KOMUNIKAT

Z DNIA 9 czerwca 2022 r.

W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 UST. 1 PKT 2 USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH USTAW (DZ.U. 2020 POZ. 1291)

zwanego dalej „stażem"

Szanowni Państwo,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uprzejmie informuje, że:

 1. przyjmowanie zgłoszeń do III edycji stażu rozpocznie się od dnia 10 czerwca 2022 r., a zakończy w dniu 17 czerwca 2022 r. Terminy zgłoszeń do kolejnych edycji stażu podane zostaną odrębnym komunikatem.
 2. zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem https://sf.sum.edu.pl/bHGjthFD
 3. limit uczestników III edycji stażu wynosi 20. O przyjęciu decyduje kolejność wysyłania zgłoszeń oraz data ukończenia studiów. Potwierdzenie zakwalifikowania na staż zostanie przekazane drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail,
 4. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest zawarcie umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz dokonanie wpłaty należnej z tytułu udziału w stażu, Wzór umowy,
 5. Koordynatorami stażu są prof. dr hab. n. med. Krystian Wita oraz dr hab. n. med. Krzysztof Szydło z Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca.
  O terminie rozpoczęcia stażu oraz jego szczegółowym harmonogramie powiadamiają wyżej wskazani Koordynatorzy.


Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM

 

 

ANNOUNCEMENT

OF JUNE 9, 2022

ON CONDUCTING INTERNSHIP (PRACTICAL TRAINING) FOR THE GRADUATES OF THE MEDICAL PROGRAM CONUCTED IN ENGLISH, SPECIFIED IN ARTICLE 8(1)(2) OF THE ACT AMENDING THE ACT ON THE PROFESSIONS OF THE PHYSICIAN AND DENTIST AND SOME OTHER ACTS OF LAW (JOURNAL OF LAWS 2020, ITEM 1291)

hereinafter referred to as the 'Internship'

Dear Graduates,

The Medical University of Silesia in Katowice kindly informs that:

 1. submission of applications to the 3rd edition of the internship will start on June 10, 2022 and finish on June 17, 2022. The deadlines for application for further editions of the internship will be provided in a separate announcement,
 2. applications shall be submitted electronically via the form available at https://sf.sum.edu.pl/bHGjthFD
 3. the maximum number of participants is 20 to the 3rd edition of the internship. The order in which applications are sent and the date of graduation decide about admission. Confirmation of qualification for the internship will be sent electronically to the e-mail address provided in the form,
 4. the condition for commencing the internship is concluding an agreement with the Medical University of Silesia in Katowice and making the payment due for participation in the internship, Sample agreement,
 5. coordinators of the internship are: professor Krystian Wita, MD, PhD and Krzysztof Szydło, MD, PhD from the prof. Leszek Giec Upper Silesia Medical Center.
  The above-mentioned Coordinators will inform about the start date of the internship and its detailed schedule.

  

Vice Rector for Postgraduate Affairs and University Promotion
of the Medical University of Silesia in Katowice
SUM Professor Oskar Kowalski, MD, PhD