28 września 2007 roku Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego przewidziane jest wsparcie dla uczelni wyższych ukierunkowane na podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw. Projekty w obszarze wzmocnienia potencjału dydaktycznego uczelni (Poddziałanie 4.1.1), na które można uzyskać dofinansowanie w ramach powyższego Programu obejmują m.in.:

 • przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy;
 • rozszerzanie oferty edukacyjnej o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej;
 • opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy);
 • współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania;
 • lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m.in. wsparcie akademickich biur karier;
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania;
 • organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie),
 • stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki;
 • projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im skorzystania z oferty edukacyjnej uczelni;
 • wdrożenie modeli zarządzania jakością (w szczególności opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


Projekty w obszarze wsparcia dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (Poddziałanie 8.2.1) obejmują m.in.:

 • staże i szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach;
 • promocja idei przedsiębiorczości akademickiej celem komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out);
 • szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.


Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł. W projektach finansowanych z PO Kapitał Ludzki wkład własny projektodawcy zasadniczo nie jest wymagany (85% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 15% budżet państwa), niemniej jednak może się zdarzyć, że instytucja pośrednicząca może go wymagać. Informacja ta będzie dostępna w momencie ogłoszenia o naborze wniosków.