Regionalne Programy Operacyjne

Oprócz pięciu programów operacyjnych funkcjonujących na poziomie krajowym, istnieją także programy dla każdego województwa, a zatem szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych. 16 RPO stanowi przykład znaczącej decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Takie rozwiązanie ma na celu identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, tak, aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna. Samorządy województw otrzymały szerokie kompetencje związane z przygotowaniem i realizacją RPO.

Kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu RPO pełnią zarządy województw jako instytucje zarządzające programami (IZ), które odpowiadają za przygotowanie i realizację RPO, w tym za ocenę i wybór projektów do dofinansowania, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę projektów, monitorowanie i ewaluację realizacji programu. Ponadto IZ wydają wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzą działania promocyjno-informacyjne.

Inwestycje, na które pozyskuje się środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, należy zrealizować na terenie danego województwa. Priorytety w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych są do siebie zbliżone. Zazwyczaj w ich ramach można pozyskać dofinansowanie na inwestycje związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, turystyką, społeczeństwem informacyjnym, promocją regionu. Zawsze też można tam znaleźć priorytet dotyczący rozwoju firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Funkcję Instytucji Koordynującej RPO (IK RPO) pełni Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR). Departament odpowiada zarówno za koordynację przygotowania oraz wdrażania programów regionalnych (w tym przekazywanie i rozliczanie środków na realizację RPO) jak również koordynację zagadnień horyzontalnych ważnych z punktu widzenia realizacji programów.

Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
tel.: 22 536 74 30, 22 536 74 31
faks: 22 536 74 91
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie 2007-2013, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego 4 lipca 2005 roku. Program został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską 4 września 2007.

Na realizację RPO WSL przeznaczonych jest łącznie 2 318 087 455 euro, z czego 1 712 980 303 euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), natomiast 303 712 501 euro stanowi wkład krajowy. Maksymalny poziom dofinansowania został ustalony na poziomie 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Celem głównym RPO WSL jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Realizacja celu głównego i wprowadzenie regionu na ścieżkę dynamicznego wzrostu wymaga stworzenia korzystnych warunków do przeobrażenia gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w gospodarkę opartą na wiedzy. Sukces regionu zależy w dużej mierze również od przezwyciężenia barier stojących na drodze zrównoważonego rozwoju, takich jak: zły stan środowiska, niedrożny system transportowy, liczne zdegradowane obszary miejskie, w których kumulują się problemy społeczne i gospodarcze, czy wysoki stopień zużycia infrastruktury edukacyjnej i zdrowotnej. Wzrost gospodarczy i poprawa jakości życia wspomagana będzie także przez umiejętne wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturowego.

W ramach RPO WSL, Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach dziewięciu priorytetów:

Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

  1. Społeczeństwo informacyjne
  2. Turystyka
  3. Kultura
  4. Środowisko
  5. Zrównoważony rozwój miast
  6. Transport
  7. Infrastruktura edukacyjna
  8. Zdrowie i rekreacja

Więcej informacji: http://rpo.slaskie.pl