dr. hab. n. med. Eweliny Szliszki

Postanowieniem z dnia 28.09.2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. n. med. Ewelinie Szliszce.

Prof. dr hab. n. med. Ewelina Szliszka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Po uzyskaniu dyplomu lekarza rozpoczęła pracę w swojej Alma Mater jako asystent w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego na stanowisku profesora SUM. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2011 roku stopień doktora habilitowanego. Równolegle odbywała specjalizację z urologii. W 2007 roku na mocy wyniku państwowego i europejskiego egzaminu zdanego z wyróżnieniem otrzymała tytuł specjalisty w dziedzinie urologii i certyfikat Fellow of the European Board of Urology. Obecnie pracuje na Oddziale Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie w Ochronie Zdrowia w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Opolu. Jest członkiem Rady Dyscypliny Nauk Medycznych SUM w Katowicach.

Jej dorobek naukowy całościowo obejmuje 173 pozycje o łącznym wskaźniku Impact Factor równym 101,823 i punktacji MNiSW wynoszącej 1502, w tym: 65 oryginalnych publikacji, z czego 39 to artykuły zagraniczne, 40 rozdziałów w książkach krajowych i zagranicznych oraz 65 doniesień zjazdowych polskich i zagranicznych; indeks Hirsha 20 (Web of Science Core Collection), 21 (Scopus).

Jest laureatką kilkunastu nagród za działalność naukową i dydaktyczną, w tym Nagród JM Rektora SUM, Nagrody im. Profesora Tadeusza Krzeskiego, najbardziej prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Urologiczne oraz Odznaczenia „Honor i Chwała" za działalność lekarską nadawanego przez Kapitułę Śląskiej Wojewódzkiej Rady „Synów Pułku" i Związku Kombatantów RP. Odbyła liczne staże naukowe i zawodowe, między innymi w Nihon Natural Therapy Research Laboratory w Tokio, w Katedrze Biofizyki Państwowego Uniwersytetu w Mińsku, w Klinice Urologii Szpitala Św. Barbary i w Klinice Chirurgii Ogólnej i Jamy Brzusznej Szpitala Św. Elżbiety w Halle oraz szkoleń Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w ramach Europejskiej Szkoły Urologii w Pradze i Wiedniu. Jest promotorem w 3 przewodach zakończonych nadaniem stopnia doktora oraz 2 otwartych. Była recenzentem w 4 przewodach doktorskich i w 1 postępowaniu habilitacyjnym. Najważniejsze Jej zainteresowania dotyczą obszaru uro-onkologii i immuno-patofizjologii chorób układu moczowo-płciowego. Prowadzi badania podstawowe dotyczące analizy mechanizmów karcynogenezy oraz zastosowania chemoprewencji i celowanej terapii w raku pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Jestem współposiadaczem 6 patentów dotyczących syntezy nowych, biologicznie aktywnych związków - pochodnych flawonu.

 

 

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]