Uwaga

Rekrutacja na Uniwersytet Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - kierunek: Ciało bez tajemnic zaczyna się od 1 sierpnia 2019 r. do 15 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc (30 miejsc).

O wpisie na listę studentów Uniwersytetu Pierwszego Wieku decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Rodzic/Opiekun zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie o wpisie dziecka na listę studentów.

Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, Rodzic/Opiekun dziecka zobowiązany jest do:
° dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z dwoma zdjęciami dziecka do Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice, pokój 512 - od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00
° uiszczenia opłaty za studia na rachunek bankowy Uczelni zgodnie z zarządzeniem nr 163/2014 podanym na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl. Regulamin i zarządzenia możecie Państwo przeczytać tutaj.
° podpisania umowy uczestnictwa i regulaminu.


[Przesłano przez: Michał Michalski]