image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:
Lp. Tytuł naukowy Kierownik tematu Jednostka realizująca Temat
1. prof. dr hab. Sułkowska Anna Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Oddziaływanie białek surowicy i liposomów z lekami i suplementami diety.
2. prof. dr hab. Dzierżewicz Zofia Katedra i Zakład Biofarmacji  Ocena potencjału różnicującego wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT) realizowana w stosunku do mezenchymalnych komórek macierzystych.
3. dr hab., prof. nadzw. SUM Wąsik Tomasz Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Analiza profilu gatunowego klinicznych szczepów gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z oddziałów szpitalnych.
4. prof. dr hab. Trzepietowska-Stępień Krystyna Katedra Analizy Instrumentalnej Udział melanin i melanocytów w procesach zapalnych.
5. prof. dr hab. Błońska-Fajfrowska Barbara Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wpływ ciąży na odbiór wrażeń smakowych, postrzeganie hedoniczne oraz preferencje pokarmowe.
6. prof. dr hab. Kondera-Anasz Zdzisława Katedra i Zakład Immunologii i Serologii Rola układu odpornościowego w patogenezie endometriozy.
7. dr hab. Pytlik Maria Katedra i Zakład Farmakologii Wpływ lanzoprazolu i wysiłku fizycznego na działanie antyresorpcyjne alendronianu u orchidektomizowanych szczurów.
8. prof. dr hab. Żak Iwona Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej Analiza związków i identyfikowanie loci podatności na chorobę niedokrwienną serca i mózgu.
9. prof. dr hab. Kochańska-Dziurowicz Aleksandra Zakład Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków Ocena wpływu wysiłku fizycznego na wybrane białka i hormony i czynnika wzrostu IGF-1 poszerzone o indukcję i adaptację aparatu genetycznego komórek jednojądrzastych w krwi obwodowej.
10. prof. dr hab. Szczepański Tomasz Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Ocena wczesnej odpowiedzi na leczenie w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci - porównanie odpowiedzi na sterydy w 8 dobie leczenia i minimalnej choroby resztkowej w 15 i 33 dobie leczenia.
11. prof. dr hab. Okopień Bogusław Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej  Wpływ eplerenonu podawanego in vitro na alternatywną aktywację ludzkich makrofagów izolowanych z krwi obwodowej od pacjentów z przewlekłą niewydolnością krążenia oraz od zdrowych ochotników.
12. dr hab. Stebel Adam Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Rozmieszczenie, zasoby, ekologia i stan zachowania populacji roślin leczniczych w Polsce Południowej.
13. prof. dr hab. Pyka Alina Zakład Chemii Analitycznej Nowe aspekty analityczne i fizykochemiczne w badaniu octanu hydrokortyzonu, lidokainy, lewocetyryzyny i desloratadyny oraz wybranych steroidowych związków przeciwzapalnych.
14. prof. dr hab. Lampe Paweł Katedra i Klinika Przewodu Pokarmowego Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne zmodyfikowanej skali prognostycznej Glasgow, markerów CEA, Ca 19-9 oznaczanych w surowicy krwi i soku trzustkowym oraz ich korelacja z rozpoznaniem histopatologicznym u pacjentów operowanych z powodu guzów trzustki.
15. prof. dr hab. Lampe Paweł Katedra i Klinika Przewodu Pokarmowego Porównanie gojenia zespoleń różnych odcinków przewodu pokarmowego wykonanych przy użyciu klipsa kompresyjnego wykorzystującego efekty pamięci kształtu stopów NiTi oraz szwu ręcznego - badanie doświadczalne na świniach.
16. dr hab. Kasperski Jacek Katedra i Zakładu Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Ocena zmiany napięcia wybranych mięśni układu stomatognatycznego po zastosowaniu magnetostymulacji w okresie adaptacji do całkowitych uzupełnień protetycznych.
17. prof. dr hab. Wojnicz Romuald Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Ocena zależności pomiędzy fenotypową ekspresją wybranych markerów stresu oksydacyjnego a stopniem nasilenia dysplazji w gruczolakach jelita grubego.
18. prof. dr hab. Jochem Jerzy Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Znaczenie receptorów histaminowych H3 i H4 w regulacji układu krążenia we wstrząsie krwotocznym u szczurów.
19. prof. dr hab. Godula-Stuglik Urszula Katedra Pediatrii Prepepsyna jako diagnostyczny i prognostyczny biomarker zakażeń u noworodków.
20. prof. dr hab. Wiczkowski Andrzej Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej Ocena ekspresji genów w marginesie guza w przebiegu zmian nowotworowych głowy i szyi jako efekt "pola kancerogenezy".
