Do zadań Ośrodka Efektów Edukacyjnych należy kompleksowa obsługa egzaminów testowych przeprowadzanych na Uczelni, w tym:

1. Przygotowanie dla wszystkich Wydziałów Uczelni materiałów egzaminacyjnych w wersji papierowej przez jednostki  naukowo-dydaktyczne, w szczególności:

 • przyjmowanie zgłoszeń egzaminów testowych,
 • dokonywania analizy i oceny poprawności oraz konstrukcji pytań testowych,
 • przygotowanie i wydruk kart egzaminacyjnych,
 • wczytanie kart egzaminacyjnych,

2. Przeprowadzenia kompletnej analizy matematyczno-statystycznej wyników zaliczeń i egzaminów.

3. W oparciu o analizę matematyczno-statystyczną:

 1. przeprowadzanie konsultacji w zakresie oceny skali trudności pytań testowych,  b. obliczania mocy różnicującej danego testu, umożliwiającej klasyfikację osób zdających w odniesieniu do jego treści
 2. ustalania progów egzaminacyjnych
 3. przeprowadzanie oceny rzetelności testów

4. Prowadzenie szkoleń  dla nauczycieli akademickich  w zakresie przygotowywania i analizy egzaminów testowych.

5. Wykorzystując wyniki analizy statystycznej egzaminów tworzenie i rozwojem bazy pytań egzaminacyjnych.

6. Ewidencja zaliczeń i egzaminów na arkuszach testowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Wydziałów Uczelni

7. Archiwizacja danych przez 3 lata;

8. Udział w przeprowadzeniu uczelnianego systemu egzaminów elektronicznych, w szczególności:

 • w opracowaniu zasad funkcjonowania systemu
 • koordynacji pracy nad stworzeniem i rozwojem bazy pytań egzaminacyjnych
 • weryfikacja wyników egzaminów elektronicznych
 • analiza parametrów jakościowych pytań egzaminacyjnych

9. Współpraca z władzami Dziekanatu i Rektoratu i  jednostkami dydaktycznymi SUM w zakresie przygotowania i przeprowadzania egzaminów testowych

Działania realizowane przez Ośrodek  Efektów Edukacyjnych mogą przyczynić się do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.  Analiza wyników egzaminów umożliwią dostarczenie wielu istotnych informacji na temat odpowiednich kierunków działań w kierunku poprawy standardów i warunków kształcenia oraz sposobów nauczania.