image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Opis kierunku

DIETETYKA  - studia I stopnia - stacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2016/2017:  167 miejsc
Jak długo trwają studia:   6 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:
Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.
Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.
Dietetyka to nauka o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Student zdobywa wiedzę fizjologicznych podstaw żywienia, anatomicznej budowy człowieka, a także chemii żywności. Studenci poznają zasady racjonalnego żywienia oraz sposoby oceny stanu odżywienia ludności. Uczą się jak zapobiegać chorobom dietozależnym, poznają interakcje leków z żywnością oraz technologię i sposoby oceny jakości żywności.
Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych salach technologicznych. Studenci realizują praktyki w działach żywienia w szpitalach, poradniach dietetycznych oraz specjalistycznych, a także w innych placówkach i instytucjach zajmujących się promocją i ochroną zdrowia. Zajęcia praktyczne w efektywny sposób uczą jak promować zdrowe odżywianie i przeprowadzać edukację żywieniową indywidulaną i grupową.
Studia I stopnia (3-letnie studia zawodowe) pozwalają na uzyskanie tytułu licencjata, w dwóch specjalnościach: dietetyka kliniczna i dietetyka stosowana.
Niezależnie od specjalności każdy absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje w pełni uznawany dyplom „licencjata dietetyki” (z dodatkową informacją o specjalności) i wszelkie uprawnienia z tego wynikające.

Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny i jednorodny blok zajęć reprezentujących przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Program kształcenia w ramach przedmiotów specjalizacyjnych uwzględnia specyfikę specjalności.

A co po studiach
Dietetyka kliniczna:
Absolwent tej specjalności:

posiada wiedzę w zakresie:
• postępowania dietetycznego w chorobach w zależności od stopnia ich zaawansowania, klasyfikowania diet leczniczych, określania ich celów, zasad i zastosowania,
• wzajemnych zależności pomiędzy układem pokarmowym i innymi układami,
• technologii przygotowywania potraw oraz podstaw towaroznawstwa,
• etycznych i prawnych uwarunkowań zawodu dietetyka.
posiada umiejętności w zakresie:
• przeprowadzania wywiadu żywieniowego, dokonywania oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia,
• dokonywania pomiarów antropometrycznych człowieka i analizowania wyników badań laboratoryjnych,
• klasyfikowania diet stosowanych w różnych jednostkach chorobowych, określania ich celu, zastosowania i zasad; potrafi dobierać produkty i potrawy do poszczególnych diet zalecanych w chorobach,
• planowania i wdrażania odpowiednich postępowań żywieniowych w celu zapobiegania chorobom dietozależnym oraz ich leczenia,
• określania wartości odżywczej i energetycznej diet na podstawie programów komputerowych i tabel wartości odżywczej produktów spożywczych oraz i typowych potraw,
• udzielania porady dietetycznej w ramach zespołu terapeutycznego,
• przygotowania materiałów edukacyjnych dla pacjenta i prowadzenia edukacji żywieniowej dla osób zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia.
posiada kompetencje społeczne do:
• przestrzegania zasad etyki zawodowej i praw pacjenta, w tym prawa do informacji dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego oraz jego możliwych następstw i ograniczeń,
• efektywnego działania wg wskazówek; potrafi pracować samodzielnie, w zespole nad wyznaczonym zadaniem badawczym.
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w oddziałach szpitalnych; poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznych (diabetologicznej, chorób metabolicznych, alergologicznej, gastroenterologicznej, pediatrycznej), w poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych (klinikach sportowych, fitness klubach, siłowniach), firmach zajmujących się cateringiem dietetycznym, firmach farmaceutycznych produkujących preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, firmach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia i suplementy diety.

Dietetyka stosowana:
Absolwent tej specjalności:

posiada wiedzę w zakresie:
• podstawowych zasad organizacji w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego oraz zasad podejmowania działalności gospodarczej w tym obszarze,
• technologii produkcji potraw oraz podstaw towaroznawstwa,
• organizacji stanowisk pracy zgodnie z wymogami ergonomii, warunków sanitarno-higienicznych produkcji żywności w zakładach żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego oraz współczesnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia,
• etycznych i prawnych uwarunkowań zawodu dietetyka.