21. dr Romaniuk Piotr Zakład Polityki Zdrowotnej Uwarunkowania transformacji w ochronie zdrowia: analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kontraktowania kadr medycznych.
22. dr hab., prof. nadzw. SUM Nowalany-Kozielska Ewa II Katedra i Klinika Kardiologii Witamina D u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową.
23. dr hab. Latocha Małgorzata Zakład Biologii Komórki Efekty biostymulacyjne i destrukcja komórek indukowane promieniowaniem o λ=662nm.
24. prof. dr hab. Król Wojciech Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Immunomodulacyjna rola polifenoli.
25. prof. dr hab. Król Wojciech Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Wzmocnienie apoptycznej aktywności TRAIL (Tumor necrosis factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand) na komórki nowotworowe po zastosowaniu związków pochodzenia naturalnego i syntetycznego.
26. dr  Bąk-Sosnowska Monika Zakład Psychologii Kognitywne aspekty obrazu własnego ciała i ich związek ze stylem życia oraz motywacją do redukcji nadmiernej masy ciała u osób otyłych.
27. prof. dr hab. Obuchowicz Ewa Zakład Farmakologii Różnicowanie komórek mikrogleju w warunkach in vitro do komórek o fenotypie neuronalnym pod wpływem wybranych leków przeciwdepresyjnych.
28. dr hab. Monkos Karol Katedra i Zakład Biofizyki Badanie właściwości materiałów biologicznych metodami spektroskopowymi i reologicznymi.
29. dr hab. Pawłowska-Góral Katarzyna Katedra i Zakład Żywności i Żywienia Rola flawonoidów w stresie oksydacyjnym fibroblastów ocenianym zdolnością generowania reaktywnych form tlenu. Wpływ florentyny i florydzyny na metabolizm glutationu w fibroblastach narażonych na stres oksydacyjny.
30. prof. dr hab. Olczyk Krystyna Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Oddziaływania łańcuchów dermatosiarczanowych dekoryny i biglikanu z tkankową transglutaminazą-2.
31. prof. dr hab. Sobczak Andrzej Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Papierosy elektroniczne jako potencjalny środek mogący znaleźć zastosowanie w nikotynowej terapii zastępczej.
32. dr hab. Boryczka Stanisław Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wielopierścieniowe związki organiczne o znaczeniu biologicznym.
33. prof. dr hab. Gawrychowski Jacek Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Analiza cytofluorymetryczna pierwotnych guzów przytarczyc oraz ich właściwości biologiczne i charakterystyka immunohistochemiczna.
34. prof. dr hab. Pierzchała Krystyna Katedra i Klinika Neurologii Stan antyoksydacyjny i czynniki środowiskowe u chorych na stwardnienie rozsiane.
35. prof. dr hab. Pierzchała Krystyna Katedra i Klinika Neurologii Ocena funkcji płytek krwi u chorych na cukrzycę zażywających kwas acetylosalicylowy w prewencji pierwotnej i wtórnej udaru mózgu.
36. dr Skrzypek Michał Zakład Biostatystyki Częstość występowania zaburzeń snu wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym zamieszkałych w pobliżu szlaków komunikacyjnych w mieście Bytom.
37. dr hab. Baumert Małgorzata Klinika Neonatologii NGAL w diagnostyce niedotlenienia okołoporodowego u noworodków.
38. dr hab. Francuz Tomasz Katedra i Zakład Biochemii Inkretyny a apoptoza komórek śródbłonka naczyniowego.
39. prof. dr hab. Skrzypulec-Plinta Violetta Katedra Zdrowia Kobiety  Jakość życia seksualnego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
40. dr Naworska Beata Zakład Propedeutyki Położnictwa Aktywność fizyczna kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
41. prof. dr hab. Sieroń Aleksander L. Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Analiza wybranych grup genów u ludzi i porównanie ich aktywności w sytuacjach prawidłowych i patologicznych.
42. prof. dr hab. Wiaderkiewicz Ryszard Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Badanie ekspresji podjednostek laminin LN-111, LN-121, LN-511 i LN-521 w populacji komórek SSEA-4(+) uzyskanych z łożysk ludzkich.
43.  dr hab. Kaczmarczyk-Sedlak Ilona Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wpływ wybranych polifenoli na układ kostny u szczurów z niedoborem estrogenów.
44. dr hab. Stawiarska-Pięta Barbara Katedra i Zakład Patologii Ocena wpływu ekstraktu propolisu na apoptozę, cytotoksyczność układu oksydacyjno-redukcyjnego różnych stężeń jonów fluorkowych w badaniach in vitro.
45. prof. dr hab. Kucharz Eugeniusz Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wybrane biochemiczne wskaźniki metabolizmu chrząstki u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych inhibitorami czynnika martwicy nowotworów.
