image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Opis kierunku

FIZJOTERAPIA - studia I stopnia, stacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2016/2017: 200 miejsc

Jak długo trwają studia:  6 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w szpitalach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Wydział Nauk o Zdrowiu  w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od lat kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, a wiedza i doświadczenie absolwentów są doceniane nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Podczas wykładów i zajęć praktycznych studenci zdobywają  najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, praktycznej fizjoterapii oraz poznają specyfikę pracy w placówkach ochrony zdrowia. Umiejętności praktyczne przekazują nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym naukowym dorobkiem. Prowadzone przez nich zajęcia są zgodne obowiązującymi trendami i zawsze nadążają za nowościami w świecie fizjoterapii.

Stu­dia na kie­run­ku fizjoterapia dają wiedzę teoretycz­ną i prak­tycz­ną potrzebną do wykonywania za­wodu fizjoterapeuty. Stu­den­ci poszerzają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk medycz­nych, bio­logicz­nych i społecz­nych.

A co po studiach

Studia na kierunku fizjoterapia dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych. Osoby o takim wykształceniu potrzebne są bowiem nie tylko w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ale znajdują także zatrudnienie w placówkach oświatowych,  zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, w hospicjach, domach opieki społecznej i domach spokojnej starości, w placówkach sportowych, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej, obiektach Spa&Wellness i klubach fitness.

Praca fizjoterapeuty jest często trudna, tak pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym, jednak przynosi wielką satysfakcję. Dotyczy to przede wszystkim osób aktywnych i lubiących pracę z ludźmi, charakteryzujących się empatią, gotowych zrozumieć osobę chorą lub niepełnosprawną – bo stanowi to ich największy potencjał w przyszłej pracy.

Fizjoterapia należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Zwiększające się zapotrzebowanie na działania o charakterze profilaktycznym oraz prozdrowotnym, a także wzrastająca skuteczność leczenia fizjoterapeutycznego powodują, że rośnie popyt na absolwentów tego kierunku na rynku pracy.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • szpitalach
 • prywatnych i publicznych ośrodkach rehabilitacyjnych
 • ośrodkach Wellness&SPA
 • zakładach opieki zdrowotnej
 • w urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie fizjoterapii i ochrony zdrowia,
 • firmach zajmujących się sprzętem rehabilitacyjnym
 • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych
 • w ośrodkach sportowych

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk o  Zdrowiu w Katowicach

ul. Medyków 12, Katowice 40-752

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (+48 32) 32 208 87 26

 

Podstwawa przyjęcia

1)      Przyjęcia kandydatów  legitymujących się „nową maturą”

odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, fizyki z astronomią lub matematyki w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

 

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotu.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wyniesie 150 pkt.

 

2)      Przyjęcia kandydatów  legitymujących się „starą maturą”

kandydatów odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacjiw SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, fizyki z astronomią  lub matematyki o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową maturą” w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy (do wyboru przez kandydata na studia).

 

kandydaci przeliczają liczbę punktów uzyskanych z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

 

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnyc h”, odbytych  w SUM lub innej uczelni medycznej.

 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z egzaminu.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wyniesie 150 pkt..

 

Zasady i tryb przyjęcia

 

1.      Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego
(w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco
z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

 

2.      Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:

1)   zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,

2)   dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię,
w wysokości ustalonej przez Rektora,

3)   posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw.  „starej matury”  lub dyplom matury międzynarodowej (IB), dyplom matury europejskiej (EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

 

3.      Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały maturę w systemie tzw. „nowej matury” i nie zdawały egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek w zakresie podstawowym lub rozszerzonym lub zdawały je w zakresie podstawowym a warunki rekrutacji wymagają wyniku egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym.

 

4.      Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 

5.      Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości zwanym dalej „starą maturą”.

 

6.      Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.., natomiast inni Cudzoziemcy  mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

7.      Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez kandydata jako wynik wyrażony w punktach,według zasady 1%=1 punkt.

 

8.      Uczelnia uznawać będzie wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach,
z którymi podpisała stosowne porozumienie.

 

9.      O udział w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów za każdy wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.

 

10.  Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (EuropeanBaccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem maturalnym zwanym dalej „nową maturą”.

 

11.  Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) zostaną przeliczone przy zastosowaniu następującego przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu:

 

Ocena z dyplomu IB

Punkty na poziomie

podstawowym

rozszerzonym

7

100

100

6

90

95

5

80

90

4

70

80

3

60

70

2

50

60

1

40

40

 

12.  Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) będzie przeliczony na punkty według zasady: wynik x 10.

 

13.  Osoby, które w roku 2016 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) składają w wyznaczonym przez Uczelnię terminie, wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 2 września 2016 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.

 

14.  O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

15.  Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.

 

16.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego praz Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu:

a) biologia na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny,

b) biologia albo chemia na kierunki: analityka medyczna i farmacja.

17.  Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia lub uchwalonego przez Senat Uczelni, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.

