Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

Komunikat Nr 10/2020
z dnia 3.12.2020 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

I. Od dnia 7 grudnia 2020 r.:

- wznawiam prowadzenie zajęć w formie mieszanej tj. w formie stacjonarnej, jak
i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla studentów tj. na zasadach określonych Zarządzeniem Nr 161/2020 z dnia 8 września 2020 r. z późn. zm. niżej wymienionych kierunków i lat studiów:

1) Analityka medyczna, jednolite studia magisterskie – III, IV, V rok studiów
2) Biotechnologia medyczna, studia II stopnia – II rok studiów
3) Biotechnologia medyczna, studia I stopnia – II, III rok studiów
4) Coaching medyczny, studia II stopnia – II rok studiów
5) Elektroradiologia, studia II stopnia – II rok studiów
6) Elektroradiologia, studia I stopnia – II, III rok studiów
7) Farmacja, jednolite studia magisterskie – III, IV, V, VI rok studiów
8) Fizjoterapia, studia II stopnia – II rok studiów
9) Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie – II, III, IV, V rok studiów
10) Kosmetologia, studia II stopnia – II rok studiów
11) Kosmetologia, studia I stopnia – I, II, III rok studiów
12) Lekarski, jednolite studia magisterskie – III, IV, V, VI rok studiów
13) Lekarsko-dentystyczny, jednolite studia magisterskie – III, IV, V rok studiów
14) Neurobiologia, studia II stopnia – II rok studiów
15) Pielęgniarstwo, studia II stopnia – II rok studiów
16) Pielęgniarstwo, studia I stopnia – II, III rok studiów
17) Położnictwo, studia II stopnia – II rok studiów
18) Położnictwo, studia I stopnia – II, III rok studiów
19) Ratownictwo medyczne, studia I stopnia – II, III rok studiów


na wszystkich formach kształcenia prowadzonych w j. polskim.

Praktyki wakacyjne, śródroczne oraz staże na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia winny być prowadzone zgodnie z postanowieniami w/cyt. Zarządzenia.
Powyższe zostało skonsultowane z przedstawicielami Rady Uczelnianego Samorządu Studenckiego SUM oraz Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego.


- wznawiam działalność stacjonarną w pełnym zakresie Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w godzinach 7.30-15.30, przy uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.

II. Studenci, którzy wykwaterowali się z Domów Studenta w związku z Komunikatem
JM Rektora nr 6/2020 z dnia 06.11.2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
w formie stacjonarnej mogą złożyć wniosek o wznowienie zakwaterowania w oparciu
o decyzję Prorektora ds. Studiów i Studentów wydaną we wrześniu 2020 r.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa powyżej traktowane będzie jako kontynuacja zamieszkania w DS z obowiązkiem uregulowania opłaty za pokój od dnia wykwaterowania – w związku z ww. Komunikatem JM Rektora nr 6/2020 z dnia 06.11.2020 r. – na zasadach określonych w Regulaminie Domu Studenta SUM stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 150/2020 z dnia 19.08.2020 r. Rektora śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Z upoważnienia Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko
Prorektor ds. Studiów i Studentów

 


 

Communication No. 10/2020
of December 3, 2020
of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice

 

I. From December 7, 2020 :

- I resume to conduct classes in a mixed form, i.e. in a intramural form, as well as with the use of distance learning methods and techniques for students, i.e. pursuant to the rules laid down in the Resolution No. 161/2020 of 8 September 2020, as amended, of the following fields of studies and years of study:

1) Medical analytics, uniform master studies – IIIrd, IVth, Vth year of studies,
2) Medical biotechnology, graduate studies – IInd year of studies,
3) Medical biotechnology, undergraduate studies – IInd, IIIrd year of studies,
4) Medical coaching, graduate studies – IInd year of studies,
5) Electroradiology, graduate studies – IInd year of studies,
6) Electroradiology, undergraduate studies – IInd, IIIrd year of studies,
7) Pharmacy, uniform master studies- IIIrd, IVth, Vth year of studies,
8) Physiotherapy, graduate studies – IInd year of studies,
9) Physiotherapy, undergraduate studies – IInd, IIIrd year of studies,
10) Cosmetology, graduate studies – IInd year of studies,
11) Cosmetology, undergraduate studies – Ist, IInd, IIIrd year of studies,
12) Medical, uniform master studies – IIIrd, IVth, Vth, VIth year of studies,
13) Medical-dentistry, uniform master studies – IIIrd, IVth, Vth year of studies,
14) Neurobiology, graduate studies – IInd year of studies,
15) Nursing, graduate studies – IInd year of studies,
16) Nursing, undergraduate studies – IInd, IIIrd year of studies,
17) Midwifery, graduate studies – IInd year of studies,
18) Midwifery, undergraduate studies – IInd, IIIrd year of studies,
19) Medical emergency, undergraduate studies – IInd, IIIrd year of studies,

on all forms of education conducted in Polish language

Summer and mid-year clerkships as well as internships at all fields of studies and levels of education shall be carried out accordingly to above-mentioned Resolution.

The above was consulted with representatives of the Students' Government University Council and Students' Government Faculty Councils.


II. - I resume full-time stationary activity of the Library of the Medical University of Silesia in Katowice between 7.30 a.m. and 3.30 p.m., taking into account applicable restrictions, orders and prohibitions in connection with the occurrence of a state of epidemic as defined in the Regulation of the Council of Ministers of 26 November 2020.

Students who have left the Student's Dormitories in connection with the Rector's Communication No. 6/2020 of 06.11.2020 on the suspension of teaching classes in the stationary form, may submit an application to resume accommodation based on the decision of the Vice-Rector for Academic Affairs issued in September 2020.

Positive consideration of the application referred to above shall be treated as continuation of residence in Student's Dormitory with the obligation to pay the room fee from the date of check-out - in connection with the above mentioned Communication of the Rector No. 6/2020 of 06.11.2020. - according to the rules specified in the Regulations of the Student's Dormitory of the SUM constituting Appendix 1 to the Resolution No. 150/2020 of 19.08.2020 of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice.


Under the authority of the Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko
Vice-Rector for Academic Affairs

 

 

[Przesłano przez: Elżbieta Soczewica]

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.