46. dr hab. Wiechuła Danuta Katedra i Zakład Toksykologii Zawartość pierwiastków toksycznych w surowcu zielarskim pozyskiwanym ze stanowisk naturalnych oraz ocena wpływu zanieczyszczenia metalami na jego jakość.
47. prof. dr hab. Wiczkowski Andrzej Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej Aktywność telomerazy w tkance nowotworowej i marginesie u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
48. prof. dr hab. Węglarz Ludmiła Katedra i Zakład Biochemii  Ocena modulacji ekspresji genów kodujących transformujący czynnik wzrostu - beta i jego receptory przez kwas fitynowy w komórkach nowotworowych nabłonka jelita grubego stymulowanych czynnikami prozapalnymi.
49. prof. dr hab. Żwirska-Korczala Krystyna Katedra i Zakład Fizjologii Molekularne i biochemiczne wskaźniki gospodarki węglowodanowej i lipidowej u otyłych szczurów rasy Zuker (ZFR-Crl: ZUC(Orl)-Leprfa) poddanych operacji metabolicznej.
50. prof. dr hab. Birkner Ewa Zakład Biochemii Ogólnej Zawodowe narażenie na związki ołowiu jako czynnik wywołujący uogólniony stan zapalny oraz stres oksydacyjny.
51. prof. dr hab. Sikora Jerzy Katedra i Klinika Ginekologii i Perinatologii Charakterystyka komórek macierzystych SSEA3- i SSEA4 - izolowanych z łożysk ludzkich.
52. prof. dr hab. Birkner Ewa Zakład Biochemii Ogólnej Opracowanie metody analitycznej, z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją elektrochemiczną i UV/VIS, pozwalającej na oznaczanie 8-hydroksy-2'-deoksyguanozyny (8-OHdG) z izolatach DNA próbek biologicznych.
53. dr hab. prof. nadzw. SUM Nowalany-Kozielska Ewa II Katedra i Klinika Kardiologii Ocena właściwości reologicznych i fizycznych krwi w wybranych chorobach układowych tkanki łącznej.
54. prof. dr hab. Ostrowska Zofia Zakład Biochemii Klinicznej System OPG/RANKL a powiązania między wybranymi cytokinami i metabolizmem kostnym u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym.
55. dr hab. Durmała Jacek Katedra i Klinika Rehabilitacji Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną - związek z przebiegiem klinicznym i wybranymi parametrami metabolizmu tkanki kostnej.
56. dr Herda-Płonka Katarzyna Zakład Pedagogiki Wsparcie logopedyczne w placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego.
57. dr hab. Jasik Krzysztof Zakład Badań Struktury Skóry Analiza czynników patogennych przenoszonych przez kleszcze Ixodides ricinus w aspekcie zagrożenia dla zwierząt i człowieka.
58. prof. dr hab. Małecka-Tendera Ewa Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Predyspozycja do chorób autoimmunologicznych i ich profil kliniczny u pacjentek z zespołem Turnera.
59. dr hab. Szewieczek Jan Klinika Geriatrii Analiza skuteczności, bezpieczeństwa i kosztów wdrożenia programu aktywności fizycznej u chorych geriatrycznych, kierowanych do leczenia szpitalnego.
60. prof. dr hab. Mazurek Urszula Katedra i Zakład Biologii Molekularnej Analiza transkryptomu w prognozowaniu kierunku zmian patologicznych tkanek oraz w projektowaniu i monitorowaniu skuteczności terapii.
61. dr hab. Tanasiewicz Marta Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Wielopłaszczyznowa analiza skuteczności leczenia endodontycznego w ocenie wczesnej i odległej.
62. prof. dr hab. Birkner Ewa Zakład Biochemii Ogólnej Ocena wybranych parametrów zapalnych i oksydacyjnych w patomechanizmie chorób sercowo-naczyniowych.
63. dr Jurzak Magdalena Zakład Kosmetologii Ocena zdolności modulacji ekspresji genów podjednostek c-JUN, c-FOS, FOSB czynnika transkrypcyjnego AP-1 oraz genów regulujących cykl komórkowy (p53, p21, BAX, BCL2, CCND1) przez tranilast (rizaben), kwas all trans retinowy (ATRA), genisteinę oraz betulinę w hodowlach dwuwymiarowych (2D) oraz trójwymiarowych (3D) komórek skóry.
64. prof. dr hab. Pierzchała Władysław Katedra i Klinika Pneumonologii Fenotypizacja pacjentów przy zastosowaniu analizy skupień oraz analiza zależności pomiędzy markerami stanu zapalnego w indukowanej plwocinie i krwi a stanem psychoemocjonalnym i zdolnościami intelektualnymi u chorych z astmą oskrzelową, POChP i zespołem nakładania astma i POChP.