 

18.  Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, określają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w formie uchwały.

 

19.  Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

20.  Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.

 

21.  Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.

 

22.  Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek,  nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.

 

23.  Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki na Wydziały Lekarskie, Oddział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Zdrowia Publicznego – uprawnienie to przysługuje osobom, które zostały laureatami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.

 

24.  Finalistom olimpiad, o których mowa w ust. 1 przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym – uprawnienie to  przysługuje osobom, które zostały finalistami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.

 

25.  Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w ust. 1 i ust. 3 na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

26.  Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego zostanie przyznana maksymalna liczba punktów przewidziana
w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

a)                Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii,

b)               Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,

c)                Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,

d)               Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,

e)                Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,

f)                Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki.

Laureaci i finaliści korzystają z tych uprawnień na zasadach  określonych w pkt. 25 i26, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ.

 

27.  W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez:

a)      Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: lekarski, lekarsko–dentystyczny, ratownictwo medyczne;

b)      Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów,
w przypadku kwalifikacji na kierunki: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna, kosmetologia;

c)      Dziekana Wydziału Nauk Zdrowiu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie
z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia;

d)     Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego, do przeliczonej liczby punktów zgodnie
z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: dietetyka, zdrowie publiczne.

 

Jak się zrekrutować

 

1.        Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane
są w terminach podanych przez Uczelnię do:

1)        dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,

2)        dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

2.        Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

 

3.        W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię.

Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, zostaną sporządzone listy rankingowe.

 

4.        Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 

5.        Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejnelisty rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

6.        Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

1)        wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,

2)        dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w odpowiedniej kwocie

3)        poświadczoną przez Uczelnię lub inną instytucje kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

4)        oryginał świadectwa maturalnego i jego kserokopię (oryginał zostanie zwrócony po zakończeniu rekrutacji) z zastrzeżeniem przedstawionym poniżej:

dla osób które w roku 2014 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej i składają w wyznaczonym przez Uczelnie terminie :

- wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie przystąpieniu i wynikach egzaminy dojrzałości matury międzynarodowej

- oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego (w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nie przedstawieniu Uczelni oryginału świadectwa dojrzałości do dnia 31.08.2016, wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a nazwisko kandydata skreślone z list)

5)      oryginał zaświadczenia o liczbie punktów na egzaminie wstępnym (dotyczy kandydatów ze starą maturą)

6)      1 kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL)

7)      Dowód wpłaty za legitymację studencką, opłata wynosi 17 zł

Wyżej wymienionej wpłaty dokonać można w kasie Uczelni ul Medyków 18 w Katowicach Ligocie ( 9.30 – 14.00)

lub przelewem :

40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 ING Bank Śląski

W tytule wpłaty należy zamieścić: imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów, opłata za legitymację

 

7.      Kandydaci na studia stacjonarne składają dodatkowo oświadczenie w sprawie spełnienia warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez opłat.

 

8.        Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy wraz ze wszystkim dokumentami w momencie składania teczki w Dziekanacie.

 

 

9.        Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w białej wiązanej teczce opisanej zgodnie ze wzorem (wzór poniżej). Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

 

10.    Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.

 

11.    Niezłożenie deklaracji oraz wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

12.    Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

 

WZÓR OPISU TECZKI

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

w Katowicach

 

 

KIERUNEK ………………

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE

I/ II STOPNIA

 

 

 

Nazwisko i imię

Adres korespondencyjny

z kodem

nr telefonu

 

 


 

 

Terminarz rekrutacji

 

TERMINARZ
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

1)      Rejestracja elektroniczna legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "nowej matury” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005),  IB, EB oraz laureaci i finaliści olimpiad (https://rekrutacja.sum.edu.pl)

 

Termin rejestracji elektronicznej na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych

 

od 06 czerwca 2016 r. do 7 lipca 2016 r. do godz. 23:59

 

Termin wpływu środków na konto opłaty rekrutacyjnej upływa7 lipca 2016 r. do godz. 23:59

 

Termin uzupełniania wyników punktowych z egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów oraz punktów za dodatkowe osiągnięcia wyników upływa:07.07.2016r. do godziny 23;59

 

 

 

2)      Rejestracja elektroniczna legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "starej matury ” (https://rekrutacja.sum.edu.pl)

 

Termin rejestracji elektronicznej na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych

 

od 18 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r. do godz. 23:59

 

Termin wpływu środków na konto opłaty rekrutacyjnej upływa 28 kwietnia 2016 r.  . do godz. 23:59

 

 

 Termin uzupełniania wyników punktowych z egzaminu wstępnego (UEW) z wymaganych przedmiotów oraz punktów za dodatkowe osiągnięcia wyników upływa; 07.07.2016r. do godziny 23:59

 

 

 

UWAGA !  WAŻNE !

Ø  Kandydaci z tzw. „starą maturą” mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.

Ø  Kandydaci z tzw. „starą maturą”, którzy nie zgłosili się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą zdawać egzamin wstępny (przedmiotowy) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, określonymi uchwałą Senatu SUM.

