image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Opis kierunku

DIETETYKA  - studia II stopnia - niestacjonarne
Limit miejsc w roku akademickim 2016/2017: 60 miejsca

Jak długo trwają studia: 4 semestry

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:
Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.
Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

NOWA OFERTA! Specjalności do wyboru po I-szym semestrze studiów:

 • Profilaktyka żywieniowa
 • Dietetyka pediatryczna
 • Dietetyka w sporcie
 • Psychodietetyka

 

Charakterystyka kierunku 

Studia drugiego stopnia na kierunku dietetyka kierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: dietetyka, zdrowie publiczne (specjalność: dietetyka), żywienie człowieka, żywienie człowieka i ocena żywności, technologia żywności i żywienia. W toku studiów absolwenci zdobywają:

a. wiedzę w zakresie:

 • zasad fizjologii żywienia oraz biochemii klinicznej i ich wykorzystywania w planowaniu żywienia,
 • metod analizy jakości poszczególnych grup produktów spożywczych i ich znaczenia,
 •  podstaw psychologii klinicznej i uwzględniania ich w codziennej pracy zawodowej w rozwiązywaniu złożonych problemów zdrowotnych, socjalnych i rodzinnych,
 • zasad żywienia klinicznego obejmującego żywienie pozajelitowe i dojelitowe z wykorzystaniem diet przemysłowych w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia,
 •  zasad kierowania zespołami,
 • podstaw rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • przepisów dotyczących urzędowej kontroli żywności (Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Systemu Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), przestrzegania ich w pracy zawodowej oraz rozumienia ich znaczenia w podnoszeniu jakości produkcji żywności,
 • zasad funkcjonowania sprzętu używanego w zakładach żywienia zbiorowego.

b. umiejętności obejmujące:

 • opracowywanie jasnych i zrozumiałych instrukcji dla personelu realizującego opiekę żywieniową,
 • teorię i praktykę marketingu oraz zarządzania,
 • prowadzenie poradnictwa żywieniowego oraz planowanie i prowadzenie opieki żywieniowej nad pacjentami w szpitalu,
 • ustalanie wskazań z zastosowaniem dostępnych w Polsce diet przemysłowych, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego w korygowaniu zaburzeń odżywiania,
 • planowanie, dostosowanego do wieku i poziomu aktywności fizycznej postępowania dietetycznego w oparciu o dowody naukowe, w celu zapobiegania chorobom na tle wadliwego żywienia,
 • prowadzenie instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej,
 • prowadzenie samodzielnego poradnictwa żywieniowego dla różnych grup populacyjnych, zarówno ludzi zdrowych, jak i chorych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie żywienia i dietetyki,
 • prowadzenie i zarządzanie poradnią dietetyczną, działem żywienia.

c. posiada kompetencje społeczne do:

 • kontynuowania nauki przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • kierowania zespołem realizującym zadania w zakresie edukacji żywieniowej oraz profilaktyki i leczenia chorób żywieniowozależnych,
 • przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz praw pacjenta, w tym prawa do rzetelnej informacji na temat proponowanego postępowania żywieniowego.

A co po studiach
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, działach żywienia w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego (szpitale, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, sanatoria, więzienia, restauracje, firmy cateringowe), poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych (kliniki sportowe, fitness kluby, siłownie), firmach farmaceutycznych produkujących preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, firmach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia, wydziałach zdrowia samorządów terytorialnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, organizacjach konsumenckich oraz pożytku publicznego, firmach zajmujących się profilaktyką i edukacją żywieniową, instytutach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się systemami zapewniania właściwej jakości żywności.

Kierunek realizowany jest przez:
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
ul. Piekarska 18,  41-902 Bytom
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (+48 32) 32 397 65 26

Podstawa przyjęcia

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen uzyskanej z przebiegu studiów I stopnia na kierunku dietetyka lub kierunku zdrowie publiczne specjalność dietetyka, kierunku żywienie człowieka, kierunku żywienie człowieka i ocena żywności, kierunku technologia żywności i żywienia.

 kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zasady obliczenia średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia
Średnią ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń na ocenę, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, bez oceny z egzaminu dyplomowego lub z obrony pracy dyplomowej.

Zasady i tryb rekrutacji

 1. Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:
  1. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
  2. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, w wysokości ustalonej przez Rektora,
  3. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny
 3. Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 4. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.., natomiast inni Cudzoziemcy  mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie data złożenia podania w elektronicznym systemie rekrutacji i dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 6. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 7. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.
 8. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.

Jak się zrekrutować

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane są w terminach podanych przez Uczelnię do:
  1. dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,
  2. dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 2. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
 3. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię.
  Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, zostaną sporządzone listy rankingowe.
 4. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejnelisty rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.
 6. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
  1. wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
  2. wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
  3. oryginałami aneksów do świadectwa dojrzałości (jeżeli dotyczy),
  4. zaświadczeniem o ubieganiu się o przyjęcie na studia w innej uczelni medycznej (jeżeli dotyczy),
  5. poświadczoną przez uczelnię lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
  6. dwoma kolorowymi zdjęciami, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 7. Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dodatkowo oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 8. Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.
 9. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.
 10. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.
 11. Niezłożenie deklaracji oraz wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.
 12. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

 

Terminarz rekrutacji

TERMINARZ
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
Termin rejestracji elektronicznej na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych II stopnia prowadzone przez Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

od 30 maja 2016 r. do 20 lipca 2016 r. do godz. 23:59

Termin wpływu środków na konto opłaty rekrutacyjnej upływa 20 lipca 2016 r. do godz. 23:59

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi 70zł. a dla kandydatów, którzy wyrażą zgodę na dostarczenie przez Uczelnię decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP wynosi  -  60,00 zł.