65. prof. dr hab. Jarząb Jerzy Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Profil ekspresji genów i profil alergenowy w chorobach skóry i układu oddechowego.
66. dr hab. Emich-Widera Ewa Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Nowoczesna diagnostyka wybranych schorzeń układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem badań genetycznych.
67. prof. dr hab. Woś Halina Klinika Pediatrii  Badania genetyczne, immunologiczne i enzymatyczne w ocenie czynności przewodu pokarmowego u dzieci z wybranymi schorzeniami gastrologicznymi, neurologicznymi (autyzm, PCI) oraz chorobami onkologicznymi w przebiegu procesu leczenia.
68. prof. dr hab. Zubelewicz-Szkodzińska Barbara Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych  Badanie polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) genów odpowiedzialnych za syntezę interleukin prozapalnych i markerów zapalenia ze szczególnym uwzględnieniem pentraksyny-3 u pacjentów z ostrymi incydentami wieńcowymi.
69. prof. dr hab. Gąsior Zbigniew Katedra i Klinika Kardiologii Ocena ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i przedklinicznych markerów miażdżycy u młodych chorych z łuszczycą.
70. prof. dr hab. Gąsior Zbigniew Katedra i Klinika Kardiologii Wpływ terapii resynchronizującej na czynność lewej komory serca oceniany echokardiograficzną metodą śledzenia markerów akustycznych.
71. prof. dr hab. Gąsior Zbigniew Katedra i Klinika Kardiologii Skuteczność zastosowania leczenia u chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia (IZW).
72. dr hab. Tanasiewicz Marta Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Ocena kliniczna jednoczasowej augmentacji dziąsła, zwiększenia ilości dziąsła zrogowaciałego i pokrycia recesji dziąsłowych przy użyciu ksenogenicznego materiału Mucoderm.
73. prof. dr hab. Więcek Andrzej Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Wpływ cyklosporyny A na rozwój nerki szczura.
74. dr Duda Izabela Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Osoczowy poziom biomarkerów uszkodzenia mózgu u krytycznie chorych z i bez pierwotnego schorzenia mózgu.
75. prof. dr hab. Sieroń Aleksander Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Ocena wpływu pól elektromagnetycznych o różnych parametrach fizycznych na organizmy żywe.
76. prof. dr hab. Sieroń Aleksander Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Ocena skuteczności diagnostyki i terapii fotodynamicznej.
77. prof. dr hab. Martirosyan Gayane Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Wpływ antybiotyków na florę bakteryjną pacjentów hospitalizowanych.
78. prof. dr hab. Małecka-Tendera Ewa Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Czynność tarczycy i wybrane parametry metaboliczne u dzieci otyłych z hipertyreotropinemią.
79. prof. dr hab. Kowalski Jan Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Wpływ wyciszenia genów PIK3CA, AKT3 i VEGF-R2 na potencjał przerzutowy glejaka.
80. dr hab. Ziora Katarzyna Katedra i Klinika Pediatrii Procesy antyoksydacyjne w surowicy krwi u dzieci z zapaleniem stawów.
81. dr hab. Krzystanek Ewa Klinika Neurologii Wybrane objawy pozaruchowe u chorych ze stwardnieniem rozsianym.
82. dr hab. Bielecki Tomasz Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Zastosowanie koncentratu komórek macierzystych pochodzenia szpikowego w zaburzeniach zrostu kostnego.
83. dr hab. Bielecki Tomasz Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Analiza składu osocza leukocytarno-płytkowego ze szczególnym uwzględnieniem dojrzałych komórek macierzystych.
84. prof. dr hab. Kalarus Zbigniew Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Znaczenie prognostyczne biochemicznych markerów syntezy i degradacji kolagenu oraz metaloproteinaz przestrzeni zewnątrzkomórkowej w procesie pozytywnego remodelingu po implantacji układu CRT na podstawie populacji badania TRUST-CRT.
85. prof. dr hab. Kalarus Zbigniew Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Wpływ miejscowego i systemowego stanu zapalnego na wyniki inwazyjnego leczenia napadowego migotania przedsionków.
86. dr hab. prof. nadzw. SUM Nowalany-Kozielska Ewa II Katedra i Klinika Kardiologii Wpływ walsartanu na przebudowę lewej komory serca u chorych ze stymulatorem serca. 
87. prof. dr hab. Baron Stefan Zakład Dysfukcji Narządu Żucia Badanie napięcia mięśni i okluzji w leczeniu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.
88. prof. dr hab. Kyrcz-Krzemień Sławomira Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Analiza płytek krwi u pacjentów poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych.
89. prof. dr hab. Kyrcz-Krzemień Sławomira Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Ocena chimeryzmu liniowego u pacjentów z ostrymi białaczkami po allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych.
