Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

1 stycznia 2014 r. został oficjalnie otwarty nowy Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacyjności o nazwie Horizon 2020.

 

Participant Portal

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

H2020 Online Manual 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm

Co to jest Horyzont 2020?

Horyzont 2020 - Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacyjności to kolejny Program Ramowy obejmujący lata 2014-2020 o łącznym budżecie 78,6 mld euro. 

Programy Ramowe to główne narzędzie finansowania badań w Unii Europejskiej funkcjonujące od połowy lat 80-tych. "Horyzont 2020” jest nie tylko nową nazwą dla Programu Ramowego, ale także symbolem zasadniczych zmian, jakie nastąpią w finansowaniu europejskiej nauki. Odzwierciedla dążenie do realizacji koncepcji wzrostu i tworzenia miejsc pracy z myślą o przyszłości.


Komisja Europejska wychodzi z założenia, iż badania naukowe i innowacje przyczyniają się do zwiększenia komfortu naszego życia poprzez opracowanie nowych inteligentnych rozwiązań w najróżniejszych dziedzinach. Podniesienie jakości życia wszystkich Europejczyków ma znaleźć odzwierciedlenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska, poprawy ochrony zdrowia, zrównoważonego rozwoju transportu, popularyzacji zagadnień związanych z energią odnawialną oraz zapewnienia bezpiecznej żywności. Zwiększony standard życia ma również za zadanie przyczynić się do ograniczenia potencjalnych sytuacji kryzysowych. Inwestycje w nowoczesne odkrycia z zakresu nauki i technologii w tej dziedzinie są również źródłem możliwości biznesowych związanych z tworzeniem innowacyjnych produktów i usług. Dlatego też badania i innowacje stanowią centralny element strategii „Europa 2020”.

Zdaniem Komisji Europejskiej Europa powinna przede wszystkim:
-    zatrzymywać i przyciągać uzdolnionych naukowców
-    zapewniać im dostęp do jak najlepszej infrastruktury badawczej
-    stać się atrakcyjnym miejscem pracy dla naukowców
-   motywować przedsiębiorców do inwestycji w innowacyjne badania we wszystkich kluczowych dziedzinach naszego życia

Struktura
Program Horyzont 2020 będzie skupiał w sobie wszystkie dotychczasowe, największe unijne mechanizmy finansowania badań naukowych i innowacji, w tym:
-      Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego (dotychczasowy 7. Program Ramowy)
-      Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
-      Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

 
Cele programu Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 skupi swoje zasoby na trzech różnych, lecz wzajemnie się umacniających, priorytetach:

-    Doskonała baza naukowa (Excellent Science)
-    Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership)
-    Wyzwania społeczne (Societal Challenges)

Dodatkowo struktura programu uzupełniona została o działania jądrowe programu EURATOM oraz działania niejądrowe Wspólnotowego Centrum Badawczego JRC, które mają przyczynić się do rozwoju bezpieczeństwa jądrowego, ochrony przed promieniowaniem i nierozprzestrzenianiem broni jądrowej.

Doskonała baza naukowa

W ramach tego priorytetu podniesie się poziom doskonałości europejskiej bazy naukowej i zapewniony zostanie stały dopływ światowej klasy badaczy w celu zagwarantowania długoterminowej konkurencyjności Europy. Wspierane będą najlepsze pomysły, rozwijane zasoby intelektualne, zapewniony zostanie dostęp do infrastruktury badawczej, a wszystko po to, aby Europa stała się atrakcyjnym miejscem dla najlepszych naukowców na świecie.

Doskonała Baza Naukowa ma w sobie zawierać:
-    Europejską Radę ds. Badań Naukowych wspierającą najbardziej utalentowanych i kreatywnych naukowców i ich zespoły badawcze w prowadzeniu pionierskich badań naukowych,
-    Przyszłe i powstające technologie (FET), czyli finansowanie wspólnych projektów badawczych otwierających nowe i obiecujące obszary badań i innowacji poprzez wspieranie powstających technologii,
-    Działania szkoleniowe i stypendialne Marie Curie, które mają zapewnić naukowcom doskonałe szkolenie i możliwości rozwijania ich kariery naukowej, w tym np. dla młodych naukowców program ITN, dla doświadczonych IEF, IOG, IIF, CIG, na wymianę IAPP, IRSES
-    Europejskie Infrastruktury Badawcze, w tym e-infrastruktury oferujące światowej klasy zaplecze badawcze dostępne dla wszystkich naukowców zarówno w Europie jak i poza jej granicami.

