koronawirus

Zachęcamy członków Wspólnoty Uczelni o zapoznanie się z wydanymi przez Rektora SUM w dniu 04.06.2020 r. Zarządzeniami wprowadzającymi kolejne zasady funkcjonowania Uczelni o obecnym okresie.

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną, Zarządzeniem nr 86/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Uniwersytetu w Katowicach, dostępnym pod linkiem: http://www3.sum.edu.pl/files/25075/zarz_086_20.pdf, wprowadzono m.in. możliwość podpisania przez Egzaminatorów/Komisje egzaminacyjne on-line protokołów zaliczeń/egzaminów, w tym także dyplomowych - niekwalifikowanym podpisem cyfrowym wydawanym przez SUM. Uzyskanie podpisu jest procedurą przyjazną i szybką, czego dokonać można poprzez stronę https://podpis.sum.edu.pl/. Ponadto ww. Zarządzenie reguluje kwestie prowadzenia kalendarza egzaminów i nakłada w tym zakresie obowiązki na nauczycieli akademickich oraz Dziekanaty.

Mając na uwadze istniejącą konieczność realizacji wybranych egzaminów w Centrach Symulacji, Zarządzeniem nr 90/2020 wprowadzono procedurę ograniczającą ryzyko zakażenia COVID-19 podczas egzaminów praktycznych przeprowadzanych dla studentów w Centrach Symulacji Medycznej SUM w Katowicach, która dostępna jest na stronie internetowej Uczelni pod linkiem: http://www3.sum.edu.pl/files/25079/zarz_090_20.pdf

Na rzecz doktorantów wydano Zasady przeprowadzania egzaminu/zaliczenia ustnego i pisemnego dla doktorantów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Zarządzenie Rektora nr 89/2020), które jest dostępne pod linkiem http://www3.sum.edu.pl/files/25078/zarz_089_20.pdf).

Zasady przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia ustnego oraz pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w SUM, określono w poniższych Zarządzeniach, które już w piątek 5.06. br. przesłano studentom na indywidualne konta pocztowe oraz udostępniono w systemie Wirtualna Uczelnia. Proszę zwrócić uwagę, że Studenci zostali zobowiązani m.in. do bieżącego monitorowania serwisu studenckiego, w tym kalendarza terminów zaliczeń i egzaminów.

  • Nr 87/2020 w sprawie: wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ustalone przez Prorektora ds. Studiów i Studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, które jest dostępne pod linkiem http://www3.sum.edu.pl/files/25076/zarz_087_20.pdf (obowiązuje od dnia 8.06.2020 r.)
  • Nr 88/2020 w sprawie: wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia ustnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ustalone przez Prorektora ds. Studiów i Studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, które jest dostępne pod linkiem http://www3.sum.edu.pl/files/25077/zarz_088_20.pdf (obowiązuje od dnia 8.06.2020 r.)

 

 

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]