90. prof. dr hab. Kyrcz-Krzemień Sławomira Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Izolowane nawroty pozaszpikowe u pacjentów chorych na ostre białaczki poddanych auto- i allotransplantacji komórek krwiotwórczych jako problem diagnostyczny i terapeutyczny.
91. dr Holecki Tomasz  Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Usługa zdrowotna jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej w regionie.
92. prof. dr hab.  Olszanecka-Glinianowicz Magdalena Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Stan odżywienia i insulinooporność a stężenie w osoczu wisfatyny w populacji osób w wieku podeszłym.
93. dr hab. Maruniak-Chudek Iwona Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Ocena nawodnienia noworodków przy użyciu metody ultrasonograficznej, oznaczania stężenia kopeptyny oraz standardowych wskaźników oceniających objętość wewnątrznaczyniową.
94. prof. dr hab. Buszman Ewa Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków Wpływ wybranych substancji leczniczych na przeżywalność i proces melanizacji melanocytów.
95. dr hab. Bednarek Ilona Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Indukcja apotozy, interferencja transdukcji sygnałów czynników transkrypcyjnych a potencjał metastatyczny komórek nowotworowych.
96. dr Sadowski Tadeusz Zakład Higieny Komunalnej i Nadzoru Sanitarnego Ocena biologicznych i chemicznych wskaźników stanu sanitarno-higienicznego obiektów żywienia i żywności oraz środowiska komunalnego na terenie województwa śląskiego.
97. prof. dr hab. Mizia-Stec Katarzyna  I Katedra i Klinika Kardiologii Przedzabiegowa nieinwazyjna ocena chorych z degeneracyjną stenozą zastawki aortalnej - implikacje diagnostyczne, terapeutyczne i prognostyczne a typ zabiegu i optymalny dobór protezy zastawkowej. 
98. dr Klementys Kazimiera Zakład Farmacji Aptecznej Ocena insulinowrażliwości u osób otyłych z cukrzycy typu 2 leczonych długodziałającymi analogami insuliny.
99. prof. dr hab. Zejda Jan Katedra i Zakład Epidemiologii Chorobowość z powodu ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego w województwie śląskim.
100. prof. dr hab. Lewin-Kowalik Joanna Katedra i Zakład Fizjologii Poszukiwanie czynników indukujących i promujących przeżywalność uszkodzonych komórek układu nerwowego.
101. prof. dr hab. Krupka-Matuszczyk Irena Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Badanie polimorfizmów genów transportera aminokwasów pobudzających EAAT (SLC1A2) oraz transportera glicyny 1 (SLC6A9) u chorych na schizofrenię paranoidalną.
102. dr Arkuszewski Michał Klinika Neurologii Ocena związku zmian stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Katowicach i występowania ostrych incydentów naczyniowo-mózgowych.
103. dr Arkuszewski Michał Klinika Neurologii Opracowanie i ocena użyteczności polskiej wersji językowej testów służących do wczesnej oceny zaburzeń mowy u chorych z ostrym udarem mózgu, stosowanych w ramach skali udarów mózgu Narodowego Instytutu Zdrowia USA (NIHSS).
104. dr Arkuszewski Michał Klinika Neurologii Ocena pomijania stronnego i anozognozji oraz stanu funkcjonalnego chorych po udarze niedokrwiennym mózgu w odniesieniu do zmian w dyfuzyjnym rezonansie magnetycznym.
105. dr Siuda Joanna Klinika Neurologii BDNF jako biomarker z krwi obwodowej dla chorób neurozwyrodnieniowych przebiegających z otępieniem.
106. dr hab. Świętochowska Elżbieta Zakład Biochemii Klinicznej Morfologia blaszki miażdżycowej u pacjentów z miażdżycą tętnic szyjnych leczonych operacyjnie czynnie i biernie narażonych na dym tytoniowy.
107. dr Machorowska-Pieniążek Agnieszka Zakład Ortodoncji Morfologia, funkcja i rozwój struktur twarzy i zgryzu modyfikowanych leczeniem ortodontycznym i innymi czynnikami środowiska.
108. dr hab. Ziora Katarzyna Katedra i Klinika Pediatrii Ocena częstości występowania polimorfizmów w genach kodujących adiponektynę i rezystynę u młodych osób z jadłowstrętem psychicznym.
109. dr hab. Ziora Katarzyna Katedra i Klinika Pediatrii Surowicze stężenie wybranych cytokin i chemokin u dzieci chorych na pokrzywkę i/lub obrzęk naczynioruchowy.
