Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera współpracę z zagranicą za pomocą następujących działań:

„Granty na granty”

Celem programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, zwanego dalej „Programem”, jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach następujących programów badawczych Unii Europejskiej:

 1. HORYZONT 2020;
 2. Fundusz Badawczy Węgla i Stali;
 3. EURATOM

Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w ramach programu badawczego Unii Europejskiej zdecydowały się:

  1. stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie. Konsorcjum składać się będzie co najmniej z 3 partnerów lub beneficjentów (w tym przynajmniej dwóch z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem ramowym);
  2. wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package Leader) w ramach tego projektu.

W ramach Programu wnioskodawcy będą mogli otrzymać środki finansowe wyłącznie na refundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego złożonego do programu badawczego Unii Europejskiej. Wysokość wsparcia finansowego dla jednostki występującej w roli koordynatora projektu wynosi do 30 000,00 zł, a dla jednostki naukowej występującej w roli koordynatora pakietu - do 10 000,00 zł.

Kosztami kwalifikującymi się do finansowania są:

 

 • Koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego
 • Koszty przygotowania (sporządzenia) wniosku projektowego
 • Koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego
 • Koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum

 

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego na wezwanie konkursowe. W przypadku konkursów dwuetapowych za dzień złożenia wniosku projektowego przyjmuje się dzień złożenia tego wniosku w drugim etapie konkursu.

Wnioskowanie o refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wniosek projektowy uzyskał w ocenie merytorycznej liczbę punktów stanowiącą co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego. W przypadku konkursów dwuetapowych za ostateczną punktację wniosków projektowych uznaje się liczbę punktów uzyskaną w drugim etapie oceny.

Wniosek w ramach Programu należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego. Wnioskodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku otrzymaną ocenę wraz dokumentacją potwierdzającą datę jej otrzymania.

Nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 1 marca 2018 r. z tym, że:

 • Wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę merytoryczną KE wniosku projektowego po dniu 7 listopada 2016 r. zobowiązani są złożyć wniosek nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania tej oceny;
 • wniosek składany w roku 2018 może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę merytoryczną w roku 2017.
 •  

  Ocena wniosków jest dokonywania w dwóch etapach:

  1. ocena formalna polegająca na weryfikacji kompletności, poprawności rachunkowej i spełniania wymogów określonych w komunikacie o ustanowieniu Programu oraz w niniejszym ogłoszeniu;
  2. ocena merytoryczna polegająca na weryfikacji wniosku w oparciu o kryterium zasadności poniesionych kosztów przygotowania wniosku projektowego.

   

  Nabór wniosków odbywa się wyłącznie w postaci elektronicznej na stronie osf.opi.pl.

  Więcej informacji, w tym dokumentacja konkursowa na stronie: granty na granty.

   

  Projekty międzynarodowe współfinansowane - MNiSW

  Dofinansowanie MNiSW obejmuje projekty międzynarodowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi.

  Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 80% kosztów ponoszonych na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.

  Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 11 stycznia 2011r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

  Nabór wniosków otwarty.

  Więcej informacji na stronie http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/