image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Opis kierunku

FARMACJA  - jednolite studia magisterskie - niestacjonarne
Limit miejsc w roku akademickim 2016/2017: 40 miejsc
Jak długo trwają studia: 11 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:
Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.
Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.
Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach rannych i popołudniowych. Grupy dziekańskie są łączone z trybem dziennym, nie istnieje żadne rozróżnienie w zajęciach pomiędzy trybami stacjonarnym i niestacjonarnym. Koszt studiów w roku akademickim 2016/2017 wynosi 25 500 zł za rok; w tym 12 750 zł za semestr zimowy i 12 750 zł za semestr letni.

Charakterystyka kierunku
Stu­dia na kie­run­ku far­ma­cja pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy o le­ku oraz dają przy­go­to­wanie teoretycz­ne i prak­tycz­ne do wy­ko­nywania za­wodu far­ma­ceu­ty. Stu­den­ci zdobywają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk far­ma­ceu­tycz­nych, medycz­nych, bio­logicz­nych, chemicz­nych i społecz­nych.
Sz­czegółowy za­kres obo­wiązków za­wodowych far­ma­ceu­ty wy­nika ze specyfi­ki miej­sca pra­cy (tworze­nie re­cep­tur nowych leków, na­dzo­ro­wanie pro­duk­cji medyka­mentów, pro­wadze­nie ana­liz w labo­rato­riach i sz­pitalach).

A co po studiach
Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
 • przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
 • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
 • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
 • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych

Kierunek realizowany jest przez:
Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (+48 32) 364-11-28

Podstawa przyjęcia

 

Przyjęcia kandydatów legitymujących się „nową maturą” - odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym:
- biologii lub chemii – przedmiot obowiązkowy (do wyboru przez kandydata)
- chemii (w przypadku, gdy kandydat wybrał jako przedmiot obowiązkowy biologię) lub biologii (w przypadku, gdy kandydat wybrał jako przedmiot obowiązkowy chemię) lub fizyki lub fizyki z astronomią lub matematyki – jeden dowolnie wybrany przez kandydata przedmiot.
O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

Przyjęcia kandydatów legitymujących się „starą maturą” (zdawaną do roku 2004 włącznie) - odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie, z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
- biologii lub chemii – przedmiot obowiązkowy (do wyboru przez kandydata)
- chemii (w przypadku, gdy kandydat wybrał jako przedmiot obowiązkowy biologię) lub biologii (w przypadku, gdy kandydat wybrał jako przedmiot obowiązkowy chemię) lub fizyki lub fizyki z astronomią lub matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.
Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny z egzaminu maturalnego.
Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015 i posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.
O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na egzaminie.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

Zasady i tryb rekrutacji

 1. Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:
  1. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
  2. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, w wysokości ustalonej przez Rektora,
  3. posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw.  „starej matury”  lub dyplom matury międzynarodowej (IB), dyplom matury europejskiej (EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 3. Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały maturę w systemie tzw. „nowej matury” i nie zdawały egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek w zakresie podstawowym lub rozszerzonym lub zdawały je w zakresie podstawowym a warunki rekrutacji wymagają wyniku egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym.
 4. Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 5. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości zwanym dalej „starą maturą”.
 6. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.., natomiast inni Cudzoziemcy  mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 7. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez kandydata jako wynik wyrażony w punktach, według zasady 1%=1 punkt.
 8. Wynik egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia będzie wyrażony w procentach przeliczonych na punkty wg zasady 1%=1 punkt.
 9. Uczelnia uznawać będzie wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach,z którymi podpisała stosowne porozumienie.
 10. O udział w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów za każdy wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.
 11. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem maturalnym zwanym dalej „nową maturą”.
 12. Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) zostaną przeliczone przy zastosowaniu następującego przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu:

 