110. dr hab. Ziora Katarzyna Katedra i Klinika Pediatrii Ocena stężeń białka kloto w surowicy krwi u dziewcząt z zaburzeniami odżywiania - jadłowstrętem psychicznym i otyłością.
111. dr hab. Ziora Katarzyna Katedra i Klinika Pediatrii Wpływ stanu klinicznego i zaburzeń hormonalnych na czynność mioelektryczną żołądka w okresie międzytrawiennym i poposiłkowym u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa).
112. prof. dr hab. Brzezińska-Wcisło Ligia Katedra i Klinika Dermatologii Zmiany neurologiczne i okulistyczne w twardzinie en coup de sabre i postępującym połowiczym zaniku twarzy.
113. prof. dr hab. Małecka-Tendera Ewa Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Profil psychologiczny dziewcząt z zespołem policystycznych jajników, otyłością prostą i zdrowych nastolatek.
114. dr hab. Niedzielska Iwona Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Rola cytokin w metaplazji nabłonka torbieli zębopochodnej i aktywacji procesu zapalnego.
115. dr hab. Niedzielska Iwona Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Ocena stężeń kotoniny w ślinie u pacjentów ze zmianami na błonie śluzowej jamy ustnej oraz z nowotworami jamy ustnej.
116. prof. dr hab. Rogala Barbara Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Ocena reakcji zapalnej w różnych odmianach przewlekłej pokrzywki.
117. prof. dr hab. Rogala Barbara Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Patomechanizm przewlekłej pokrzywki - rola uwarunkowań genetycznych związanych z polimorfizmami genów dla TRAF1, IRF5, CD28 oraz ICOS.
118. prof. dr hab. Rogala Barbara Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Udział alergii pokarmowej ze szczególnym uwzględnieniem cech atopii w etiopatogenezie eozynofilowego zapalenia przełyku w populacji polskiej.
119. prof. dr hab. Rogala Barbara Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Ocena wskaźników aktywacji limfocytów Th2 u chorych na alergie wziewne poddanych immunoterapii.
120. prof. dr hab. Grzeszczak Władysław Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Ocena polimorfizmów rs13335818, rs4293393 i rs13333224 genu uromoduliny w populacji chorych z przewlekłym uszkodzeniem nerek; case control study.
121. prof. dr hab. Kusz Damian Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Analiza położenia pni naczyniowo-nerwowych w stosunku do szkieletu kończyny dolnej i miednicy.
122. dr hab. Tyrpień Krystyna Katedra i Zakład Chemii Dalszy rozwój metod analitycznych do oznaczania biomarkerów narażenia środowiskowego i aspektów immunologicznych w patogenezie chorób cywilizacyjnych (neurodegeneracyjnych, neurorozwojowych, nowotworów, łuszczycy).
123. dr hab. Jankowski Andrzej Zakład Technologii Postaci Leku Zwiększenie dostępności farmaceutycznej wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z trójskładnikowych stałych rozproszeń oraz ocena stabilności układów.
124. dr Kaspera Wojciech Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii Wartość prognostyczna wybranych parametrów hemodynamicznych w ocenie ryzyka krwawienia śródczaszkowego i wystąpienia deficytu neurologicznego u chorych z rozpoznanym naczyniakiem tętniczo-żylnym mózgu.
125. prof. dr hab. Hartleb Marek Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Rola jądrowego receptora dla kwasów żółciowych (FXR-farnesoid X receptor), izomerów TGF, integryny alphabeta 6, EGF visfatyny, endocanu i CD34 w procesach włóknienia oraz angiogenezy u chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby.
126. prof. dr hab. Ziaja Krzysztof Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Nadreaktywność płytek krwi - propozycja pierwszej klasyfikacji klinicznej zjawiska-choroby u chorych naczyniowych.
127. prof. dr hab. Małecka-Tendera Ewa Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Ocena układu HLA u dzieci z cukrzycą uwarunkowaną mutacjami w genie glukokinazy.
128. dr hab.  Siemińska Lucyna Zakład Patofizjologii Powiązania pomiędzy otyłością, zaburzoną produkcją adipocytokin i przewlekłym zapaleniem tarczycy.
129. dr hab. Nowak Mariusz Zakład Patofizjologii Ocena stężenia wybranych czynników proangiogennych u chorych na chorobę Graves'a-Basedowa powikłaną rozwojem aktywnej orbitopatii tarczycowej. Wpływ leczenia immunosupresyjnego na badane parametry.
130. prof. dr hab. Żwirska-Korczala Krystyna Katedra i Zakład Fizjologii Ekspresja genów w wątrobie dla nowoodkrytych adipokin u skrajnie otyłych pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, poddanych zabiegom bariatrycznym.
131. prof. dr hab. Duława Jan Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Ocena metabolizmu kości otyłych mężczyzn w wieku >55 lat.
