Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej został powołany z dniem 1 lipca 1971 roku mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

W czasie pierwszej, uroczystej inauguracji roku akademickiego 1971/1972 ślubowanie złożyło 40 nowo przyjętych kandydatów I roku studiów na Wydziale Farmaceutycznym. Osiem lat później, w 1979 roku, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wydał Zarządzenie o utworzeniu Oddziału Analityki Medycznej przy Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 1979 roku, a pierwsi studenci zostali przyjęci na Oddział Analityki Medycznej w roku akademickim 1979/1980. W 2001 roku Uchwałą Senatu Śląskiej Akademii Medycznej zmieniono nazwę „Oddział Analityki Medycznej” na „Oddział Medycyny Laboratoryjnej”, nazwę obowiązującą do dnia dzisiejszego. W myśl zapisów Statutu Śląskiej Akademii Medycznej z dnia 14 czerwca 2006 r. obecna nazwa Wydziału jest następująca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Od roku akademickiego 2002/2003 na Wydziale realizowane są dwustopniowe studia na kierunku kosmetologia, od roku akademickiego 2003/2004 studia na kierunku biotechnologia, początkowo w formie jednolitych studiów magisterskich, następnie jako studia dwustopniowewustopniowe (obecnie biotechnologia medyczna). Z dniem 1 października 2004 r. na Wydziale zostało utworzone Studium Doktoranckie.

W początkowym okresie działalności, w latach 1971-1973, Wydział Farmaceutyczny korzystał z bazy lokalowej Katedr i Zakładów Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy. Od 1 października 1973 roku główna siedziba Wydziału Farmaceutycznego została przeniesiona do budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu. Obiekt ten, projektowany jako szkoła średnia dla pielęgniarek, nie spełniał jednak potrzeb Wydziału. Władze Wydziału czyniły zatem usilne starania o pozyskanie większej powierzchni dla potrzeb dydaktycznych, naukowych, socjalnych, organizacyjnych i administracyjnych. Wynikiem tych starań było wzbogacenie bazy Wydziału w 1977 roku o budynek w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30, z przeznaczeniem głównie na Dom Studenta. W 1983 roku do budynku przy ul. Ostrogórskiej 30 przeniesiono również bibliotekę Wydziału. W 1980 roku część jednostek organizacyjnych została przeniesiona do budynku przy ul. Narcyzów 1 w Sosnowcu. W 2007 roku w budynku przy ul. Kasztanowej 3 otwarto Aptekę Szkoleniową oraz Zakład Kosmetologii. W 2007 roku Wydział wzbogacił się również o obiekt przy ul. Jedności 8, który stał się główną siedzibą Wydziału i w którym mieści się siedziba Władz Dziekańskich oraz Dziekanat Wydziału. W 2009 roku na potrzeby Wydziału zaadaptowano budynek w Sosnowcu przy ul. Kasztanowej 3A, zwiększając tym samym bazę lokalową Wydziału o salę wykładową na 200 osób.

W roku 2010 w bezpośrednim sąsiedztwie budynku na ul. Jedności 8 rozpoczęto budowę kampusu Wydziału Farmaceutycznego pn.: „Obiekt Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu – Etap II”. Środki na ten cel zostały pozyskane z Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego oraz z budżetu miasta Sosnowiec. Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu odbyło się w dniach 14-15 października 2013 r. Do nowego obiektu zostały przeniesione wszystkie jednostki organizacyjne z budynku przy ulicy Narcyzów 1 i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz niektóre jednostki z ul. Ostrogórskiej 30.