Logo SUM

Odnosząc się do informacji o kolejnych ogniskach KORONAWIRUSA, wszystkim, którzy w ostatnim czasie przebywali w Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie oraz Włoszech, a także w innych krajach, co do których na bieżąco publikowane są informacje o występowaniu wyżej wymienionego wirusa, zalecamy szczególną ostrożność oraz obserwację swojego organizmu, nawet jeśli nie mieli oni kontaktu z osobami, których stan wskazywał na chorobę.

Zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie Ministerstwa Zdrowia osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w ww. Państwach i zaobserwowały jakiekolwiek negatywne oznaki i dolegliwości, szczególnie ze strony układu oddechowego, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, powinny bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Zaleca się też na bieżąco monitorować komunikaty zamieszczone na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html oraz Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/. Ponadto, została uruchomiona całodobowa infolinia NFZ (nr tel. 800-190-590), pod którą można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Zasadnym jest bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom wynikającym z komunikatów, nie ulegając jednocześnie zbiorowej panice.

Dodatkowo, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do ww. krajów, a szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących, które dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/.

Społeczność akademicką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach proszę o wyrozumiałość i racjonalne podejście do wszystkich osób będących w grupie ryzyka.

 

 


 

Announcement of coronavirus issue
Referring to the information about subsequent outbreaks of infection by coronavirus we highly recommend extreme caution and observation of the body of everyone who has recently stayed in China, South Korea, Iran, Japan, Thailand, Vietnam, Singapore, Taiwan and Italy, as well as in other countries for which information is published on a current basis of the presence of the above-mentioned virus, even if you did not have contact with people whose condition indicated the disease.

According to a message available on the website of the Ministry of Health, persons who have stayed in mentioned countries during the last 14 days and observed results, negative signs, especially from the respiratory system, such as: fever, cough, shortness of breath and respiratory problems, should immediately notify by phone the sanitary and epidemiological stations or the hospital infectious ward or the hospital observation and infectious ward, where available the next medical procedure.

Regular monitoring of the announcements posted on the website of the Ministry of Health: https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html and on the website of the Chief Sanitary Inspectorate https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ is recommended.

In addition, all the procedures to be followed in any case of suspicion of coronavirus infection can be obtained on the 24-hour help line (phone number 800-190-590), launched by the National Health Fund.

It is reasonable to strictly comply with the recommendations stemming from the Communications and not spreading mass hysteria.

In addition, the Chief Sanitary Inspectorate does not recommend traveling to the abovementioned countries. The detailed information on security in individual countries and regions, including the necessary contact details, can be found on the website of the Ministry of Foreign Affairs in the Travel Information tab, which is available on: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/ .

I would like to ask the academic community of the Medical University of Silesia in Katowice for understanding and rational approach to all at risk.

 

 

[Przesłano przez: Bożena Langner]