Ocena z dyplomu IB

Punkty na poziomie

podstawowym

rozszerzonym

7

100

100

6

90

95

5

80

90

4

70

80

3

60

70

2

50

60

1

40

40

 1. Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) będzie przeliczony na punkty według zasady: wynik x 10.
 2. Osoby, które w roku 2016 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) składają w wyznaczonym przez Uczelnię terminie, wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 2 września 2016 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.
 3. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego praz Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu:
  1. biologia na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny,
  2. biologia albo chemia na kierunki: analityka medyczna i farmacja.
 6. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia lub uchwalonego przez Senat Uczelni, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.
 7. Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, określają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w formie uchwały.
 8. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 9. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.
 10. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek,  nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.
 11. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki na Wydziały Lekarskie, Oddział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Zdrowia Publicznego – uprawnienie to przysługuje osobom, które zostały laureatami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.
 12. Finalistom olimpiad, o których mowa w pkt. 23 przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym – uprawnienie to przysługuje osobom, które zostały finalistami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.
 13. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w pkt. 23 i pkt. 24 na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:
  1. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii,
  2. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,
  3. Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,
  4. Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,
  5. Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,
  6. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki.
   Laureaci i finaliści korzystają z tych uprawnień na zasadach określonych w pkt. 23-25, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ.
 15. Uprawnienie kandydata, o którym mowa w pkt 26, przysługuje w okresie dwóch lat od uzyskania świadectwa maturalnego
 16. W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez: Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna, kosmetologia;

Jak się zrekrutować

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane są w terminach podanych przez Uczelnię do:
  1. dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,
  2. dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 2. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
 3. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię.
  Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, zostaną sporządzone listy rankingowe.
 4. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.
 6. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
  1. wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
  2. wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
  3. oryginałami aneksów do świadectwa dojrzałości (jeżeli dotyczy),
  4. poświadczoną przez uczelnię lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
  5. dwoma kolorowymi zdjęciami, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 7. Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.
 8. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.
 9. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.
 10. Niezłożenie deklaracji oraz wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.
 11. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

Terminarz rekrutacji

TERMINARZ
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 1. Rejestracja elektroniczna legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "nowej matury” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005),  IB, EB oraz laureaci i finaliści olimpiad (https://rekrutacja.sum.edu.pl)
  Termin rejestracji elektronicznej na kierunek FARMACJA w trybie studiów niestacjonarnych
  od 01 lipca 2016 r. do 21 lipca 2016 r. do godz. 23:59
  Termin wpływu środków na konto opłaty rekrutacyjnej upływa 21 lipca 2016 r. do godz. 23:59
  Termin uzupełniania wyników punktowych z egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów oraz punktów za dodatkowe osiągnięcia wyników upływa: 21 lipca 2016r. o godzinie 23:59.
 2. Rejestracja elektroniczna legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "starej matury ” (egzaminem maturalnym zdawanym do roku 2004 włącznie) (https://rekrutacja.sum.edu.pl)
  Termin rejestracji elektronicznej na kierunek FARMACJA w trybie studiów niestacjonarnych
  od 18 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r. do godz. 23:59
  Termin wpływu środków na konto opłaty rekrutacyjnej upływa 28 kwietnia 2016 r.  . do godz. 23:59

 

UWAGA !  WAŻNE !

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.
 • Kandydaci z tzw. „starą maturą”, którzy nie zgłosili się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą zdawać egzamin wstępny (przedmiotowy) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, określonymi uchwałą Senatu SUM.
 • Egzamin wstępny przeprowadzany jest w oparciu o ujednolicone arkusze egzaminacyjne, dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie podstawowym
  (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej przed 2015 r.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie rozszerzonym
  (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej od 2015 r.

 

Terminy egzaminów wstępnych dla kandydatów ze „starą maturą” (egzaminem maturalnym zdawanym do roku 2004 włącznie):
3.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 170 min.
3.06.2016 r. godz. 14:00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
7.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z biologii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
7.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
9.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z fizyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
9.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
10.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z chemii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
10.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.

 • Osoby zarejestrowane w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu.
 • Kandydatowi ze „starą maturą”, który przystąpił do egzaminu wstępnego
  w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uczelnia wydaje
  (w dwóch egzemplarzach) zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym.
 • Zaświadczenie jest uznawane we wszystkich publicznych Uczelniach Medycznych w Polsce (za wyjątkiem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu).
 • UWAGA: do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię mogą przystąpić wyłącznie osoby ze „starą maturą”.

