Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

Zgodnie z art. 79 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnia publiczna pobiera opłatę za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Odpłatności za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim znajdują się tutaj.

Opłat nie pobiera się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91);
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski, tj. zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającejna terytorium Polski;
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych


 
In accordance with Article 79(1)(5) of Higher Education and Science Law of July 20, 2018, a public university charges a tuition fee for educational services related to the education of foreigners in full-time studies in the Polish language program.


Tuition fees for education of foreigners on full-time studies in Polish language program


Tuition fees shall not be charged to:

 • a foreigner - a citizen of a member state of the European Union, Swiss Confederation or a member state of the European Agreement on Free Trade (EFTA) - a party to the agreement on the European Economic Area and members of their families, residing on the territory of the


The Republic of Poland;

 • a foreigner who has been granted a permanent residence permit, or a long-term resident long-term resident of the European Union;
 • a foreigner who has been granted a temporary residence permit in connection with the circumstances referred to in Article 159 paragraph 1 or Article 186 paragraph 1 point 3 or 4 of the Act of December 12, 2013 on foreigners (Journal of Laws of 2021, item. 2354 and 2022 item 91);
 • a foreigner who has refugee status granted in the Republic of Poland or enjoys temporary protection or subsidiary protection in the territory of the Republic of Poland;
 • a foreigner who enjoys temporary protection on the territory of Poland, i.e., in accordance with Article 2 (6) of the Act of March 12, 2022 on Assistance to Ukrainian Citizens in Connection with Armed Conflict on the Territory of that State,
 • a foreigner who has been granted subsidiary protection on the territory of Poland;
 • a foreigner - a holder of a certificate certifying knowledge of the Polish language Polish as a foreign language, referred to in Article 11a paragraph 2 of the Act of October 7, 1999 on the Polish language (Journal of Laws of 2021, item 672), at least at the C1 language proficiency level;
 • a holder of a Card of the Pole or a person who has been issued a decision to determination of Polish origin;
 • a foreigner who is the spouse, ascendant or descendant of a citizen of the Republic of Poland, residing in the territory of the Republic of Poland;
 • a foreigner who has been granted a temporary residence permit in connection with the circumstances referred to in Article 151 paragraph 1 or Article 151b paragraph 1 Act of December 12, 2013 on foreigners, or staying in the territory of the Republic of Poland in connection with the exercise of short-term mobility of a short-term mobility of a scientist under the conditions specified in Article 156b(1) of this Act, or holding a national visa in order to conduct research scientific research or development work.

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.