Komunikat 1/2022
z dnia 20.01.2022 r.
Prorektora ds. Studiów i Studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Szanowni Państwo Studenci/Doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

nawiązując do przesłanej Państwu informacji o wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. wprowadzającego obowiązek szczepień ochronnych, któremu podlegają m.in. studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, tj. lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, w związku z kierowanymi pytaniami  w powyższym zakresie uprzejmie informuję, że JM Rektor zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o przedstawienie wykładni przepisów prawa oraz wytycznych w zakresie praktycznego ich stosowania.

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku otrzymania informacji będą one opublikowane na stronie internetowej SUM.


prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko

Prorektor ds. Studiów i Studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Announcement 1/2022
dated 20.01.2022
of the Vice-Rector for Student Affairs
of the Medical University of Silesia in Katowice


Dear Students/PhD Students of the Medical University of Silesia in Katowice
,

with reference to the information sent to you about the entry into force of the Regulation of the Minister of Health of December 22, 2021 introducing mandatory vaccination, which applies to students studying on courses preparing to practice medical professions, i.e. medical, medical-dentistry, pharmacy, nursing, midwifery, laboratory diagnostics, physiotherapy, medical rescue, due to the questions concerning the above, I would like to inform you that the Rector asked the Ministry of Health to provide an interpretation of the law and guidelines in terms of their practical application.

I would also like to point out that if the information is received, it will be published on the SUM website.


Professor Jerzy Stojko, MD, PhD

Vice Rector for Academic Affairs
of the Medical University of Silesia in Katowice