Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

images/s5_velocity/lic3.jpg

Rekrutacja 2021/2022
Rekrutacja 2021/2022
image
image

Aktualności

Centrum Medycyny Doświadczalnej
Wejdź
Kształcenie Podyplomowe
Wejdź
Study Public Health and Dietetics in English
Visit
Kursy Przygotowawcze z biologii i chemii do egzaminu maturalnego
WEJDŹ

Jednostka

KMS
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

Kontakt

Kierownik: p.o. dr n. med. Christian Jabłoński

Adres:    ul. Medyków 18, 40-752 Katowice (budynek C 2, III piętro)
Tel.:    +48 32 208 84 37, +48 32 208 84 38, +48 32 208 84 39; Fax: +48 32 252 75 91
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis

Kierownik Katedry i Zakładu:
p.o. dr n. med. Christian Jabłoński

Zespół Katedry i Zakładu:
Dr n. med. mgr farm. Kornelia Droździok – adiunkt, genetyk sądowy
Dr n. med. mgr biol. Teresa Grabowska – specjalista, specjalista I° w zakresie toksykologii
Dr n. med. Christian Jabłoński – wykładowca, specjalista medycyny sądowej
Dr n. med. mgr biol. Jadwiga Kabiesz – specjalista, antropolog, genetyk sądowy
Dr n. med. Stanisława Kabiesz-Neniczka – wykładowca, lekarz medycyny sądowej
Dr n. med. Mariusz Kobek – adiunkt, specjalista medycyny sądowej
Dr n. med. mgr analityki med. Małgorzata Korczyńska – specjalista, specjalista laboratoryj-nej toksykologii medycznej
Dr n. farm. mgr chem. Joanna Kulikowska – wykładowca, specjalista laboratoryjnej toksy-kologii medycznej
Dr n. med. mgr chem. Joanna Nowicka – st. wykładowca, specjalista laboratoryjnej toksy-kologii medycznej
Dr n. med. lek. stom. Krystian Rygol – wykładowca, specjalista medycyny sądowej
Lek. mgr prawa Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski – specjalista, specjalista medycyny sądowej
Lek. Agnieszka Nowak – asystent, specjalista medycyny sądowej
Lek. Rafał Skowronek – lekarz rezydent, doktorant SUM
Lek. Michał Szczepański – lekarz rezydent
Mgr biol. Katarzyna Kopaczka – doktorantka SUM
Mgr chem. Ewelina Pieprzyca – st. technik
Mgr biol. Marcin Tomsia – doktorant SUM
Teresa Dąbrowiecka – st. technik, sekretariat dydaktyczny i usługowy
Adam Korecki – st. technik, laborant sekcyjny
Iwona Kowalska – st. technik
Jadwiga Pińczak – st. technik, sekretariat dydaktyczny i usługowy
Krystyna Stepuła – st. technik
Krystyna Straszak – st. technik, sekretariat dydaktyczny i usługowy
Janina Uttecht – st. technik
Wincenty Zalewski – technik, laborant sekcyjny

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy jednostki zajmują się kształceniem studentów: kierunku lekarskiego w zakresie me-dycyny sądowej i prawa medycznego oraz etyki lekarskiej, kierunku lekarsko-dentystycznego w zakresie medycyny sądowej, prawa medycznego i etyki w stomatologii, kierunku ratownictwo medyczne w zakresie prawa medycznego i medycyny sądowej.
Prowadzone są zajęcia fakultatywne oraz działalność dydaktyczna w ramach studiów dokto-ranckich z prawa medycznego i własności intelektualnej. Pracownicy współorganizują studia i nauczają przedmiotu prawo w ochronie zdrowia na studiach podyplomowych.

zespol kms
Zespół Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej.

1

2
3
4
5
Pracownie toksykologii sądowej i histopatologii, prosektorium oraz sala audytoryjna.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Katedry koncentruje się na medycynie sądowej i jej głównych gałęziach, tj. toksykologii sądowej i genetyce sądowej, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie w bieżącej działalności opiniodawczej, z uwzględnieniem potrzeb organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz oczekiwań społecznych, a także aktualnych wyzwań.
Wiodącymi tematami badań z zakresu medycyny sądowej są:

 • diagnostyka zgonów nagłych z przyczyn chorobowych, ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zgonów sercowych oraz nagłych zgonów dzieci do lat 5 (badania prowadzone we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi SUM);
 • przydatność badań histopatologicznych w ocenie charakteru i czasu powstania uszkodzeń krwotocznych wewnątrzczaszkowych u osób zmarłych po doznanych urazach czaszkowo-mózgowych;
 • analiza spraw dotyczących oceny postępowania medycznego (tzw. błędu medycznego) w aspekcie odpowiedzialności prawno-karnej lekarza, pielęgniarki/położnej, ratownika medycznego i dyspozytora medycznego, a także odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej;
 • organizacja działań medyczno-sądowych w katastrofach i zdarzeniach masowych z dużą liczbą ofiar śmiertelnych, z uwzględnieniem współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego;
 • wykorzystanie entomologii w praktyce medyczno-sądowej (ocena czasu śmierci, diagnostyka zatruć śmiertelnych).

