Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Uprzejmie informuję, iż Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim średnią ocen nie mniejszą niż 4,01 lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wnioski mogą składać:
- studenci, którzy zaliczyli rok studiów  i są wpisani na kolejny rok akademicki;
- studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
- studenci przyjęci na pierwszy rok studiów roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

Wnioski należy składać najpóźniej do dnia 6 października 2018 r. w Dziekanacie wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia, podpisami właściwych osób potwierdzającymi osiągnięcia oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach tj. oświadczeniem studenta o pobieraniu świadczeń pomocy materialnej tylko na jednym kierunku oraz tylko na jednej Uczelni. 

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie: https://sum.edu.pl/student/informacje-organizacyjne/pomoc-socjalna-i-stypendia

 

[Przesłano przez: Marta Niechciał]