132. prof. dr hab. Duława Jan Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Wpływ operacji tętniaków aorty (OTA) oraz zabiegów naprawczych tętniaka aorty metodą śródnaczyniowej implantacji sten grafu (EVAR - endovascular aneurysm repair) na funkcję nerek.
133. prof. dr hab. Muc-Wierzgoń Małgorzata Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych  Ekspresja genów ADAM28 i IGFBP-3 u chorych na raka jelita grubego ze współistniejącą nadwagą lub otyłością.
134. dr hab.   Pojda-Wilczek Dorota  Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wpływ obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego na funkcję nerwu wzrokowego u pacjentów z druzami nerwu wzrokowego.
135. dr hab. Kajdaniuk Dariusz Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Zaburzenia hematologiczne towarzyszące schorzeniom endokrynologicznym, gastrologicznym i reumatologicznym o podłożu autoimmunologicznym.
136. prof. dr hab. Solarz Krzysztof Zakład Parazytologii Ryzyko ekspozycji na wirusy kleszczowego zapalenia mózgu, krętki Borrelia burgdorferi sensu lato i inne patogeny odkleszczowe na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. II etap badań.
137. prof. dr hab. Pilawa Barbara Katedra i Zakład Biofizyki Właściwości centrów paramagnetycznych w biopolimerach melaninowych oraz ich rola w procesach biochemicznych.
138. dr Foltyn Wanda Klinika Endokrynologii Ocena wartości prognostycznej surowiczego wskaźnika apoptozy surwiwiny u chorych z nowotworami neuroendokrynnymi poddanych leczeniu analogami somatostatyny.
139. prof. dr hab. Nowak Przemysław Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy Wpływ przewlekłego podawania fluorku sodu w wodzie pitnej na metabolizm glukozy w mózgu i innych tkankach lub narzadach u dorosłych szczurów.
140. prof. dr hab. Nowak Przemysław Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy Znaczenie witaminy D3 w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
141. dr hab. Barski Jarosław Centrum Medycyny Doświadczalnej Badania nad funkcją hamartyny (TSC1) i tuberyny (TSC2) w komórkach Purkiniego móżdżku myszy.
142. prof. dr hab. Tendera Michał III Katedra Kardiologii Zastosowanie koherentnej tomografii optycznej (OCT) w ocenie wczesnych etapów gojenia śródbłonka tętnic i powstawania neointimy po implantacji różnych stentów wieńcowych.
143. prof. dr hab. Misiołek Hanna Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Użyteczność deksmedetomidyny w sedacji i analgezji chorych po operacjach resekcji płuc leczonych w oddziale intensywnej terapii.
144. dr hab. Stojko Jerzy Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska Obserwacje doświadczalne skuteczności terapeutycznej ekstraktu pyłku pszczelego w leczeniu oparzeń skóry.
145. prof. dr hab. Poloński Lech III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wyniki inwazyjnego leczenia chorych w wieku podeszłym (80 lat i starszym) z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST w latach 2004-2011.
146. dr hab. Bajor Grzegorz Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Immunohistochemiczne oznaczanie oreksynergiczne neuronów autonomicznych zaopatrujących narządy jamy klatki piersiowej płodów i dorosłych osobników myszy laboratoryjnej.
147. dr hab. Kajor Maciej Katedra i Zakład Patomorfologii Porównawcza analiza immunohistochemiczna nowoodkrytych adipokin, włóknienia i angiogenezy u skrajnie otyłych pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby poddanych zabiegom bariatrycznym.
148. prof. dr hab. Szydłowski Lesław Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Porównanie stopnia wydolności fizycznej u dzieci po operacjach złożonych wad serca ocenianego na podstawie badania ergospirometrycznego oraz poziomu mózgowego peptydu natriuretycznego BNP.
149. prof. dr hab. Zembala Marian Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Analiza kompleksowości w ocenie wieku biologicznego mięśnia sercowego oraz jego patologii.
150. dr hab. Ziora Katarzyna Katedra i Klinika Pediatrii Wybrane markery przewlekłej choroby nerek u dzieci w odległym okresie po przebytym zespole hemolityczno-mocznicowym.
151. prof. dr hab. Urbanek Bożena Zakład Historii Medycyny i Farmacji Rozwój aptekarstwa śląskiego w ramach serii "Medycyna i Farmacja na Śląsku".
152. dr hab. Plinta Ryszard Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Jakość życia byłych sportowców wyczynowych po zakończeniu kariery.
153. prof. dr hab. Gabriel Andrzej Katedra i Zakład Patomorfologii Wpływ niedotlenienia i stłuszczenia hepatocytów na rozwój angiogenezy i zdolność proliferacyjną hepatocytów u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C.
