Logo

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia w konkursie pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi (nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16) na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne PO WER

 

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym: http://zdrowie.gov.pl/nabor-97-programy_profilaktyczne_nowotwory_glowy.html

Ogłoszenie
Formularz
Ogłoszenie o wyborze partnera

[Przesłano przez: Bogumiła Wocław]