Logo KRAUM

W dniu 31 marca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Pana prof. dra hab. n. med. Marcina Gruchałę JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W spotkaniu oprócz Rektorów wszystkich Uczelni Medycznych i Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego udział wzięli przedstawiciele Resortów zdrowia i nauki:

 • dr n. med. Marek Tomabarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • prof. dr hab. Łukasz Szumowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,

W posiedzeniu udział także wzięli:

 • przedstawiciele Władz Rektorskich GUMed,
 • dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw. GUM Przewodnicząca Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich,
 • prof. dr hab. Leszek Domański Wiceprzewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich, ,
 • prof. dr hab. Janusz Moryś Przewodniczący KRAUM w kadencji 2012-2016
 • prof. dr hab. Paweł Górski Zastępca Przewodniczącego KRAUM w kadencji 2012-2016.

Istotnym punktem porządku obrad była kwestia powołania nowego Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL). Uchwałą Nr 20/2017 KRAUM powołała do pełnienia tej funkcji prof. dr hab. Janusza Morysia z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który zastąpił na tym stanowisku prof. dra hab. Leszka Pączka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do składu ww. gremium powołani zostali również: w miejsce prof. dr hab. Janusza Morysia Pan prof. dr hab. Michał Żmijewski (Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz przedstawiciel studentów Michał Cebulski (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).

W związku z kluczową rolą szpitali klinicznych w polskim systemie ochrony zdrowia,  ponownie powrócono do zagadnienia konieczności opracowania odrębnych uregulowań dedykowanych wyłącznie tym jednostkom. W tym celu powołano Zespół KRAUM  ds. przygotowania założeń do ustawy o szpitalach klinicznych w składzie:

 • dr hab. med. Edyta Szurowska, prof. nadzw. – Przewodnicząca (Prorektor ds. klinicznych GUM)

oraz członkowie:

 • dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk (Stanowisko ds. Nadzoru Założycielskiego GUM),
 • dr n. med. Krzysztof Chlebus (Pełnomocnik Rektora ds. innowacji i transferu wiedzy).

W trakcie posiedzenie miało miejsce również rozstrzygnięcie corocznego Konkursu SAMO-RZĄDŹ, którego organizatorem jest Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2017 roku spośród 9 przedstawionych projektów w 3 kategoriach:

 •   w Kategorii: wydarzenie kulturalne nagrodzono następujące projekty studenckie:
 1.      Travel addicts: złap bakcyla – Gdański Uniwersytet Medyczny – I nagroda,
 2.      Bal podchorążego – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – wyróżnienie,
 •   w kategorii: inicjatywa społeczna (działania na rzecz społeczności akademickiej) nagrodzono następujące projekty studenckie:
 1.         Regaty – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – I nagroda,
 2.         UMED na językach – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – wyróżnienie,
 •   w kategorii: akcja promująca zdrowie nagrodzono następujące projekty studenckie:
 1.      Rowerowy WUM – Warszawski Uniwersytet Medyczny – I nagroda,
 2.      Dzień dobry, uśmiech do kontroli – Gdański Uniwersytet Medyczny – wyróżnienie.

W trakcie dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Członkowie KRAUM podnieśli poniższe zagadnienia.

 • Rola i miejsce uczelni medycznych w polskiej oraz światowej nauce – podkreślono, że uczelnie medyczne dysponują najwyższym potencjałem naukowym wśród wszystkich uczelni w kraju oraz są liderem w zakresie umiędzynarodowienia studiów. Z tychże względów KRAUM zwrócił się o uwzględnienie w przygotowywanej reformie nauki unikatowej pozycji jednoprofilowych uczelni medycznych jako uczelni badawczych.
 • Wygaszanie kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego – Członkowie KRAUM poparli zasadność wygaszania kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego wyrażoną w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08.08.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rektorzy opowiedzieli się za dochowaniem ww. zapisu, zgodnie z którym od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej, w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny.
 • Wprowadzenie w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia  możliwości uzyskania prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i odbywania specjalizacji z obszaru diagnostyki laboratoryjnej/medycyny laboratoryjnej (w zakresie: mikrobiologii, toksykologii oraz embriologii klinicznej) przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Podkreślono, iż możliwość specjalizacji w przedmiotowych dziedzinach, powinna być zachowana wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny tj. lekarza i diagnosty laboratoryjnego.
 • Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.02.2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, w którym wskazano tylko jednego przedstawiciela uczelni medycznych. KRAUM wyraziła stanowisko, że z uwagi na fakt, iż przyszli diagności laboratoryjni kształceni są we wszystkich uczelniach medycznych w kraju, niezbędne jest ujęcie przedstawicieli tych jednostek w pracach Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

W powyższych sprawach podjęto właściwe Uchwały, które skierowano odpowiednio do Ministra Zdrowia,  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także Ministra Edukacji Narodowej.

Ustalono, że kolejne posiedzenie KRAUM odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2017 r. a gospodarzem będzie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie.

 
[Przesłano przez: Agnieszka Grzybowska-Musialik]