Umowy

Jak corocznie, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wysokości przyznanych dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, Wydziałowe Komisje ds. Nauki na podstawie rankingu osiągnięć naukowych, jak również na podstawie zasadności merytorycznej złożonego wniosku, dokonują podziału środków finansowych na wnioskowane w roku poprzednim zadania badawcze.

Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe zobowiązani są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej. Wzory dokumentów wraz z instrukcją wypełniania zostaną udostępnione na stronie www.nauka.sum.edu.pl w zakładce „pliki do pobrania”.

Łącznie z dokumentami do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej obejmującej badania:

  1.     na ludziach,
  2.     na zwierzętach,
  3.     nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną,
  4.     nad organizmami genetycznie modyfikowanymi,

należy dostarczyć opinię lub zgodę właściwej komisji etycznej.

         Ze względu na coroczne opóźnienia w zawieraniu umów, spowodowane brakiem zgód/opinii właściwych komisji, przypominamy o konieczności podjęcia niezwłocznych działań w tym zakresie przed złożeniem dokumentacji we wskazanym wyżej terminie do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej.

         Wzory wniosków do właściwych komisji, terminarz planowanych posiedzeń oraz pozostałe informacje o działalności komisji znajdą Państwo również na stronie www.nauka.sum.edu.pl w zakładce „Etyka w badaniach naukowych”.

 
[Przesłano przez: Klaudia Libront]