W obszarze toksykologii realizowane są następujące projekty badawcze:

 • diagnostyka przypadków zatruć śmiertelnych;
 • badania nad substancjami psychoaktywnymi upośledzającymi sprawność psychomotoryczną kierowców;
 • badania nad nielegalnym rynkiem alkoholi, substancji kontrolowanych i ich zamienników;
 • badania nad nowymi substancjami psychoaktywnymi wchodzącymi w skład tzw. dopalaczy.

Tematyka badań z zakresu genetyki sądowej (www.genetykasadowa.sum.edu.pl) obejmuje:

 • badania populacyjne licznych loci autosomalnych STR (28) i loci z chromosomu Y (23) oraz X (12), dające szeroką bazę częstości alleli, pozwalającą na wykorzystywanie programów statystycznych umożliwiających wskazanie stopnia pokrewieństwa, potwierdzenie ojcostwa i potwierdzenie tożsamości osób NN;
 • badania genotypów rodzin wielodzietnych i osób blisko spokrewnionych pod kątem sprawdzenia wydolności programów matematycznych do liczenia prawdopodobieństwa pokrewieństwa;
 • analiza mutacji oraz alleli pozadrabinowych i allelu zerowego w obrębie różnych loci auto-somalnych STR i Y-STR – ujawnionych w trakcie badań dotyczących sporności ojcostwa i identyfikacji tożsamości osób NN;
 • badania polimorfizmu DNA w materiale trudnym – bloczki parafinowe, tkanki utrwalone w formalinie, tkanki objęte zaawansowanymi procesami gnilnymi.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Katedra nie prowadzi działalności klinicznej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – OPINIODAWCZA

Jednostka realizuje pełnoprofilową działalność usługową na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, wykonując sądowo-lekarskie oględziny i sekcje zwłok oraz wydając różnorod-ne opinie z zakresu medycyny sądowej (tanatologii i traumatologii sądowo-lekarskiej, histopato-logii; opinie o charakterze rekonstrukcyjnym, w tym dotyczące wypadków komunikacyjnych, ustalenia przyczyny i mechanizmu śmierci, obrażeń ciała i stanu zdrowia); genetyki sądowej i toksykologii sądowej.
Istotnym elementem działalności eksperckiej jest opiniowanie medyczno-sądowe w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących wielospecjalistycznej zespołowej oceny postępowania lekarskiego w przypadkach „podejrzenia błędu medycznego”.
Pracownia genetyki sądowej wykonuje: badania genetyczne w sprawach ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa i ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa; związków kazirodczych i obcowania płciowego z małoletnimi; badania osób o nieznanej tożsamości (NN zwłok i NN szczątków ludzkich) połączone z badaniem pokrewieństwa; badania kryminalistycznych śladów biologicznych (ślady krwi, nasienia ludzkiego, śliny, włosy, ślady LCN – ang. low copy number – ślady dotykowe), identyfikacja materiału biologicznego połączona z określeniem przynależno-ści gatunkowej, oznaczanie profili DNA w materiale dowodowym.
Pracownia toksykologii sądowej wykonuje: badania chemiczno-toksykologiczne materiału bio-logicznego od osób żywych i ze zwłok na obecność trucizn lotnych, alkoholi i glikoli oraz ich metabolitów, ketonów i estrów, substancji ropopochodnych, innych trucizn organicznych, leków (w tym leków nasennych i psychotropowych), narkotyków i środków odurzających (środków działających podobnie do alkoholu), nienarkotycznych leków przeciwbólowych, cyjanków, karboksyhemoglobiny i methemoglobiny. Wydawane są opinie odnośnie do stanu trzeźwości uczestników zdarzeń komunikacyjnych na podstawie obliczeń prospektywnych i retrospektyw-nych. Pracownia wykonuje także badania dowodów rzeczowych: identyfikacyjne alkoholi z nielegalnej produkcji lub sprzedaży, miotaczy gazów obezwładniających, przedmiotów służą-cych do produkcji i zażywania narkotyków, materiału dowodowego – proszków, tabletek, suszy roślinnych i płynów w kierunku obecności środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych.
Rocznie w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej wykonywanych jest około 5 tys. opinii z zakresu medycyny sądowej, genetyki i toksykologii sądowej.
Pracownia Genetyki podlega atestacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminolo-gii z zakresu ustalania pokrewieństwa, w tym ojcostwa, oraz śladów biologicznych.
Pracownia Toksykologii uczestniczy w testach biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z zakresu badań materiału biologicznego na zawartość alkoholu, środków odurzających i substan-cji psycho-aktywnych organizowanych przez Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie (GTFCh).

