Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 

Komunikat 4/2022
z dnia 27.01.2022 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

w sprawie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022.

 

Szanowni Państwo Studenci/Doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

przypominam, że zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2021/2022 winna być przeprowadzona z zachowaniem przestrzegania norm reżimu sanitarnego związanego z pandemią SARS-CoV-2.

Podstawowe zasady obowiązujące podczas egzaminu.

 1. Do egzaminu nie może przystąpić student będący w izolacji, na kwarantannie lub wykazujący cechy zakażenia układu oddechowego. Studenci z objawami infekcji dróg oddechowych nie będą wpuszczani na salę egzaminacyjną.
 2. Maksymalna liczba osób na egzaminie zależy od wielkości sali egzaminacyjnej przy założeniu, że osoby zdające zajmują co 2 krzesło. Sugeruje się, aby na salach egzaminacyjnych przyjąć ½ obłożenia sali.
 3. Odzież wierzchnią należy zostawić w szatni.
 4. Przed salą egzaminacyjną powinni znajdować się jedynie zdający oraz osoby przeprowadzające lub organizujące egzamin.
 5. Student legitymuje się przed osobami prowadzącymi egzamin.
 6. Osoby oczekujące na egzamin w pomieszczeniu zamkniętym muszą zachować dystans społeczny i stosować środki ochrony indywidulnej. Jeśli to możliwe, powinny oczekiwać na swoją kolej na wolnym powietrzu nie gromadząc się.
 7. Przed wejściem na egzamin każda osoba ma obowiązek zdezynfekować ręce. Na sali egzaminacyjnej studenci mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką (płyny do dezynfekcji oraz maseczki będą dostępne przed wejściem na salę).
 8. Wszelkie formularze, karty odpowiedzi lub testy egzaminacyjne rozdają osoby przeprowadzające egzamin, wyłącznie w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach. Po skończonym egzaminie zdający oddaje formularz, podpisuje się na liście obecności i wychodzi z sali.
 9. Studenci przynoszą swój długopis lub ołówek (w zależności od ustaleń z prowadzącym)
 10. Pytania związane z przebiegiem egzaminu lub przekazania informacji o pogarszającym się stanie zdrowia, zdający sygnalizują egzaminatorom poprzez podniesienie ręki.
 11. W przypadku zaobserwowania u zdającego w trakcie trwania egzaminu podejrzanych objawów, przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może przerwać takiej osobie egzamin. Okoliczności te są odnotowywane w protokole egzaminacyjnym, z podaniem danych personalnych zdającego oraz przyczyny przerwania egzaminu, a osoba ta kierowana jest do przygotowanego izolatorium.
 12. W pomieszczeniach, w których istnieje możliwość wietrzenia sal, proponuje się wykonać tę czynność po każdym przeprowadzonym egzaminie (około 10 minut). W pomieszczeniach, w których nie ma możliwości przewietrzenia, proponuje się otwarcie drzwi na oścież (około 20 minut).


Zdający,  podobnie jak osoby organizujące i przeprowadzające egzamin są zobowiązane stosować się do powyższych wytycznych oraz wskazań sanitarnych  zawartych w przepisach wydanych przez: GIS oraz PROCEDURĘ W SPRAWIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO I DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO- BADAWCZEJ.

Link do procedury: http://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/13925-procedura-w-sprawie-zasad-bezpieczenstwa-podczas-realizacji-procesu-dydaktycznego-i-dzialalnosci-naukowo-badawczej

 

Announcement No. 4/2022
Of the Rector of the Medical University of Silesia
in Katowice
of 27th January 2022

 Regarding the safety rules applicable to the winter examination session of the 2021/2022 academic year.Dear Students/Doctoral Students of the Medical University of Silesia in Katowice

I would like to remind you that the winter examination session in the academic year 2021/2022 should be conducted in accordance with the sanitary regime standards related to SARS-CoV-2 pandemic.

Basic rules for the exam.

 1. Students who are in isolation, quarantine, or exhibiting signs of respiratory infection may not take the exam. Students with signs of respiratory infection will not be allowed in the exam room.
 2. The maximum number of people in an exam depends on the size of the exam room assuming that examinees occupy every 2nd It is suggested that exam rooms assume ½ occupancy of the room.
 3. Outerwear should be left in the locker room.
 4. Only examinees and those conducting or organizing the exam should be outside the examination room.
 5. The student shall identify himself/herself to those administering the examination.
 6. Individuals waiting for an exam in an enclosed room must maintain social distance and use personal protective equipment. If possible, they should wait their turn outdoors without congregating.
 7. Each person is required to disinfect their hands before entering the exam room. In the examination hall, students are required to cover their mouth and nose with a mask (disinfectants and masks will be available at the door).
 8. All forms, answer sheets or tests will be handed out by the examiners, wearing masks and disposable gloves only. After the exam, the examinee will return the form, sign the attendance list, and leaves the room.
 9. Students bring their own pen or pencil (depending on arrangements with the instructor).
 10. Questions related to the conduct of the exam or the communication of a deteriorating health condition, examinees signal the examiners by raising their hand.
 11. In case of observing any suspicious symptoms in a student during the examination, the chairperson of the Examination Team may interrupt the examination. These circumstances are recorded in the examination protocol, with the personal data of the examinee and the reason for the examination interruption, and the person is directed to the prepared isolation room.
 12. In rooms where it is possible to ventilate the rooms, it is proposed to perform this activity after each exam (about 10 minutes). In rooms where it is not possible to ventilate, it is proposed to open the doors wide (about 20 minutes).


The candidates, as well as the persons organizing and conducting the exam are obliged to follow the above guidelines and sanitary guidelines contained in regulations issued by: GIS and the PROCEDURE ON SAFETY PRINCIPLES IN THE PERFORMANCE OF THE DACTICATION PROCESS AND RESEARCH ACTIVITIES.

Link to procedure:  http://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/13925-procedura-w-sprawie-zasad-bezpieczenstwa-podczas-realizacji-procesu-dydaktycznego-i-dzialalnosci-naukowo-badawczej

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.