posiada umiejętności w zakresie:
• przeprowadzania wywiadu żywieniowy i dokonywania oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia,
• dokonywania pomiarów antropometrycznych człowieka i analizowania wyników badań laboratoryjnych,
• prowadzenia edukacji żywieniowej dla osób zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia,
• posługiwania się zaleceniami żywieniowymi i normami stosowanymi w zakładach żywienia zbiorowego,
• określania wartości odżywczej i energetycznej diet na podstawie programów komputerowych i tabel wartości odżywczej produktów spożywczych oraz typowych potraw,
• dokonywania odpowiedniego doboru surowców do produkcji potraw stosowanych w dietoterapii oraz zastosowania odpowiednich technik sporządzania potraw,
• posługiwania się sprzętem wykorzystywanym w technologii produkcji potraw.
c. posiada kompetencje społeczne do:
• przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwiązywania typowych problemów związanych z zawodem,
• przestrzegania praw pacjenta, w tym prawa do informacji dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego oraz jego możliwych następstw i ograniczeń,
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w działach żywienia w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego (szpitale, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, sanatoria, więzienia, restauracje, firmy cateringowe), wydziałach zdrowia samorządów terytorialnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach żywienia zbiorowego dostarczających posiłki do placówek ochrony zdrowia (np. do szpitali), organizacjach konsumenckich oraz pożytku publicznego, w firmach farmaceutycznych.

Kierunek realizowany jest przez:
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
ul. Piekarska 18,  41-902 Bytom
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (+48 32) 32 397 65 26

Podstawa przyjęcia

 1. Przyjęcia kandydatów  legitymujących się „nową maturą” - przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu: biologii, chemii, matematyki fizyki lub fizyki z astronomią  w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.
  Kandydaci, którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:
  • punkty od 0-29: 1 punkt x 1
  • punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5
   O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.
   Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 150 pkt.
 2. Przyjęcia kandydatów  legitymujących się „starą maturą” - przyjęcia odbywać się będą na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu: biologii, chemii, matematyki fizyki lub fizyki z astronomią przeliczonych przez kandydata w następujący sposób:
  • celujący –120 pkt
  • bardzo dobry –100 pkt
  • dobry – 80 pkt
  • dostateczny – 60 pkt
  • dopuszczający – 40 pkt
   O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.
   Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 120 pkt.

Zasady i tryb rekrutacji

 1. Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:
  1. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
  2. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, w wysokości ustalonej przez Rektora,
  3. posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw.  „starej matury”  lub dyplom matury międzynarodowej (IB), dyplom matury europejskiej (EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  4. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 3. Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały maturę w systemie tzw. „nowej matury” i nie zdawały egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek w zakresie podstawowym lub rozszerzonym lub zdawały je w zakresie podstawowym a warunki rekrutacji wymagają wyniku egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym.
 4. Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 5. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości zwanym dalej „starą maturą”.
 6. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.., natomiast inni Cudzoziemcy  mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 7. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez kandydata jako wynik wyrażony w punktach,według zasady 1%=1 punkt.
 8. Wynik egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia będzie wyrażony w procentach przeliczonych na punkty wg zasady 1%=1 punkt.
 9. Uczelnia uznawać będzie wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach, z którymi podpisała stosowne porozumienie.
 10. O udział w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów za każdy wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.
 11. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (EuropeanBaccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem maturalnym zwanym dalej „nową maturą”.
 12. Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) zostaną przeliczone przy zastosowaniu następującego przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu:

 

Ocena z dyplomu IB

Punkty na poziomie

podstawowym

rozszerzonym

7

100

100

6

90

95

5

80

90

4

70

80

3

60

70

2

50

60

1

40

40

 1. Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) będzie przeliczony na punkty według zasady: wynik x 10.
 2. Osoby, które w roku 2016 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) składają w wyznaczonym przez Uczelnię terminie, wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 2 września 2016 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.
 3. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego praz Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu:
  1. biologia na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny,
  2. biologia albo chemia na kierunki: analityka medyczna i farmacja.
 6. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia lub uchwalonego przez Senat Uczelni, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.
 7. Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, określają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w formie uchwały.
 8. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 9. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.
 10. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.
 11. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek,  nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.
 12. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki na Wydziały Lekarskie, Oddział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Zdrowia Publicznego – uprawnienie to przysługuje osobom, które zostały laureatami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.
 13. Finalistom olimpiad, o których mowa w pkt. 24 przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym – uprawnienie to  przysługuje osobom, które zostały finalistami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.
 14. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w pkt. 24 i pkt. 25 na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego zostanie przyznana maksymalna liczba punktów przewidziana w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:
  1. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii,
  2. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,
  3. Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,
  4. Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,
  5. Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,
  6. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki.
   Laureaci i finaliści korzystają z tych uprawnień na zasadach  określonych w pkt. 24-26, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ.
 16. Uprawnienie kandydata, o którym mowa w pkt 27, przysługuje w okresie dwóch lat od uzyskania świadectwa maturalnego
 17. W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez:
  1. Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: lekarski, lekarsko–dentystyczny, ratownictwo medyczne;
  2. Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna, kosmetologia;
  3. Dziekana Wydziału Nauk Zdrowiu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia;
  4. Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: dietetyka, zdrowie publiczne.

