Zarządzeniem rektora ŚAM nr 8/55 z dn. 26 XI 1955 powołana została - wspólna dla wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni - Składnica Akt ŚAM. Zarządzenie określało zasady działania składnicy i tryb przekazywania do niej akt przez poszczególne jednostki Uczelni. Pierwszym i długoletnim opiekunem składnicy był Wilhelm Henel. W lipcu 1961 Składnicę Akt włączono do Biblioteki Głównej ŚAM, a nadzór nad nią powierzono dyrektorowi biblioteki. W tym samym roku utworzono składnice akt przy czterech szpitalach klinicznych. W listopadzie 1964 centralna administracja Uczelni, w tym również Składnica Akt, zostały przeniesione do Katowic, do budynku przy ul. Poniatowskiego 15. Na podstawie zarządzenia rektora ŚAM nr 4/70 z 13 II 1970 Składnica Akt przekształcona została w Archiwum Zakładowe ŚAM, nadal podporządkowane organizacyjnie Bibliotece ŚAM. Nadzór merytoryczny nad działalnością Archiwum Zakładowego sprawuje Archiwum Państwowe w Katowicach na podstawie: początkowo - dekretu z dn. 29 III 1951 o archiwach państwowych (Dz. U. nr 19, poz. 149 uzupełniającego Dz. U. nr 16, poz. 91 w 1975 r.); obecnie - ustawy z dn. 14 VII 1983 (Dz. U. nr 38, poz. 173 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). W 1978 r. zarządzeniem rektora ŚAM nr 20/78 wprowadzono "Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego ŚAM", a w 1984 r. "Regulamin Archiwum Zakładowego ŚAM".

Rosnące systematycznie zasoby archiwalne Uczelni przyczyniły się (w 1995 r.) do zmiany struktury organizacyjnej i konieczności powiększenia powierzchni lokalowej archiwum. Zarządzeniem rektora ŚAM nr 12/95 z dnia 2 III 1995 wprowadzono następującą strukturę organizacyjną jednostki:

  • Archiwum centralne w Katowicach
  • Oddz. Archiwum Zakładowego w Katowicach Ligocie
  • Oddz. Archiwum Zakładowego w Zabrzu
  • Oddz. Archiwum Zakładowego w Sosnowcu

 

Uchwałą Senatu ŚAM nr 121/2006 z dn. 14 VI 2006 Archiwum Zakładowe zostało przemianowane na Archiwum Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Zarządzeniem Rektora SUM nr 121/2007 z dn. 30.11.2007 Archiwum Uczelni podporządkowane zostało zastępcy dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych, a merytorycznie Prorektorowi ds. Nauki, a ponadto Zarządzeniem Rektora SUM nr 80/2007 wprowadzono w życie "Instrukcję o organizacji i zakresie działania Archiwum Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach". W chwili obecnej trwają prace nad ostateczną wersją "Regulaminu udostępniania zasobów Archiwum Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach".

W lipcu 2007 r. ukończono prace nad adaptacją nowego budynku Archiwum w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 30. W związku z tym przeniesiono do nowej siedziby Archiwum Uczelni akta z Archiwum w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 15 oraz z Oddziału w Katowicach-Ligocie z budynku przy CSK. Ideą, która przyświeca władzom Uczelni, jest likwidacja Oddziałów Archiwum rozrzuconych po różnych miastach woj. śląskiego i utworzenia Centralnego Archiwum SUM zlokalizowanego w jednym punkcie.

Funkcję kierownika Archiwum Uczelni pełni (od 2006 r.) mgr Dariusz Sarnicki. W 2007 r. Archiwum liczyło 12 587 jednostek archiwalnych kat. A oraz 96 153 jednostek kat. B, które zajmują około 1550 m.b. akt. W skład przechowywanego zespołu wchodzą:

  • dokumentacja aktowa z wszystkich jednostek administracyjnych uczelni, biblioteki, dziekanatów, studium doktoranckiego oraz innych komórek związanych z działalnością edukacyjną. Są to: akty prawne własne, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, plany i sprawozdania z działalności, statystyczne i finansowe, akta osobowe pracowników, egzemplarze prac doktorskich; dokumentacja techniczna (projekty budynków, zagospodarowania terenu obiektów Uczelni), która stanowi niewielką część przechowywanego zasobu;
  • dokumentacja kartograficzna będąca integralną częścią dokumentacji obiektów;
  • taśmy magnetofonowe z lat 1979-1983.

 

Gromadzona i przechowywana od 1948 r dokumentacja jest uporządkowana, zakwalifikowana do odpowiednich kategorii archiwalnych i zewidencjonowana w programie komputerowym "Archiwum".