Wiodąca pozycja w przemyśle
Priorytet ten ma na celu poprawę atrakcyjności Europy jako miejsca do inwestowania w badania, innowacje i kluczowe technologie przemysłowe. Ma również maksymalizować potencjał wzrostu europejskich firm poprzez zapewnienie im adekwatnego poziomu finansowania i pomocy w osiągnięciu poziomu światowej klasy przedsiębiorstw.

Umożliwi to:

- osiągnięcie pozycji lidera w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych ze szczególnym naciskiem na obszary takie, jak: technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologie, materiały zaawansowane, biotechnologia, zaawansowane procesy produkcyjne, zaawansowane przetwarzanie oraz przestrzeń kosmiczna, przy jednoczesnym wsparciu dla działań przekrojowych.

- ułatwianie dostępu do finansowania ryzyka

- poparcie innowacji w MŚP.

Wyzwania społeczne
Priorytet poświęcony wyzwaniom społecznym, stanowi odpowiedź na główne obawy Europejczyków, a zarazem odzwierciedla priorytety polityczne strategii „Europa 2020”. Ma na celu wdrażanie nowych technologii w codzienne życie obywateli Unii Europejskiej w taki sposób, aby przyniosły im one  bezpośrednie korzyści i ułatwiły codzienne życie.

Finansowanie dotyczyć będzie następujących wyzwań:
-  zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (m.in. choroby dziecięce i wieku podeszłego, choroby neurodegeneracyjne, mięśniowo-szkieletowe i chroniczne, milenijne cele rozwojowe, starzenie się w dobrym stanie)
-  bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna
-  bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
-  inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport
-  działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka surowcami i zasobami
-  integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.

Nadrzędnym celem programu Horyzont 2020 będzie zrównoważony wzrost.  Ponieważ program „Horyzont 2020” obejmuje okres siedmiu lat, gospodarczy, społeczny i polityczny kontekst jego działania może ulec w tym czasie istotnym zmianom. Program „Horyzont 2020” będzie mógł dostosowywać się do tych zmian, dzięki temu, że w ramach każdego spośród jego celów szczegółowych będzie zapewniona możliwość przyznania dodatkowego wsparcia na działania wykraczające poza przewidziane ramy tematyczne.

W kwestii finansowania działań naukowych wykorzystujących komórki macierzyste zarodków ludzkich, pakiet przepisów programu Horyzont 2020 jest całkowicie zgodny z podejściem wspartym przez Parlament Europejski i Radę poprzez przyjęcie przepisów 7PR, zgodnie z oświadczeniem Komisji z 2006 r.

 

Beneficjenci
Horyzont 2020 skierowany jest przede wszystkim do:
-    uczelni wyższych
-    jednostek naukowych prowadzących badania i opracowujących nowe rozwiązania
-    osób  fizycznych zainteresowanych głównie wyjazdami stypendialnymi
-    Małych i Średnich Przedsiębiorstw
-    ośrodków badawczych
-    partnerstw publiczno-prywatnych

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020
-   realizacja projektów w ramach międzynarodowego konsorcjum złożonego z co najmniej 3 partnerów pochodzących z 3 państw członkowskich UE, bądź państw stowarzyszonych
-    aplikacja będzie dotyczyć tylko innowacyjnych pomysłów w skali europejskiej
-    wniosek będzie składany na dane ogłoszenie konkursowe
-    złożenie wniosku będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej

 

Nowości w stosunku do 7. Programu Ramowego

Aby przyciągnąć najwybitniejszych naukowców i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa, konieczne jest dalsze upraszczanie zasad i procedur dla uczestników. Uproszczenie w ramach programu Horyzont 2020 będzie miało trzy nadrzędne cele:

 • zmniejszenie kosztów administracyjnych po stronie uczestników;
 • przyspieszenie wszystkich procesów zarządzania wnioskami;
 • zmniejszenie błędu finansowego.