TERMINY OGŁOSZENIA LISTY RANKINGOWEJ  I SKŁADANIA DOKUMENTÓW  oraz ZAŚWIADZCZEŃ LEKAJRSKICH  są dostępne w ZAKŁADCE LISTY RANKINGOWE

 

23.09. - 27.09. 2016r. - rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji i złożenie podania, dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 70 zł na konto wygenerowane po złożeniu podania, przy czym opłata powinna wpłynąć na konto uczeni w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2016r.

28.09. 2016r. - Ogłoszenie pierwszej listy rankingowej w 3 naborze na Biotechnologię Medyczną (studia stacjonarne II-go stopnia),Kosmetologię (studia stacjonarne II-go stopnia) oraz Farmację niestacjonarną

28.09. - 30.09.2016r. do godziny 14:00 - Dokonanie wpisu na rok, czyli złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału. W nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2016r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.

 

 

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi 70zł. a dla kandydatów, którzy wyrażą zgodę na dostarczenie przez Uczelnię decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP wynosi  -  60,00 zł.

Na podstawie Zarządzenia Rektora SUM Nr 50/2016 z dnia 15.04.2016 r.

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.
  Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową (przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.
 3. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).
 4. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany"
 5. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:
  • kierunek studiów nie został uruchomiony,
  • została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,
  • kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej
  • kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Lista rankingowa

 Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (adres: ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec) oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) oraz maturą europejską (EB) będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego praz Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia na kierunki: analityka medyczna, farmacja,  lekarski, lekarsko-dentystyczny.

I Lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu 25 lipca 2016 r.

25.07.2016 – 28.07.2016 do godziny 14:00 dostarczenie wymaganych dokumentów i dokonanie wpisu na rok, w Dziekanacie Wydziału przy ulicy Jedności 8 w Sosnowcu w pokoju nr 10, Kampus A

1 lista rankingowa z dnia ………….2016 r.

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 1.  od  dnia  ……………………………….2016 r. do dnia ……………….. do godziny 14.00
 2. Dziekanat  Wydziału …………………………………………………………………………………
 3. Ul…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego……………………………….

 

Miejsce złożenia dokumentów i godziny


Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 (pokój nr 10 lub nr 8) w godzinach od 09:00 do 14:00.

 

Wpis na studia

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, czyli mieszczący się w granicach limitu przyjęć na listach rankingowych, na wybrany kierunek ZOBOWIĄZANI są do dokonania wpisu na rok w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy rankingowej lub w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (dokładne terminy wpisu będą publikowane w nagłówkach list rankingowych).
Kandydat dokonuje wpisu OSOBIŚCIE lub przez notarialnie ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być ustanowione do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata) w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 w godzinach od 09:00 do 14:00.
Konsekwencją nie dokonania wpisu w wymaganym terminie będzie skreślenie Kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
Przy wpisie należy okazać dowód osobisty, książeczkę wojskową (jeżeli Kandydat ją posiada) oraz dostarczyć następujące dokumenty:
• Dwustronnie wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na wybrany kierunek studiów (z systemu rejestracji elektronicznej SUM).
• Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
• Wydrukowane z systemu rejestracji elektronicznej SUM skierowanie na badania
• Kserokopię dowodu osobistego (może być powiększona).
• Oryginał świadectwa maturalnego (wraz z aneksami, jeżeli wyniki z matury wpisane w system rekrutacyjny były poprawiane,). Kandydaci zdający maturę przed 2005 rokiem bądź mający maturę zdawaną zagranicą przynoszą dodatkowo wynik z egzaminu wstępnego zdawanego na Uczelni Medycznej z którymi SUM ma podpisane porozumienie.
• 2 kolorowe zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35mm x 45mm, z czego jedno podpisane imieniem, nazwiskiem i nr PESEL Kandydata.
• Dowód wpłaty w wysokości 17 zł za legitymację.

Dokumenty Kandydat dostarcza w białej wiązanej opisanej teczce.
Opis teczki generowany jest z systemu rejestracji elektronicznej SUM jako czwarta strona podania, należy ją wydrukować i trwale zamocować do teczki lub opisać ją ręcznie zgodnie z opisem na stronie.