 

Ø  Egzamin wstępny przeprowadzany jest w oparciu o ujednolicone arkusze egzaminacyjne, dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Ø  Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie podstawowym
(z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej przed 2015 r.

Ø  Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie rozszerzonym
(z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej od 2015 r.

 

Terminy egzaminów wstępnych dla kandydatów ze „starą maturą”:

3.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 170 min.

3.06.2016 r. godz. 14:00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.

7.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z biologii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.

7.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.

9.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z fizyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.

9.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.

10.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z chemii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.

10.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.

 

 • Osoby zarejestrowane w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu.
 • Kandydatowi ze „starą maturą”, który przystąpił do egzaminu wstępnego
  w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uczelnia wydaje
  (w dwóch egzemplarzach) zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym.
 • Zaświadczenie jest uznawane we wszystkich publicznych Uczelniach Medycznych w Polsce (za wyjątkiem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu).
 • UWAGA: do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię mogą przystąpić wyłącznie osoby ze „starą maturą”.
 

 

TERMINY OGŁOSZENIA LISTY RANKINGOWEJ  I SKŁADANIA DOKUMENTÓW  oraz ZAŚWIADZCZEŃ LEKAJRSKICH  są dostępne w ZAKŁADCE LISTY RANKINGOWE

 

Opłata rekrutacyjna

 

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi 70zł. Dla kandydatów, którzy wyrażą zgodę na dostarczenie przez Uczelnię decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP wynosi  -  60,00 zł.

 

1.        Opłata rekrutacyjna jest wymagana niezależnie od trybu, w jakim kandydat ubiega się.
W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową
(przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

 

2.        Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.

 

3.        Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunekbankowy uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni
w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).

 

4.        W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

 

 

5.        Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany".

 

6.        Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 

7.        Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:

-       kierunek studiów nie został uruchomiony,

-       została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

-       kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed jego zamknięciem,

-       kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Lista rankingowa

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu na parterze Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Ligocie ul Medyków 12 oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) oraz maturą europejską (EB) będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, z zastrzeżeniem, iż dla kierunku lekarskiego utworzona zostanie wspólna lista dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W przypadku niedopełnienia limitu danego wydziału zastrzega się możliwość przeniesienia przyjętego kandydata na równoległy kierunek lekarski.

 

O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego praz Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia na kierunki: analityka medyczna, farmacja,  lekarski, lekarsko-dentystyczny.

 

I lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu  13.07.2016 po godzinie 15.00

II lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu  20.07.2016 po godzinie 15.00

III lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu  27.07.2016 po godzinie 15.00

 

Wpis na studia

Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie opisanej teczki wraz z konieczną dokumentacją opisaną w zakładce :  „Jak się zrekrutować”   na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję.

 

     \

Miejsce złożenia dokumentów i godziny

1 lista rankingowa z dnia 13.07.2016 r. 
Termin składania dokumentów: 
w dniach 15.07, 18.07 oraz 19.07.2016 do godziny 14.00 
Miejsce składania dokumentów: 
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, ul. Medyków 12, I piętro w godz. 9:00 – 14:00 

2 lista rankingowa z dnia 20.07.2016 r. 
Termin składania dokumentów: 
w dniach 22.07, 25.07 oraz 26.07.2016 do godziny 14.00 
Miejsce składania dokumentów: 
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, ul. Medyków 12, I piętro w godz. 9:00 – 14:00 

3 lista rankingowa z dnia 27.07.2016 r. 
Termin składania dokumentów: 
w dniach 29.07, 01.08 oraz 02.08.2016 do godziny 14.00 
Miejsce składania dokumentów: 
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, ul. Medyków 12, I piętro w godz. 9:00 – 14:00

 

 

                       

Badania lekarskie

Skierowania na badania lekarskie lub uzyskanie pieczątki na wygenerowanych skierowaniach ze strony Rekrutacji, wydawane będą w dniu składania dokumentów w Dziekanacie Wydziały Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Zaświadczenie lekarskie kandydat zobowiązany jest dostarczyć w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia dokumentów w Dziekanacie.

 

Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (patrz pkt 8 - Jak się zrekrutować).

 

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

 

Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach

·         NZOZ Przychodnia AGMED – ul. Morcinka 15 -17, 40-124 Katowice;

·         SANTE s.c. Daria Zarębska i Wspólnik – Aleja Wolności 6, 41-219 Sosnowiec;

·         Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE – ul. Pawła Majnusza 7, 41-800 Zabrze Badania lekarskie

Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2010 Nr 155, poz.1045) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

 

Komunikaty

 

 

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu: nr tel. 32 208 85 85.

Telefon będzie czynny w godzinach pracy Komisji, od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14 od dnia 20.06.2016

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna mieści się w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Ligocie, ul Medyków 12 na III piętrze w pokoju 304. Czynna codziennie od godz. 9.00 do 14.00

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.