11 marca 2014 r. został przyjęty trzeci wieloletni Program Zdrowia Unii Europejskiej (UE)  na lata 2014–2020. Program wspiera państwa członkowskie w ich wysiłkach mających na celu poprawę zdrowia obywateli oraz zapewnienie długotrwałości systemów zdrowotnych, co wpisuje się w strategię Europa 2020. Nowy program ma pomóc krajom UE stawić czoła wyzwaniom ekonomicznym i demograficznym, z jakimi borykają się ich systemy ochrony zdrowia, i pozwolić obywatelom żyć dłużej w dobrym zdrowiu.

Podstawą prawną Programu jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia  Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020).

Trzeci Program Zdrowia UE pomaga i wspiera państwa członkowskie w celu:

 • podjęcia niezbędnych reform na rzecz innowacyjności i stabilności systemów opieki zdrowotnej,
 • zwiększania dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli,
 • promocji zdrowia wśród obywateli europejskich i zapobiegania chorobom,
 • ochrony obywateli europejskich przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.
 • Cel szczegółowy nr 1: zwiększenie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej

  Pomoc Komisji Europejskiej dla państw członkowskich obejmuje rozwiązywanie problemu niedoborów zasobów zarówno ludzkich, jak i finansowych. Ponadto Komisja zachęca państwa członkowskie do wdrażania innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, na przykład wykorzystywania rozwiązań w zakresie e-zdrowia oraz do dzielenia się wiedzą w tej dziedzinie. Program zapewnia również wsparcie w ramach Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.

  Cel szczegółowy nr 2: ułatwienie obywatelom UE dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej

  Komisja zaleca tworzenie systemów akredytacji i wsparcia dla europejskich sieci referencyjnych, co umożliwi na przykład wsparcie działań w dziedzinie rzadkich chorób. Opracowanie wytycznych europejskich w zakresie bezpieczeństwa pacjentów oraz rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

  Cel szczegółowy nr 3: promocja zdrowia, profilaktyka chorób z uwzględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich politykach”

  Zachęca się państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania uzależnieniu od tytoniu, nadużywania alkoholu oraz otyłości. Proponowane są także specjalne działania w obszarze profilaktyki chorób przewlekłych, w tym nowotworów.

  Cel szczegółowy nr 4: ochrona obywateli UE przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi

  W opinii Komisji należy zwiększyć poziom gotowości i koordynacji w sytuacjach kryzysowych związanych z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.

  Przepisy finansowe

  Przydział środków finansowych na realizację programu wynosi 446 mln EUR na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. W programie mogą uczestniczyć:

 • wszystkie państwa członkowskie UE,
 • państwa przystępujące do UE, państwa kandydujące oraz potencjalne państwa kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej,
 • państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) (EN) zgodnie z warunkami ustalonymi w porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG),
 • państwa sąsiedzkie i państw, do których znajduje zastosowanie europejska polityka sąsiedztwa (ENP) (DE) (EN) (FR) zgodnie z warunkami określonymi w stosownej umowie dwu- lub wielostronnej.
 • Wkład finansowy Unii może przybierać również formę dotacji lub zamówień publicznych na rzecz finansowania działań o wyraźnej wartości dodanej dla UE lub dotacji przyznawanych na finansowanie funkcjonowania podmiotów pozarządowych. Dotacje wypłacane przez Unię nie mogą przekroczyć 60% kosztów kwalifikowalnych i mogą zostać przyznane legalnie działającym organizacjom, takim jak:

 • władze i organy publiczne,
 • instytucje badawcze,
 • instytucje zajmujące się ochroną zdrowia,
 • placówki akademickie,
 • uczelnie wyższe,
 • przedsiębiorstwa.
 • W przypadkach wyjątkowej użyteczności wspomniane dotacje mogą obejmować maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

  Ze środków finansowych przyznanych na realizację programu można także pokrywać wydatki związane z przygotowaniami, monitorowaniem, kontrolą, audytami i oceną niezbędnymi do zarządzania programem.

  Realizacja programu

  Realizacja działań programu podlega kontroli Komisji, która współpracuje ściśle w tym zakresie z państwami członkowskimi. Ponadto Komisję wspiera komitet zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uprawnień wykonawczych Komisji.

  Państwa członkowskie wyznaczają krajowe punkty kontaktowe w celu promowania programu i upowszechniania jego wyników w poszczególnych państwach.

  Niniejsze rozporządzenie uchyla decyzję ustanawiającą drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia od 1 stycznia 2014 r.