Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z Procedurą w sprawie zasad bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dydaktycznego i działalności naukowo-badawczej, zajęć w ramach studiów podyplomowych, MBA, podyplomowych kursów specjalistycznych i doskonalących, zajęć prowadzonych w ramach nauczania w Uniwersytecie Pierwszego Wieku SUM, Uniwersytetach Licealisty SUM, Letnich Szkołach Licealisty SUM, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, SUM oraz w pozostałych formach kształcenia w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 20 października 2021 r. w Uczelni obowiązuje 
nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich 
przestrzeniach wspólnych. Natomiast w trakcie zajęć dydaktycznych decyzję 
o zakrywaniu ust maseczką podejmuje Wykładowca, w zależności od rodzaju 
prowadzonych zajęć.

Powyższe wpisuje się w przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1878).

prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko
Prorektor ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


 Dear Sirs,

I would like to remind you that according to the Procedure on safety rules during teaching and research activities, postgraduate studies, MBA, postgraduate specialist and improvement courses, classes conducted as part of teaching at the SUM First Age University, SUM Secondary Schools, SUM Summer Schools, Universities of the Third Age SUM and other forms of education in facilities of the Medical University of Silesia in Katowice, dated 20th October 2021, the University requires an obligation to cover the mouth and nose with a mask in all common areas. However, during didactic classes, the decision to cover one's mouth with a mask is made by the Lecturer, depending on the type of conducted classes.

The above is in line with the provisions of the Ordinance of the Council of Ministers dated 15th October 2021 amending the Ordinance on the establishment of certain restrictions, orders and prohibitions in connection with the occurrence of an epidemic. (Journal of Laws of 2021, item 1878).

Professor Jerzy Stojko, MD, PhD
Vice Rector for Academic Affairs
of the Medical University of Silesia in Katowice