Komunikat 3/2022
z dnia 27.01.2022 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


Niniejszym informuję, że z dniem 21 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra  Edukacji i Nauki zmieniające Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2019 r.  w sprawie standardów kształcenia na określonych kierunkach studiów, wprowadzające poniższe uregulowania.

Studenci, studiujący na kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, diagnostyka laboratoryjna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne w roku akademickim 2021/2022 i równocześnie wykonujący czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne powiązane z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się  o zaliczenie  części zajęć lub grupy zajęć kształtujących  umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się.

Wniosek z prośbą o zaliczenie powyższych zajęć wraz z zaświadczeniem wydanym przez placówkę, w której Student wykonywał prace, należy złożyć do Dziekana Wydziału.

Ww. zaświadczenie powinno zawierać:

  1. dane o liczbie godzin ,
  2. informacje o charakterze wykonywanych czynności przez studenta.


Link do ww. Rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000157

 

Announcement No. 3/2022
Of the Rector of the Medical University of Silesia
in Katowice
of 27th January 2022

 

I hereby inform you that as of January 21, 2022, the Regulation of the Minister of Education and Science amending the Regulation of July 26, 2019 on educational standards for specific fields of study, introducing the following regulations, came into force.

Students studying on the following faculties: medicine, dentistry, pharmacy, nursing, midwifery, laboratory diagnostics, physiotherapy, medical rescue in the academic year 2021/2022 and simultaneously performing activities as part of the tasks performed by medical entities or sanitary-epidemiological services related to SARS-CoV-2 infections may apply for credit for a part of classes or a group of classes forming practical skills, including practical classes and clerkships, to which learning outcomes were assigned in the study programme.

A request for credit for the above courses, along with a certificate issued by the institution where the student worked, should be submitted to the Dean of the Faculty.

The above certificate should include:

  1. data on the number of working hours ,
  2. information about the nature of the activities performed by the student.


Link to the aforementioned Regulation: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000157