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.
  Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową (przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.
 3. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunekbankowy uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).
 4. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany".
 5. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:
  • kierunek studiów nie został uruchomiony,
  • została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,
  • kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej
  • kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Lista rankingowa

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejnelisty rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu (ul. Piekarska 18,  41-902 Bytom) oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniach:

 • 1 lista: 22.07.2016 wpis do 26.07.2016 (do godziny 14-tej)
 • 2 lista: 27.07.2016 wpis do 29.07.2016 (do godziny 14-tej)

1 lista rankingowa z dnia 22.07. 2016 r.

 

Średnia ocen warunkująca przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 3,96. 

 

 

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia  25.07.2016 r. (od godz. 9.00) do dnia 26.07.2016 r. do godziny 14.00
 • Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, pokój nr 16
 • Ul. Piekarska 18 41-902 Bytom
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: do 02.09.2016 r.

Wpis na studia

Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
 • dowodem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • dyplomem lub odpisem dyplomu ukończenia studiów I stopnia (do wglądu) wraz z suplementem,
 • kserokopią dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu,
 • zaświadczeniem o średniej ocen z przebiegu studiów I stopnia (bez oceny z egzaminu licencjackiego/obrony pracy licencjackiej) (liczonej do dwóch miejsc po przecinku),
 • wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
 • kserokopią oryginału świadectwa dojrzałości,
 • kserokopią dowodu tożsamości (oryginał do wglądu),
 • trzema kolorowymi zdjęciami, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem (format: 3,5 x 4,5 cm),
 • dowodem wpłaty za wydanie legitymacji studenckiej,
 • białą wiązaną teczką.

Miejsce złożenia dokumentów i godziny

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
ul. Piekarska 18,  41-902 Bytom
godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 9.00 – 14.00

 

Badania lekarskie

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia (uzyskają lokatę na liście rankingowej), podczas dokonywania wpisu otrzymają skierowanie na obowiązkowe badania lekarskie.

Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć
w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (terminy zostaną podane przy ogłaszaniu listy rankingowej).

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach

 • NZOZ Przychodnia AGMED – ul. Morcinka 15 -17, 40-124 Katowice;
 • SANTE s.c. Daria Zarębska i Wspólnik – Aleja Wolności 6, 41-219 Sosnowiec;
 • Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE – ul. Pawła Majnusza 7, 41-800 Zabrze Badania lekarskie

Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2010 Nr 155, poz.1045) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

Podczas toku studiów na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu mogą wystąpić następujące narażenia na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia:

 • odczynniki chemiczne w tym: głównie formaldehyd rozpuszczalniki organiczne,
 • czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks),
 • choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),
 • zakażenia przenoszone drogą krwi (wzw typu B i C, HIV),
 • choroby zakaźne i pasożytnicze,
 • promieniowanie jonizujące (głównie x),
 • promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,
 • zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi,
 • czynniki psychospołeczne.

Zaświadczenie lekarskie może zostać wystawiane na dowolnym druku zawierającym odwołanie się do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045), i powinno zawierać ocenę zdolności do studiowania na określonym kierunku oraz termin ważności.

 

Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

Komunikaty

 

 

 

Dane kontaktowe

 

 

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom

Adres poczty elektronicznej:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: (+48) 32 397 65 40 (dyżury od 20 czerwca 2016r, pokój nr 16)
godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 9.00 – 14.00
Dziekanat: (+48) 32 397 65 26

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

 1. Q: Kiedy będzie kolejna lista rankingowa i jaki będzie termin wpisów?
  A: Terminy ogłaszania kolejnych list rankingowych wraz z terminami wpisów znajdują się w części lista rankingowa. Proszę również śledzić informacje pojawiające się w części Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Q: Jakie dokumenty muszę złożyć po zakwalifikowaniu mnie do przyjęcia na studia?
  A: Należy dostarczyć dokumenty zgodnie wymaganiami przedstawionymi w części Wpis na studia.
 3. Q:  Gdzie należy składać dokumenty?
  A: Dokumenty należy składać w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, w godzinach od 9.00 – do 14.00, Bytom ul. Piekarska 18 (1 piętro, pokój nr 16). Terminy przyjmowania dokumentów zostały określone w części lista rankingowa.
 4. Q: Gdzie można wykonać badania lekarskie?
  A: Kandydat, po dokonaniu wpisu na rok, może bezpłatnie wykonać badania lekarskie w jednej z trzech placówek. Lista placówek dostępna jest w części Badania lekarskie.
 5. Q: Do kiedy należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie?
  A: Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego będzie zależał od daty dokonania wpisu. Podczas rekrutacji 2016/2017 dla list rankingowych przeprowadzonych w lipcu będzie to 02.09.2016r.  
  Terminy zostały ogłoszone w części lista rankingowa.
 6. Q: Czy konieczne jest dostarczenie kserokopii dowodu osobistego?
  A: Tak. Kandydat musi posiadać kserokopię dowodu osobistego.
 7. Q: Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jeśli nie zostałem/am przyjęty/a?
  A: Opłata rekrutacyjna w takich sytuacjach nie podlega zwrotowi.

 

 

 

 

   

   

  image
   

  Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

  Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
  image
   

  Wydział Lekarski - Katowice

  Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
  image
   

  Wydział Farmaceutyczny

  Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
  image
   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
  image
   

  Wydział Zdrowia Publicznego

  Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

  Fundusze Europejskie

  Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

  SUM © 2016-2018

   

   

   

  logo sum bottom

  ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice
  tel. 32 208 3600
  NIP: 634-000-53-01
  REGON: 000289035

  Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.