Wpłatę w wysokości 17 zł za legitymację można dokonać w kasie Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jedności 8 Kampus E w Sosnowcu (codziennie w godzinach 09:30 - 14:00), w kasie w budynku Rektoratu w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 15, lub przelewem na konto ING Bank Śląski S.A. O/Katowice


02 1050 1214 1000 0008 0000 1364.


W tytule wpłaty powinny być zamieszczone następujące dane: imię i nazwisko Kandydata, kierunek studiów, i podpis: „opłata za legitymację”.

Studenci SUM, składający dokumenty na drugi kierunek do dokumentów dołączają tylko 1 podpisane zdjęcie i nie dokonują opłaty za legitymację. (ważność legitymacji i książeczki zdrowia będzie przedłużona).

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia (niemieszczący się w limicie przyjęć na wybrany kierunek) w danej liście rankingowej, cały czas biorą udział w rekrutacji, aż do oficjalnego jej zakończenia.

Kandydaci ZOBOWIĄZANI są do śledzenia list rankingowych i komunikatów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W momencie złożenia dokumentów wydrukowane przez kandydata skierowanie na badania zostanie podpisane i podbite przez osobę upoważnioną.

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału ul. Jedności 8 41-200 w Sosnowcu do 2 tygodni od dokonania wpisu na rok, jednaki nie później niż do 30 września 2016r. dla kandydatów z ostatnich list rankingowych
(zaświadczenie w oryginale można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową).

 

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:
Poniedziałek                    9.00 – 14.00
Wtorek                          9.00 – 14.00
Środa                             9.00 – 14.00
Czwartek                        9.00 – 14.00
Piątek                            9.00 – 14.00

 

Badania lekarskie

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia (uzyskają lokatę na liście rankingowej), podczas dokonywania wpisu otrzymają skierowanie na obowiązkowe badania lekarskie.
Skierowanie na badania lekarskie można wydrukować z systemu rejestracji elektronicznej po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej. Istnieje możliwość wykonania wcześniej badań lekarskich dla osób składających dokumenty przez pełnomocnika. W tym celu należy wydrukowane skierowanie podbić w Dziekanacie i przeprowadzić badania u lekarza medycyny pracy

Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć
w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (terminy zostaną podane przy ogłaszaniu listy rankingowej).

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach

 • NZOZ Przychodnia AGMED – ul. Morcinka 15 -17, 40-124 Katowice;
 • SANTE s.c. Daria Zarębska i Wspólnik – Aleja Wolności 6, 41-219 Sosnowiec;
 • Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE – ul. Pawła Majnusza 7, 41-800 Zabrze Badania lekarskie

Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2010 Nr 155, poz.1045) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

Informacje dla lekarza, dla osób wykonujących badania we własnym zakresie

W trakcie studiów na ww. kierunku kandydat na studia narażony będzie na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich:

 • odczynniki chemiczne organiczne i nieorganiczne, stosowane w analizie chemicznej i preparatyce leków;
 • czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks);
 • materiał biologiczny (w tym zwierzęta laboratoryjne);
 • promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera; praca w wymuszonej pozycji (głównie siedzącej);
 • praca wymaga długotrwałej koncentracji wzrokowo-ruchowej, ostrości wzroku i pełnego rozróżniania barw;
 • zagrożenia wynikającego ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi.

Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

Komunikaty

 

 

 

Dane kontaktowe

Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
ul. Jedności 8,
41-200 Sosnowiec

Adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefon:
Dziekanat/Rekrutacja pokój nr 8: (+48 32) 364 1131 (Pani Barbara Katarzyńska)
Komisja Rekrutacyjna pokój nr 10: (+48 32) 364 1130
Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: +48 666 890 168 (dr Krzysztof Cholewa)

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:
Poniedziałek 9.00 – 14.00
Wtorek 9.00 – 14.00
Środa 9.00 – 14.00
Czwartek 9.00 – 14.00
Piątek 9.00 – 14.00

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

 

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.