154. dr hab. Madej Paweł Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Czynnik wzrostowy fibroblastów-21 (FGF-21) i adipokiny jako potencjalne ogniwa w zaburzeniach hormonalnych i metabolicznych w zespole policystycznych jajników.
155. prof. dr hab. Olejek Anita Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Przydatność białka HE4 w diagnostyce i monitorowaniu schorzeń ginekologicznych
156. dr hab. Pojda-Wilczek Dorota  Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Porównanie wyników badania wzrokowego potencjałów wywołanych błyskiem (flash VEP) wykonanego przy użyciu różnego typu stymulatorów.
157. prof. dr hab. Skrzypulec-Plinta Violetta Katedra Zdrowia Kobiety  Ocena stężenia hormonów i adipokin u dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania.
158. prof. dr hab. Witek Andrzej Klinika Ginekologii i Położnictwa Analiza profilu ekspresji genów supresorowych w gruczolakoraku endometrium z uwzględnieniem patomorfologicznego zróżnicowania.
159. prof. dr hab. Deja Marek Katedra i Klinika Kardiochirurgii Ocena wydolności wysiłkowej pacjentów po naprawie niedokrwiennej niedomykalności mitralnej metodą skrajnie ciasnej anuloplastyki pełnym sztywnym pierścieniem.
160. prof. dr hab. Zembala Marian Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Zastosowanie śródoperacyjnej echokardiografii nasierdziowej w monitorowaniu chorych po 75 roku życia poddawanych operacyjnemu leczeniu wady zastawki aortalnej.
161. prof. dr hab. Zembala Marian Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Ocena układu krzepnięcia u pacjentów w trakcie mechanicznego wspomagania pracy komór serca.
162. prof. dr hab. Matusik Paweł Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Ocena zależności metabolizmu tkanki kostnej od zawartości i aktywności metabolicznej tkanki tłuszczowej u otyłych dzieci.
163. dr hab. Gorczyca Piotr Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Ocena wybranych biomarkerów narażenia środowiskowego, stresu oksydacyjnego i komórkowego oraz procesu glikacji białek na występowanie i przebieg syndromu autyzmu.
164. dr Bucki Bogusław Zakład Medycyny Ratunkowej Zachowanie kierunku i wektora siły klatki piersiowej oraz wybranych markerów biochemicznych, jako wykładnika zmęczenia mięśni w czasie treningu RKO.
165. prof. dr hab.  Boroń-Kaczmarska Anna Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Ocena audiologiczna i otoneurologiczna chorych na boreliozę z Lyme.
166. dr hab. Kluczewska Ewa Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki Ocena położenia i pomiary protezy strzemiączka przy użyciu różnych technik rekonstrukcji wtórnych w badaniach tomografii komputerowej u pacjentów z otosklerozą.
167. prof. dr hab. Zembala Marian Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Prewencja powierzchownych i głębokich ran mostka u pacjentów z cukrzycą, poddanych zabiegom kardiochirurgicznym. Pilotażowe, prospektywne, randomizowane badanie kliniczne.
168. prof. dr hab. Kozielski Jerzy Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy Wpływ rehabilitacji oddechowej na uczucie zmęczenia u chorych na sarkoidozę.
169. prof. dr hab. Zembala Marian Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Ocena przydatności nowoczesnych technik echokardiograficznych wykorzystujących technikę śledzenia markerów akustycznych do oceny wczesnych zmian pozawałowych u myszy.
170. prof. dr hab. Poloński Lech III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Stężenie hormonów regulujących gospodarkę wapniowo-fosforanową a rokowanie u chorych z niewydolnością serca.
171.  dr hab. Braczkowski Ryszard Zakład Zdrowia Publicznego Stężenie witaminy D u uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych w Katowicach.
172. dr Mizgała Elżbieta Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 1. Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób serca i naczyń u dzieci i młodzieży objętych opieką lekarza rodzinnego. Przesiew w kierunku nadwagi i otyłości oraz stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem składowych zespołu metabolicznego. 2. Ocena skuteczności interwencji w zakresie poprawy stylu życia dzieci i młodzieży zagrożonych nadwagą i z nadwagą oraz czynnikami ryzyka chorób kardiometabolicznych objętych długoterminową opieką lekarza rodzinnego.
173. dr hab. Wyględowska-Promieńska Dorota Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Ocena poziomu metaloproteinaz 1, 2, 3, 8, 9, 13 oraz interleukin 1, 6, 8, 10 i 12 u pacjentów ze stożkiem rogówki po wykonanym zabiegu sieciowania włókien kolagenowych.
174. dr Chowaniec Czesław Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Badania nad przydatnością oznaczeń immunohistochemicznych w diagnostyce sądowo-lekarskiej zgonów nagłych.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2017

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.