 

Jak się zrekrutować

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane są w terminach podanych przez Uczelnię do:
  1. dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,
  2. dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 2. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
 3. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię.
  Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, zostaną sporządzone listy rankingowe.
 4. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejnelisty rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.
 6. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
  1. wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
  2. wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
  3. oryginałami aneksów do świadectwa dojrzałości (jeżeli dotyczy),
  4. zaświadczeniem o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy osób legitymujących się „starą maturą”, które zdawały egzamin wstępny w uczelniach medycznych z którymi SUM zawarł porozumienie),
  5. zaświadczeniem o ubieganiu się o przyjęcie na studia w innej uczelni medycznej (jeżeli dotyczy),
  6. poświadczoną przez uczelnię lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
  7. dwoma kolorowymi zdjęciami, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 7. Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.
 8. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.
 9. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.
 10. Niezłożenie deklaracji oraz wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.
 11. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

Terminarz rekrutacji

TERMINARZ
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 1. Rejestracja elektroniczna legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "nowej matury” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005), IB, EB oraz laureaci i finaliści olimpiad (https://rekrutacja.sum.edu.pl)

 2. Rejestracja elektroniczna legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "starej matury” (https://rekrutacja.sum.edu.pl)

 

Termin rejestracji elektronicznej na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych

od 30 maja 2016 r. do 7 lipca 2016 r. do godz. 23:59

Termin wpływu środków na konto opłaty rekrutacyjnej upływa 7 lipca 2016 r. do godz. 23:59

Termin uzupełniania wyników punktowych z egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów oraz punktów za dodatkowe osiągnięcia upływa: 12 lipca 2016r. o godzinie 23:59.


TERMINY OGŁOSZENIA LISTY RANKINGOWEJ  I SKŁADANIA DOKUMENTÓW oraz ZAŚWIADZCZEŃ LEKAJRSKICH  są dostępne w ZAKŁADCE LISTY RANKINGOWE

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi 70zł. a dla kandydatów, którzy wyrażą zgodę na dostarczenie przez Uczelnię decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP wynosi  -  60,00 zł.

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.
  Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową (przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.
 3. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunekbankowy uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).
 4. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany".
 5. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:
  • kierunek studiów nie został uruchomiony,
  • została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,
  • kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej
  • kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Lista rankingowa

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału (ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom) oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) oraz maturą europejską (EB) będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, z zastrzeżeniem, iż dla kierunku lekarskiego utworzona zostanie wspólna lista dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W przypadku niedopełnienia limitu danego wydziału zastrzega się możliwość przeniesienia przyjętego kandydata na równoległy kierunek lekarski.

O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego praz Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia na kierunki: analityka medyczna, farmacja,  lekarski, lekarsko-dentystyczny.

Listy rankingowe zostaną zamieszczone w dniu:

 • 1 lista: 13.07.2016 wpis do 18.07.2016 (do godziny 14-tej)
 • 2 lista: 19.07.2016 wpis do 21.07.2016 (do godziny 14-tej)
 • 3 lista: 22.07.2016 wpis do 26.07.2016 (do godziny 14-tej)
 • 4 lista: 27.07.2016 wpis do 29.07.2016 (do godziny 14-tej)

1 lista rankingowa z dnia 13.07.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 76 pkt. 
Termin składania dokumentów:

 •  od  dnia  14.07.2016 r. (od godz. 9.00) do dnia 18.07.2016 r. do godziny 14.00

Miejsce składania dokumentów:

 • Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, pokój nr 16
 • Ul. Piekarska 18 41-902 Bytom

Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: do 02.09.2016 r.

 

2 lista rankingowa z dnia 19.07.2016r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 62 pkt. 

