcja. Na wydziałach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzono European Credit Transfer System niezbędny do międzynarodowej wymiany. Nasza nowoczesna Uczelnia Medyczna uczestniczy także w wieloośrodkowych programach badań klinicznych oraz dużych międzynarodowych projektach badawczych. Zespoły badawcze SUM uczestniczyły w kilku projektach 6. Programu Ramowego (DROPS, EN-HIP, EuroFlow, European LeukemiaNet, EVGN), w siedmiu projektach 7. Programu Ramowego (STEPS, SysKid, ERA-NET PrioMedChild, EuroCoord, SIRIUS, SIRENA, BAMI), a obecnie realizują trzy projekty w ramach programu HORYZONT 2020 (SCIENCE, INNODIA, ReGenHeart).

Uniwersytet uczestniczy także w Programach Zdrowia Unii Europejskiej (projekty JANPA, RAPID, Boys&Girls, HIA-NMAC, PERISCOPE), a także w projektach w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Ponadto wiele katedr i klinik SUM prowadzi współpracę naukowo-badawczą z ośrodkami europejskimi oraz w innych częściach świata, np. z: Armenii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Finlandii, Gruzji, Japonii, Kanady, Litwy, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Pakistanu, Republiki Czeskiej, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier oraz Wielkiej Brytanii. 

KADRA I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZA

Kadra

Działalność naukowo-dydaktyczną na wszystkich latach i kierunkach prowadzi aktualnie 1201 nauczycieli akademickich (123 profesorów tytularnych, 8 profesorów nadzwyczajnych SUM oraz 164 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego). Wielu przedstawicieli kadry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego bierze udział w pracach gremiów pozauczelnianych, m.in. komitetów Polskiej Akademii Nauk, instytutów i towarzystw naukowych oraz wojewódzkiego i krajowego nadzoru specjalistycznego. Uniwersytet medyczny realizuje różne formy kształcenia, stwarzając m.in. możliwość indywidualnego toku studiów, system „mistrz–uczeń”, zajęcia fakultatywne, wykłady zintegrowane. O efektywności pracy dydaktycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego najlepiej świadczą uzyskiwane rokrocznie przez jej studentów stypendia Ministra Zdrowia za wybitne wyniki w nauce, a także liczne wyróżnienia i nagrody w ogólnopolskich konkursach wiedzy (m.in. Primus Inter Pares i Primus Ekspert Medyk) oraz krajowych i międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych. Wysoki poziom kształcenia w SUM ma również odzwierciedlenie w dotychczasowych wynikach lekarskich egzaminów państwowych, w których absolwenci SUM zdobyli najwyższą liczbę punktów..

BAZA TEORETYCZNA I KLINICZNA

Baza naukowo-dydaktyczna i kliniczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego to ponad 260 jednostek organizacyjnych (katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, kolegia i studia), zlokalizowanych głównie w miastach stanowiących siedziby wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Wydziały dysponują kompleksowo wyposażonymi salami wykładowymi, seminaryjnymi i ćwiczeniowymi. Zajęcia praktyczne z przedmiotów klinicznych odbywają się w obrębie katedr klinicznych. Akademia medyczna posiada 5 samodzielnych publicznych szpitali klinicznych – 1 w Zabrzu oraz 4 w Katowicach. Katedry kliniczne SUM funkcjonują także na bazie 10 innych zakładów opieki zdrowotnej w Katowicach, Zabrzu, Bytomiu, Sosnowcu, Tarnowskich Górach i Rudzie Śląskiej.

ZAKRES NAUKOWO-BADAWCZY I KLINICZNY

Działalność naukowo-badawcza SUM dotyczy podstawowych i klinicznych nauk medycznych w zakresie medycyny, stomatologii, biologii medycznej oraz nauk farmaceutycznych. Uczelnia posiada jeden z największych dorobków naukowych wśród akademii medycznych w Polsce (w ostatnim 25-leciu blisko 60 000 publikacji ogółem). Kliniki i oddziały kliniczne SUM, świadcząc usługi medyczne o najwyższym stopniu referencyjności, zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług medycznych i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii inwazyjnej, angioplastyki, elektrokardiologii, hematologii, chirurgii wysokospecjalistycznej, neurochirurgii, okulistyki, położnictwa i ginekologii, pediatrii, nefrologii, gastroenterologii.

PRIORYTETOWE KIERUNKI BADAWCZE

Senacka Komisja ds. Nauki, uwzględniając uwagi wynikające z dyskusji prowadzonej za pośrednictwem Władz Wydziałów, określiła priorytetowe kierunki badawcze dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którymi są:

1) choroby cywilizacyjne, w szczególności choroby nowotworowe (w tym: poznawanie mechanizmów powstawania chorób cywilizacyjnych),
2) medyczne, psychologiczne i społeczne aspekty procesów starzenia się organizmu,
3) koncepcje nowych sposobów leczenia (w tym nowe leki oraz profilaktyka nowych chorób niezakaźnych oraz przewlekłych, np. choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby nowotworowe, choroby nerek),
4) medycyna regeneracyjna (m.in. zastosowanie komórek macierzystych, inżynieria tkankowa),
5) nowoczesne technologie w medycynie, w tym nowe leki i koncepcje leczenia zakażeń patogenami lekoopornymi.

ZASOBY BIBLIOTECZNE

Budynek Biblioteki Głównej

Zbiory Biblioteki SUM liczą ok. 159 tys. wol. książek oraz ponad 33 tys. wol. czasopism specjalistycznych i są zlokalizowane w Bibliotece Głównej w Katowicach oraz jej oddziałach w ośrodkach SUM w Katowicach Ligocie, Zabrzu, Zabrzu Rokitnicy i Sosnowcu. Wszystkie biblioteki uczelniane posiadają czytelnie tradycyjne i komputerowe. Biblioteka pracuje w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym ALEPH, umożliwiającym pełną obsługę czytelników w zakresie informacji o zasobach bibliotecznych całej uczelni (dokonywanie zamówień w trybie on-line, śledzenie wpływu gromadzonych książek i czasopism). Katalogi dostępne są zarówno w całej sieci uczelni, jak i – przez Internet – z komputerów osobistych. Dzięki posiadanym bazom medycznym, m.in. Medline, Embase, Science Citation Index, Biblioteka SUM zapewnia dostęp do elektronicznych zasobów piśmiennictwa naukowego, a także oferuje szkolenia w zakresie korzystania z baz medycznych.

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.