INNE INFORMACJE

Jednostka posiada nowoczesne, zmodernizowane i bardzo dobrze wyposażone prosektorium wraz z pomieszczeniami do przechowywania zwłok. Dysponuje aparatem RTG z ramieniem Arcadis Orbic 3D znajdującym zastosowanie w diagnostyce sekcyjnej obrażeń postrzałowych oraz uszkodzeń kośćca u ofiar wypadków komunikacyjnych, zdarzeń masowych, w przypadkach rozkawałkowania zwłok i w celach identyfikacyjnych.
Sprofilowane, funkcjonalnie wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę naukowo-diagnostyczną pracownie histopatologiczna, toksykologiczna i genetyki sądowej mieszczą się w wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeniach.
Wyposażenie pracowni histopatologicznej pozwala na realizację diagnostyki mikroskopowej w zakresie niezbędnym do potrzeb medyczno-sądowych.
Wyposażenie Pracowni Toksykologii obejmuje: chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas z jonizacją typu ESI/APCI z pułapką jonową; chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas z jonizacją typu ESI/APCI z analizatorem kwadrupolowym; chromatograf cieczowy sprzężony z detektorem szeregu diod (PDA); dwa chromatografy gazowe sprzężone z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID); chromatograf gazowy sprzężony z detektorem mas z jonizacją elektronową z analizatorem kwadrupolowym; spektrofotometr UV-VIS oraz czytnik absorbancji ELISA.
Pracownia Genetyki dysponuje BioRobotem EZ-1 firmy Qiagen do izolacji DNA, amplifikatorami GeneAmp PCR System 2700 i 9700 firmy Applied Biosystems, automatycznym analizato-rem Genetic Analyzer 3130 do automatycznej analizy DNA (genotypowanie i sekwencjonowanie) firmy Applied Biosystems; młynkiem kriogenicznym 6770 Freezer Mill do mielenia kości oraz spektrofotometrem NanoDrop 1000 do pomiaru stężenia DNA i badania jego jakości.
W 2007 r. na podstawie Zarządzenia Wojewody Śląskiego i Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na bazie Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej w Katowicach został utworzony Pluton Identyfikacji Ofiar Katastrofalnych Zdarzeń, jako Wojewódzka Formacja Obrony Cywilnej. Pluton jest zakładową, samodzielną formacją obrony cywilnej operacyjnie podporządkowaną Szefowi Obrony Cywilnej Województwa Śląskiego, przeznaczoną do wykonywania zadań specjalnych, zasadniczo związanych z działaniami medyczno-sądowymi i identyfikacją ofiar katastrof oraz zdarzeń masowych na te-renie województwa.
Jednostka wzięła udział w przygotowaniach oraz czynnie uczestniczyła w zorganizowanych w 2008, 2013 i 2014 r. przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wojewódzkich ćwiczeniach systemu reagowania kryzysowego województwa śląskiego pod kryptonimami: „SAMOLOT 2008”, „LOTNISKO 2013” oraz „CHARON 2014”.
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej SUM w Katowicach współpracuje z NZOZ Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii HOMOGRAFT sp. z o.o. w Zabrzu, udostępniając pomieszczenia oraz dokonując pobrań ze zwłok ludzkich materiału biologicznego do celów leczniczych – transplantacyjnych.
Katedra realizuje zajęcia z zakresu medycyny sądowej dla aplikantów prokuratury, a także dla słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych komend miej-skich Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego. Tematyka zajęć obejmuje w szcze-gólności zagadnienia dotyczące: oględzin miejsca przestępstwa, miejsca ujawnienia zwłok, oględzin zwłok, roli i zadań lekarza biegłego na miejscu zdarzenia, współpracy biegłego lekarza z przedstawicielami służb ratowniczych i organów ścigania (policja, prokuratura), sposobu zabez-pieczania śladów biologicznych, a także określania czasu zgonu oraz podstaw tanatologii i trau-matologii sądowo-lekarskiej (różnicowanie obrażeń, identyfikacja działającego narzędzia). Ważne miejsce zajmuje także organizacja działań ratowniczych, medyczno-sądowych i kryminalistycznych (w tym identyfikacyjnych) oraz wypracowanie zasad współpracy między służba-mi i formacjami w sytuacjach katastrof i zdarzeń masowych.
Przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej SUM w Kato-wicach aktywnie działa Koło STN, które trzy razy z rzędu (w latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013) zdobyło nagrodę JM Rektora SUM, zajmując I miejsce w rankingu Kół STN Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.