Uproszczenie nastąpi w kilku wymiarach, a będzie dotyczyło m.in.:

 • uproszczenie struktury programu skoncentrowanego wokół trzech celów strategicznych, co ma ułatwić uczestnikom określenie obszarów, w których istnieją możliwości uzyskania finansowania
 • ujednolicone zasady uczestnictwa dla wszystkich konkursów
 • uproszczenie formalności przy opracowywaniu wniosków
 • jednolite kryteria oceny wniosków i skrócenie średniego czasu oczekiwania na przyznanie środków o 100 dni
 • zwiększona tolerancja dla zwyczajowych praktyk księgowych beneficjenta
 • kwalifikowalność podatku VAT
  zmniejszenie liczby świadectw kontroli sprawozdań finansowych

 

Szerokie i spójne podejście do innowacji

W programie Horyzont 2020 zastosowano podejście do innowacji, które nie ogranicza się do wprowadzania na rynek nowych produktów, ale obejmuje również procesy, systemy i inne podejścia, w tym przez wykorzystanie europejskiego potencjału w zakresie projektów, kreatywności, usługi i wagi innowacji społecznych. Zasady finansowania tych działań będą się zazębiać ze wsparciem na rzecz badań naukowych i rozwoju technologicznego.

W związku z tym, że znaczące innowacje są często źródłem zaskakujących odkryć lub nowego zastosowania istniejących lub powstających technologii, w programie Horyzont 2020 wzmocnione zostaną działania oddolne, takie jak FET, ERBN, działania Marie Curie i specjalnego instrumentu MŚP, aby umożliwić najzdolniejszym i najbardziej twórczym naukowcom poszerzanie granic wiedzy. Ponadto w odniesieniu do każdego z wyzwań społecznych opisy tematu w zaproszeniach do składania ofert będą pozostawiać wnioskodawcom wiele swobody w zakresie proponowania innowacyjnych rozwiązań.

Zwiększenie udziału MŚP w programie Horyzont 2020 
Projekt przewodni „Unia innowacji” obejmuje zobowiązanie do zapewnienia znaczącego udziału małych i średnich przedsiębiorstw w programie Horyzont 2020. Wynika to stąd, iż MŚP mają zdolność do wprowadzania na rynek przełomowych rozwiązań technologicznych i innowacji w dziedzinie usług.

W programie przyjęto zintegrowane podejście do MŚP, poprzez które oczekuje się, że około 15% całkowitego budżetu przeznaczonego na walkę z wyzwaniami społecznymi oraz na technologie wspomagające i przemysłowe trafi właśnie do MŚP. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli korzystać z nowoutworzonego narzędzia „Instrument dla MŚP” (SME Instrument).  Jego celem jest wypełnienie luki przy finansowaniu przez MŚP badań na wczesnym etapie, badań wysokiego ryzyka oraz innowacji, jak również pobudzanie innowacji przełomowych.

Wsparcie dla MŚP zostało  przygotowane w ten sposób, żeby  objęty nim był cały proces tworzenia innowacji, począwszy od studium wykonalności (feasibility part), poprzez fazę B+R (główny grant obejmujący finansowanie prototypu i powielanie rynkowe), po komercjalizację. 

Współpraca międzynarodowa

W celu skutecznej realizacji celów programu Horyzont 2020 niezbędne jest zapewnienie współpracy międzynarodowej z państwami trzecimi. Podstawowe znaczenie dla wzmocnienia tej współpracy ma promowanie międzynarodowej mobilności naukowców i badaczy.

Celem współpracy międzynarodowej w ramach programu będzie wzmocnienie unijnych ośrodków doskonałości i atrakcyjności Unii w zakresie badań naukowych, z myślą o wspólnym stawianiu czoła globalnym wyzwaniom, oraz o wspieraniu polityki zewnętrznej Unii.

Współpraca międzynarodowa dotyczyć będzie:

 • państw uprzemysłowionych i o gospodarkach wschodzących,
 • państw objętych procesem rozszerzania oraz państw objętych polityką sąsiedztwa,
 • krajów rozwijających się.

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań naukowych i innowacji to kluczowy aspekt zobowiązań globalnych Unii. Pełni ona też ważną rolę w zakresie partnerstwa UE z krajami rozwijającymi się, które są często narażone w sposób nieproporcjonalny na skutki globalnych wyzwań.