Termin składania dokumentów:

Termin wpisu na rok: 20.07-21.07, w godzinach 9-14

 

3 lista rankingowa z dnia 22.07.2016r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 60 pkt. 

Termin składania dokumentów:

• Termin wpisu na rok: 25.07-26.07, w godzinach 9-14

 

4 lista rankingowa z dnia 12.09.2016r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 58 pkt. 

Termin składania dokumentów:

• Termin wpisu na rok: 13.09-15.09, w godzinach 9-14

 

Wpis na studia

Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
 • dowodem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
 • kserokopią oryginału świadectwa dojrzałości,
 • kserokopią dowodu tożsamości (oryginał do wglądu),
 • trzema kolorowymi zdjęciami, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem (format: 3,5 x 4,5 cm),
 • dowodem wpłaty za wydanie legitymacji studenckiej,
 • białą wiązaną teczką.

Miejsce złożenia dokumentów i godziny

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
ul. Piekarska 18,  41-902 Bytom
godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 9.00 – 14.00

 

Badania lekarskie

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia (uzyskają lokatę na liście rankingowej), podczas dokonywania wpisu otrzymają skierowanie na obowiązkowe badania lekarskie.

Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (terminy zostaną podane przy ogłaszaniu listy rankingowej).

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach

 • NZOZ Przychodnia AGMED – ul. Morcinka 15 -17, 40-124 Katowice;
 • SANTE s.c. Daria Zarębska i Wspólnik – Aleja Wolności 6, 41-219 Sosnowiec;
 • Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE – ul. Pawła Majnusza 7, 41-800 Zabrze Badania lekarskie

Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2010 Nr 155, poz.1045) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

Podczas toku studiów na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu mogą wystąpić następujące narażenia na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia:

 • odczynniki chemiczne w tym: głównie formaldehyd rozpuszczalniki organiczne,
 • czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks),
 • choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),
 • zakażenia przenoszone drogą krwi (wzw typu B i C, HIV),
 • choroby zakaźne i pasożytnicze,
 • promieniowanie jonizujące (głównie x),
 • promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,
 • zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi,
 • czynniki psychospołeczne.

Zaświadczenie lekarskie może zostać wystawiane na dowolnym druku zawierającym odwołanie się do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045), i powinno zawierać ocenę zdolności do studiowania na określonym kierunku oraz termin ważności.

 

Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

Komunikaty

 

 

Dane kontaktowe

 

 

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom

Adres poczty elektronicznej:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dziekanat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna: (+48) 32 397 65 40 (dyżury od 20 czerwca 2016r, pokój nr 16)
godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 9.00 – 14.00
Dziekanat: (+48) 32 397 65 26

 

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

 1. Q: Kiedy będzie kolejna lista rankingowa i jaki będzie termin wpisów?
  A: Terminy ogłaszania kolejnych list rankingowych wraz z terminami wpisów znajdują się w części lista rankingowa. Proszę również śledzić informacje pojawiające się w części Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Q: Jakie dokumenty muszę złożyć po zakwalifikowaniu mnie do przyjęcia na studia?
  A: Należy dostarczyć dokumenty zgodnie wymaganiami przedstawionymi w części Wpis na studia.
 3. Q:  Gdzie należy składać dokumenty?
  A: Dokumenty należy składać w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, w godzinach od 9.00 – do 14.00, Bytom ul. Piekarska 18 (1 piętro, pokój nr 16). Terminy przyjmowania dokumentów zostały określone w części lista rankingowa.
 4. Q: Gdzie można wykonać badania lekarskie?
  A: Kandydat, po dokonaniu wpisu na rok, może bezpłatnie wykonać badania lekarskie w jednej z trzech placówek. Lista placówek dostępna jest w części Badania lekarskie.
 5. Q: Do kiedy należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie?
  A: Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego będzie zależał od daty dokonania wpisu. Podczas rekrutacji 2016/2017 dla list rankingowych przeprowadzonych w lipcu będzie to 02.09.2016r.  
  Terminy zostały ogłoszone w części lista rankingowa.
 6. Q: Czy konieczne jest dostarczenie kserokopii dowodu osobistego?
  A: Tak. Kandydat musi posiadać kserokopię dowodu osobistego.
 7. Q: Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jeśli nie zostałem/am przyjęty/a?
  A: Opłata rekrutacyjna w takich sytuacjach nie podlega zwrotowi.

 

 

 

 

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.