Logo SUM

W związku z wejściem w życie w dniu 16 maja 2020 r. zasadniczej części ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2[1], uprzejmie informuję, że znowelizowano art. 179 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[2], zgodnie z którym postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[3], o której mowa w art. 1, z tym że:

1) w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć, o których mowa w:

a) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:

– w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

– przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów, (nowelizacja tego przepisu skutkuje możliwością wykazania w dorobku artykułów opublikowanych przed rokiem 2019 w odpowiednich czasopismach, które warunkują wszczęcie oraz nadanie stopnia doktora w ramach postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r., o rok dłużej niż przewidywano to dotychczas),

b) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zalicza się także monografie naukowe wydane przez:

– wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

– jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy;

(nowelizacja tego przepisu skutkuje możliwością wykazania w dorobku monografii opublikowanych przed rokiem 2019 w odpowiednich wydawnictwach, które warunkują wszczęcie oraz nadanie stopnia doktora w ramach postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r., jak i nadanie stopnia doktora habilitowanego w ramach postępowań w sprawie nadania tego stopnia, o rok dłużej niż przewidywano to dotychczas),

2) w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do osiągnieć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów.

(nowelizacja tego przepisu skutkuje całkowitym zniesieniem cenzusu czasowego dotyczącego możliwości wskazywania artykułów naukowych opublikowanych w odpowiednich czasopismach, które wchodzą w skład cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych, stanowiących warunek sine qua non nadania stopnia doktora habilitowanego w ramach postępowań wszczętych po dniu
30 września 2019 r.).

Powyższe zmiany zostaną również uwzględnione w nowelizacji Uchwał Senatu SUM Nr 43/2019 i Nr 44/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r


[1] Dz. U. z 2020 r., poz. 875.

[2] Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze. Zm.

[3] t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.

 

 

 

Pełny obraz dokumentu do pobrania

 
[Przesłano przez: Mariusz Miśkiewicz]