W ramach programu Horyzont 2020 realizowane będą liczne działania charakteryzujące się  strategicznym podejściem do kwestii współpracy międzynarodowej, oparte na wspólnym interesie i wzajemnych korzyściach oraz zachęcające do koordynacji i synergii z działaniami państw członkowskich. W ich zakres wchodzi mechanizm wspierania wspólnych zaproszeń oraz możliwość współfinansowania programów z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi.

Przykładowymi dziedzinami rozwijania tego rodzaju strategicznej współpracy międzynarodowej są:

 • kontynuacja „Partnerstwa między Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych” (EDCTP2) obejmującego badania kliniczne dla celów interwencji medycznych w zwalczaniu HIV, malarii i gruźlicy;
 • międzynarodowe konsorcjum dotyczące rzadkich chorób, z udziałem wielu państw członkowskich Unii i państw trzecich. Inicjatywa ta ma na celu opracowanie do 2020 r. testów diagnostycznych dla większości rzadkich chorób oraz 200 nowych metod ich leczenia;
 • wspieranie działań międzynarodowego forum w zakresie ekologicznej gospodarki opartej na wiedzy i Grupy Zadaniowej UE-USA w dziedzinie badań biotechnologicznych oraz powiązań w zakresie współpracy z odpowiednimi organizacjami i inicjatywami międzynarodowymi (takimi jak globalne sojusze w zakresie badań naukowych dotyczących gazów cieplarnianych w rolnictwie i zdrowia zwierząt);

W programie „Horyzont 2020” określono zakres i przejrzysty zestaw kryteriów dotyczących stanowienia partnerstw publiczno-publicznych i publiczno-prywatnych. Partnerstwa publiczno-prywatne mogą opierać się na ustaleniach umownych między podmiotami publicznymi i prywatnymi, a w ograniczonej liczbie przypadków mogą stanowić formalne partnerstwa publiczno-prywatne (np. wspólne inicjatywy technologiczne i inne wspólne przedsiębiorstwa).

Inicjatywy podejmowane w ramach 6PR lub 7PR, które mogą uzyskać dalsze dofinansowanie na wyżej podanych warunkach, obejmują: partnerstwo między Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP), nowoczesne technologie w służbie osobom starszym (AAL), Program Badawczo-Rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS), program Eurostars oraz europejski program badań metrologicznych.

Wspólne przedsięwzięcia ustanowione w ramach 7PR, które mogą otrzymać dalsze dofinansowanie to m.in.: inicjatywa w sprawie leków innowacyjnych (IMI), „Czyste niebo”, projekt badawczy ATM w jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SESAR).

W ramach Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT), dla którego przewidziano budżet w wysokości ok. 2,5 mld euro, w 2014 r. planuje się uruchomić nowy węzeł pn. Healthy Living.

Upowszechnianie doskonałości i rozszerzanie uczestnictwa

Finansowanie w ramach programu Horyzont 2020 będzie w dalszym ciągu przyznawane na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków oraz poprzez niezależny i merytoryczny system wzajemnej oceny, prowadząc do wyboru tylko najlepszych projektów bez uwzględniania kryterium rozmieszczenia geograficznego.

Program będzie jednak otwarty dla szerokiej grupy uczestników, w tym nowych podmiotów, a pojęcie doskonałości będzie stawiane na pierwszym miejscu. Planowane jest stworzenie bliskich powiązań z działaniami w sektorze szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie programów „Erasmus dla wszystkich” i „Sojusz na rzecz wiedzy” (Knowledge Alliances).

W ramach programu zwiększone zostanie wsparcie na rzecz promowania kariery i mobilności naukowców (w tym poprzez działania Marie Curie) oraz na rzecz zapewnienia otwarcia dużych infrastruktur badawczych i wymiany kontaktów miedzy nimi, a także wypracowania europejskiej przestrzeni badawczej „online”.

 Podstawy prawne programu Horyzont 2020 opublikowane 30 listopada 2011 r.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE ustanawiające Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)
-   DECYZJA RADY UE ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program Horyzont 2020
-   ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu Horyzont 2020

 

Aktualności związane z programem Horyzont 2020 można śledzić na stronie Komisji Europejskiej.

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.