Logo SUM


Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została opublikowana informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Zgodnie z komunikatem brak jest uzasadnienia dla odwoływania zajęć dydaktycznych, w tym wykładów. Natomiast w sytuacji planowanych zajęć klinicznych zaleca się podejście indywidualne, jak wskazano w komunikacie Prorektora ds. Studiów i Studentów oraz Prorektora ds. Klinicznych z dnia 4 marca 2020 r.

Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny zaleca:
- zawieszenie podróży studentów, kadry akademickiej oraz pracowników uczelni do krajów z utrzymującą się transmisją koronawirusa, zgodnie z komunikatami publikowanymi na stronach GIS i MSZ;
- czasowe zawieszenie wymiany osobowej z partnerami z ośrodków akademickich zlokalizowanych w Chinach, Hongkongu, Korei Południowej, Iranie, Japonii, lub we Włoszech,
- ograniczenie, do niezbędnego minimum, współpracy międzynarodowej, o ile jest taka możliwość.

W przypadku osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną, w tym domową z powodu podejrzenia styczności z osobą zakażoną koronawirusem lub sprawowania opieki nad małoletnim objętym nadzorem epidemiologicznym przysługuje na podstawie decyzji inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego:
- Studentom: usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych, na podstawie stosownych zaświadczeń;
- Pracownikom: na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Decyzję, o której mowa powyżej należy dostarczyć po zakończeniu kwarantanny.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią komunikatu: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem, który zawiera m.in. informacje nt. sposobu przenoszenia się wirusa, zaleceń zdrowotnych i podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem.

 
[Przesłano przez: Justyna Skolik]