Komunikat Nr 1/2022
z dnia 24 stycznia 2022 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w sprawie zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022


Szanowni Państwo Studenci/Doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

informuję, że zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2021/2022 winna być przeprowadzona stacjonarnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z pandemią SARS-CoV-2.

Przypominam o obowiązujących dokumentach, regulujących funkcjonowanie Uczelni w okresie trwania pandemii tj.:

- Zarządzeniu nr 156/2021 z dnia 05.10.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

- Procedurze w sprawie zasad bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dydaktycznego i działalności naukowo-badawczej, zajęć w ramach studiów podyplomowych, MBA, podyplomowych kursów specjalistycznych i doskonalących, zajęć prowadzonych w ramach nauczania w Uniwersytecie Pierwszego Wieku SUM, Uniwersytetach Licealisty SUM, Letnich Szkołach Licealisty SUM, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, SUM oraz w pozostałych formach kształcenia w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Jednocześnie dodaję, że w przypadku wprowadzenia przez instytucje nadrzędne Uczelni (MZ, MEiN) odrębnych uregulowań w powyższym zakresie, Uczelnia podejmie stosowne działania, o czym zostaną Państwo poinformowani kolejnym komunikatem.


prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Announcement No. 1/2022
dated 24.01.2022
of the Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice,
‘concerning winter examination session in the academic year 2021/2022

 

Dear Students/PhD Students of the Medical University of Silesia in Katowice,

I would like to inform you that the winter examination session in the academic year 2021/2022 should be conducted in-person, in compliance with sanitary regime regulations related to the SARS-CoV-2 pandemic.

I would like to remind you of the documents in force, regulating the functioning of the University during the pandemic period, i.e:

- Ordinance No. 156/2021 of 05.10.2021 of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice on preventing the spread of the SARS-CoV-2 virus among the members of the Community of the Medical University of Silesia in Katowice,

- Safety procedure during the implementation of the teaching process and scientific-research activities, classes in postgraduate studies, MBA, postgraduate specialist and improvement courses, classes conducted as part of teaching at the SUM First Age University, SUM Secondary Schools, SUM Summer Schools, SUM Third Age Universities and other forms of education in the facilities of the Medical University of Silesia in Katowice.

I would also like to add that should the University's supreme institutions (Ministry of Health, Ministry of Education and Science) introduce separate regulations in this respect, the University will take appropriate action, of which you will be informed in the next announcement.


Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD
Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice