Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

AKTUALIZACJA Z DNIA 7 STYCZNIA 2021 R.

Szczepienia przeciw COVID-19 w ramach Etapu „0"

 

Do dnia 10 stycznia 2021 r. wydłużono możliwość zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 dla zainteresowanych studentów, doktorantów, wszystkich pracowników, w tym administracyjnych, technicznych, pomocniczych itd. – bez względu na formę zatrudnienia.
Przypominamy, że zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej SUM. Zapisujący się otrzyma zwrotną informację z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do SUM.

Jednocześnie nawiązując do licznych pytań, które wpłynęły do Uczelni w związku ze zgłoszeniem przez SUM do szpitali węzłowych osób wyrażających wolę zaszczepienia przeciw COVID-19, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

 • Pytanie 1
  Dlaczego, pomimo złożenia deklaracji o zaszczepienie się przeciw COVID-19, nie otrzymałem e-skierowania?

  Odpowiedź:
  Dotychczasowe deklaracje, złożone poprzez aplikację przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni do dnia 23.12.2020 r., zostały przekazane szpitalom węzłowym celem wygenerowania e-skierowania.
  W związku z powyższym, wystawienie e-skierowania na szczepienie pozostaje niezależne od Uczelni. SUM nie posiada informacji o fakcie wygenerowania e-skierowania poszczególnym osobom. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy e-skierowanie zostało wygenerowane poprzez zalogowanie się na Internetowe Konto Pacjenta.

 • Pytanie 2
  Co oznacza na wystawionym e-skierowaniu oznaczenie „Punkt Szczepień (9600)"

  Odpowiedź:
  Oznaczenie „Punkt Szczepień (9600)" jest kodem resortowym Punktu szczepień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. Nie jest to lokalizacja adresowa miejsca szczepienia.

 • Pytanie 3
  Jakie są terminy szczepień?

  Odpowiedź:
  Uczelnia zgłosiła blisko 4 400 studentów, 628 pracowników i 30 doktorantów do 45 szpitali węzłowych, które odpowiadają za dalszą organizację szczepień, w tym powiadamianie zgłoszonych osób o terminie szczepienia. Uczelnia nie posiada informacji o terminach szczepień w poszczególnych szpitalach. Grafik szczepień przeciw COVID-19 ustala szpital węzłowy i kontaktuje się ze zgłoszonymi osobami, ustalając datę szczepienia.
  Ze względu na dystrybucję szczepionek do poszczególnych podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za realizację szczepień, ewentualne pytania dotyczące terminu wykonania szczepienia, dawkowania, rodzaju preparatu, sposobu podania szczepionki, należy kierować bezpośrednio do koordynatorów szczepień w szpitalach węzłowych - dane koordynatora winny być dostępne na stronach internetowych szpitali.

 • Pytanie 4
  Do którego szpitala węzłowego zostałem skierowany na szczepienie?

  Odpowiedź:
  Ze względu na bardzo krótki termin na złożenie poprzednich zgłoszeń, studenci zostali przypisani proporcjonalnie szpitalom klinicznym SUM, uwzględniając lokalizację Wydziału oraz liczbę zgłoszeń studenckich. Doktorantów ze względów organizacyjnych zgłoszono do Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach (Katowice, ul. Ziołowa 45/47).
  Weryfikacji szpitala węzłowego, do którego zadeklarowany student, doktorant lub zadeklarowany pracownik SUM w Katowicach został przypisany, można dokonać poprzez formularz: https://forms.sum.edu.pl/szpital (aby skorzystać z formularza do sprawdzania szpitala, trzeba się zalogować / mieć ustawione proxy).
  Studenci anglojęzyczni są i nadal będą informowani do którego szpitala węzłowego zostali przypisali na szczenienie przeciw COVID-19, poprzez e-mail w systemie dziekanatowym.

 • Pytanie 5
  Czy istnieje możliwość zmiany szpitala węzłowego, do którego zostałem przypisany?

  Odpowiedź:
  TAK, ale we własnym zakresie W tej sprawie także proszę kontaktować się z właściwymi koordynatorami w szpitalach. SUM nie zajmuje się indywidualnymi wnioskami o zmianę miejsca realizacji szczepień.


Wobec szeregu innych pytań zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami zamieszczonymi pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi
Ponadto ewentualne pytania merytoryczne można kierować na infolinie: 989.

  

UPDATE ON 7 JANUARY 2021

Vaccination against COVID-19 under Stage "0"

Until January 10, 2021 the possibility to apply for vaccination against COVID-19 has been extended for interested students, PhD students of all employees, including administrative, technical, auxiliary, etc. - regardless of the form of employment.
Please be reminded that the application should be made through the electronic form available on the SUM website. The subscriber will receive feedback with confirmation of receipt of the application to SUM.
At the same time, referring to the numerous questions that the University received in connection with the SUM's application to nodal hospitals of people expressing willingness to be vaccinated against COVID-19, below we present the answers to the most frequently asked questions.

Question 1
Why, despite my declaration of vaccination against COVID-19, I did not receive e-referral?

Answer:
Declarations, submitted by students, PhD students and employees of the University by 23.12.2020, were handed over to the nodal hospitals to generate e-referral.

Therefore, issuing the referral for the vaccination remains independent of the University. SUM does not have any information about the fact of issuing a referral to individual persons. It is possible to check whether the referral was generated by logging into the Patient's Internet Account.


Question 2
What does the "Vaccination point (9600)" stands for at the e-referral?

Answer:
The "Vaccination Point (9600)" is a departmental code of the Vaccination Point in accordance with the Regulation of the Minister of Health of 17 May 2012 on the system of departmental identification codes and the detailed method of their assignment. It is not the address location of the vaccination site / hospital.


Question 3
What are the vaccination deadlines?

Answer:
The University reported nearly 4400 students, 628 employees and 30 PhD students to 45 nodal hospitals, which are responsible for further organization of vaccinations, including notification of the reported persons about the date of vaccination. The University has no information about vaccination dates in individual hospitals. The COVID-19 vaccination schedule is determined by the nodal hospital which contacts the notified persons to set the vaccination date.
Due to the distribution of vaccines to individual hospitals responsible for the implementation of vaccination, any questions about the timing of the vaccination, the dosage, the type of preparation, the method of administration of the vaccine, should be addressed directly to vaccination coordinators in nodal hospitals - the coordinator's contact data should be available on the hospitals' websites.

Question 4
Which nodal hospital was I assigned to for vaccination?

Answer:
Due to the very short deadline for submitting previous applications, students were assigned to SUM clinical hospitals, taking into account the location of the Faculty and the number of applications. Due to organizational reasons, the PhD students were assigned to the Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM in Katowice (Katowice, Ziołowa 45/47)
The verification of the nodal hospital to which the declared student, doctoral student or declared SUM employee in Katowice has been assigned can be done through the form: https://forms.sum.edu.pl/szpital (to use the form to verify the hospital, you must be logged in / have a proxy set up).

English-speaking students are and will continue to be informed to which nodal hospital they were assigned to for vaccinate against COVID-19, via e-mail in the Dean's system.

Question 5
Is it possible to change the nodal hospital to which I was assigned?
Wobec szeregu innych pytań zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami zamieszczonymi pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi

Ponadto ewentualne pytania merytoryczne można kierować na infolinie: 989

Answer:
YES, but on your own. In this case, you should inform the coordinator of the nodal hospital to which you have been assigned, and then fill in the form: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/
University does not deal with individual requests to change the location of vaccinations.

Please be encouraged to read also the questions and answers provided under the link https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi

In addition, any substantive questions can be directed to the helpline: 989

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.