Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w dniu 1 października 2007. Głównym jego celem jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe za poprzez realizację 6 celów szczegółowych:

  • zwiększenie innowacyjności  przedsiębiorstw
  • wzrost konkurencyjności polskiej nauki
  • zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
  • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
  • tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
  • wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

PO IG będzie realizowany poprzez 8 priorytetów tematycznych oraz priorytet pomoc techniczna.

Jednostki naukowe będą mogły ubiegać się o środki w następujących priorytetach:

Priorytet I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Priorytet II: Infrastruktura sfery B+R

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu06&news_cat_id=1344&layout=9
http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/Innowacyjna+Gospodarka/
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POIG/

Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Opis priorytetu I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

W ramach tego priorytetu finansowane będzie prognozowanie kierunków badań metodą foresight, które mogą wywrzeć największy wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju.
Priorytet ten obejmuje również wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych służących budowie gospodarki opartej na wiedzy, realizowanych przez konsorcja naukowo- przemysłowe.
Wspierane będą także działania zmierzające do odmłodzenia kadry naukowej poprzez włączanie studentów, absolwentów i doktorantów do udziału w realizacji projektów badawczych, a także projekty realizowane przez młodych uczonych uczestniczących w najlepszych zespołach badawczych oraz prowadzenie badań naukowych będących podstawą prac doktorskich.
W ramach priorytetu przewiduje się również wsparcie dla projektów rozwojowych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce.
Realizacja priorytetu będzie koncentrowała się na wsparciu inwestycji przedsiębiorców w zakresie prac B+R poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne oraz organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa. Wdrażanie rezultatów będzie dofinansowane w ramach działania 4.1.

Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Przykładowe rodzaje projektów:
Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Poddziałanie 1.1.3 Projekty systemowe


Typ beneficjentów:
- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
-jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych,
-Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- podmiotu realizujące projekty foresight,
- samorząd województwa,
- spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku,
- minister właściwy ds. nauki.

W powyższym działaniu wkład własny beneficjenta nie będzie wymagany.

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

W ramach tego działania realizowane będą projekty przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej obejmujące konkursy na:

- projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów w dziedzinach mających znaczenie dla gospodarki;
- projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży postdoktorskich, zgodne z priorytetami wskazanymi w POIG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce,
- projekty badawcze realizowane w trakcie studiów doktoranckich organizowanych przez polskie jednostki naukowe we współpracy z instytucjami zagranicznymi,
- projekty obejmujące zatrudnienie wybitnych uczonych z zagranicy w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce, realizowane zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG.

Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/programy_aktualne/fundusze_strukturalne_08.html

Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Przykładowe rodzaje projektów:
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe
Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym.
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R

Typ beneficjentów:
- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
- konsorcja naukowo-przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową,
- spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku. 

W powyższym działaniu wkład własny beneficjenta nie będzie wymagany.

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Przykładowe rodzaje projektów:
Działanie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcie techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badanie przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców- samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe (w tym przedsiębiorców). Działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu (tj,. włącznie ze stworzeniem prototypu).

Typ beneficjentów:
- przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Priorytet 2 Infrastruktura B+R

W ramach tego priorytetu oferowane będzie wsparcie dla inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą oraz, gdy będzie to niezbędne, w budynki i budowle, realizowanych przez ośrodki o wysokim potencjale badawczym.

Ponadto, priorytet ten przewiduje współfinansowanie procesów restrukturyzacyjnych, konsolidujący jednostki naukowe, poprzez przenoszenie lub budowę wspólnej nowoczesnej infrastruktury badawczej.
Innym rodzajem wsparcia będzie dofinansowanie niezbędnych inwestycji związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Planuje się także rozwój zasobów naukowych w postaci cyfrowej, w szczególności stworzenie i prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach i warunkach dostępu przedsiębiorców do wyników projektów badawczych.
Z uwagi na zakładane potrzeby w zakresie szkoleń dla pracowników obsługujących nową aparaturę naukowo-badawczą, projekty infrastrukturalne będą mogły zawierać komponent umożliwiający nabycie odpowiednich umiejętności tego typu. Uzupełnieniem powyższych działań będzie możliwość wsparcia każdego z projektów realizowanych w ramach priorytetu także w zakresie jego promocji, jak również w zakresie promocji wyników prac B+R uzyskanych dzięki dofinansowanej infrastrukturze.

Działanie 2.1 Rozwój ośrodków w wysokim potencjale badawczym

Przykładowe rodzaje projektów

Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów badawczych oraz projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze, Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości)
W przypadku inwestycji objętej działaniami 2.1 oraz 2.3.1 i 2.3.3 beneficjent składa jeden wniosek o dofinansowanie tego typu inwestycji.

 Typy beneficjentów:
- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych)
- jednostki naukowe wchodzące skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- spółki powołane z udziałem tych podmiotów nie działające dla zysku.

 W powyższym działaniu wkład własny beneficjenta nie będzie wymagany.

 Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych

Dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na:
- wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej
- przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej.

Typy beneficjentów:
- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych)
- jednostki naukowe wchodzące skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- spółki powołane z udziałem tych podmiotów nie działające dla zysku.

W powyższym działaniu wkład własny beneficjenta nie będzie wymagany.

Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Przykładowe rodzaje projektów

Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
Projekty o charakterze ponadregionalnym w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz zapewnienia ciągłości jej działania dotyczące:
- inwestycji związanych z rozwojem zaawansowanej infrastruktury sieciowej,
- inwestycji polegającej na zakupie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne,

Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej
Dofinansowanie projektów o charakterze ponadregionalnym:
- tworzenie i prowadzenie baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych,
- tworzenie i udostępnianie baz danych publikacji naukowych.

Poddziałanie 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

Typy beneficjentów:
-jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych)
-jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe)
- Centra Komputerów Dużej Mocy
- jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
- spółki powołane z udziałem tych podmiotów nie działające dla zysku.

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.