image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 


Informacja dotycząca danych osobowych pracownika. Informuję, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice. Cel zbierania danych: zatrudnienie pracownika oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa pracy, w szczególności z Kodeksu pracy.

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie - art. 118 ust. 7 w związku z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r
Oświadczenie - art. 109 ust. 1 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- konserwator urządz. wod.-kan. i c.o.
Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Eksploatacji Technicznej i Remontów w Zabrzu,  41-808 Zabrze ul. Jordana 19 (obszar działania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Rodzaj umowy:

 • umowa  na okres próbny, a następnie na czas określony

Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy
Opis stanowiska pracy :

 • wykonywanie robót konserwacyjno – naprawczych przy instalacjach sanitarnych i c.o.,
 • przestrzeganie i stosowanie przepisów oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pracy na drabinach, rusztowaniach oraz p.poż.,
 • transport materiałów koniecznych do realizacji zadań z magazynu do miejsca wykonywanych prac,
 • po zakończeniu prac, rozliczenie z pobranych materiałów i nakładu pracy,
 • organizacja stanowiska pracy

 

[Przesłano przez: Anna Frąc]

Oferta nr 6

OFERTA PRACY Nr 5/2018

Miejsce pracy: 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
Rodzaj umowy:
umowa na okres próbny a następnie określony
Wymiar czasu pracy:
pełny etat
Stanowisko: 
samodzielny referent
Wymagania niezbędne:

 •   wykształcenie wyższe preferowane: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
 •   bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 •   znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 •   umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność,
 •   umiejętność pracy w zespole,
 •   umiejętność redagowania pism urzędowych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem,
 • udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjnych.

 [Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta nr 5

Miejsce pracy:               Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

                                              Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

                                                 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:

[Przesłano przez: Barbara Kozak]

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w katowicach ogłosza konkurs na funkcję kierownika jednostek organizacyjnych WNoZ


[Przesłano przez: Anna Chomik]

Dziekan WydziaŁu Lekarskiego z OddziaŁem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogŁasza konkurs na funkcję kierownika:

 • Zakładu Propedeutyki Stomatologii Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją


[Przesłano przez: Agnieszka Gil]

Konkurs

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:

 • Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Kat. Psychiatrii i Psychoterapii-2 st. asystent
 • Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoter. Wieku Rozwojowego Kat. Psych. i Psychot. asystent
 • Zakład Biologii Molekularnej Kat. Biologii Molekularnej i Genetyki-adiunkt
 • Kat. i Zakład Patomorfologii-wykładowca
 • Klinika Chorób Wewn. i Farmakologii Klinicznej Kat. Farmakologii-adiunkt
 • Klinika Diabetologii Dziecięcej Katedry Pediatrii-1 st. asystent
 • Klinika Diabetologii Dziecięcej Katedry Pediatrii-2 i 3 st. asystent
 • Kat. i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej-asystent
 • Kat. i Zakład Biochemii-wykładowca
 • Kat. i Zakład Epidemiologii-asystent
 • Kat. i Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej-asystent
 • Kat. i Klinika Kardiologii Dziecięcej-asystent
 • Kat. i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej-0,5 et._asystent
 • Kat. i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii-wykładowca
 • Kat. i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii-2 st. asystent


[Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]

Konkursy WLK 23.01.2018r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie - art. 118 ust. 7 w związku z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r
Oświadczenie - art. 109 ust. 1 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:

 • Katedra i Zakład Biologii Molekularnej - profesor nadzwyczajny
 • Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej - asystent
 • Zakład Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej - asystent


[Przesłano przez: Ewelina Mazur]

Konkursy WFzOML 22.01.2018r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie - art. 118 ust. 7 w związku z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r
Oświadczenie - art. 109 ust. 1 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:

 • Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii - 1 etat wykładowca
 • Zakład Anatomii Katedry Nauk Podstawowych - 1 etat starszego wykładowcy
 • Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 2 etaty wykładowca
 • Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii - 1 etat wykładowca
 • Zakład Psychologii Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych - 1 etat asystent
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii - 1 etat wykładowca
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych - 1 etat asystent
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Katedry Chir. Og., Kolor. i Ur. Wiel. - 1 etat asystent
 • Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Katedry Neurologii - 1 etay wykładowca
 • Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pediatrii -1 etat wykładowca
 • Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Pielęgniarstwa - 1 etat wykładowca


[Przesłano przez: Edyta Joanna Kunaszewska]

Konkursy WNoZ 22.01.2018r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie - art. 118 ust. 7 w związku z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r
Oświadczenie - art. 109 ust. 1 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:

 • Anatomia-wykładowca
 • Kat i Zakł Medycyny i Epidem. Środ. -asystent
 • Mikrobiologia i Immunologia-asystent
 • Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją - Kat. Stom. Zach. z Endod.- 2 x wykładowca
 • II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii -asystent
 • III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-asystent
 • Katedra Chorób Wew. Diabetologii i Nefrologii-drugi asystent
 • Katedra Chorób Wew.Diabetologii i Nefrologii-pierwszy asystent
 • Oddział Klin. Wrodzonych Wad Serca i Kard. Dziecięcej- adiunkt


[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Konkursy WLZ 22.01.2018r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie - art. 118 ust. 7 w związku z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r
Oświadczenie - art. 109 ust. 1 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:

 • Kliniki Onkologii - Katedry Onkologii i Radioterapii

[Przesłano przez: A. Gil]

Konkurs

 OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- starszy technik
Miejsce wykonywania pracy:
- Katedra Onkologii i Radioterapii Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, ul. Ceglana 35 40-515 Katowice
Rodzaj umowy:
-
umowa  na czas określony /24 miesiące/ celu realizacji zadań w ramach projektu: Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”
Wymiar czasu pracy:
- niepełny wymiar czasu pracy tj. ¼ etatu
Opis stanowiska pracy:
 - pobieranie i opracowanie materiału biologicznego od uczestników badania
- opracowanie i następnie wykonywanie schematu logistycznego oraz narzędzi komunikacji: przygotowania do wykonania próbek, asysta w uzyskaniu próbek, ich odbierania, gromadzenia, opisywania i oznakowania oraz dokumentowania i wysyłki oraz innych, wszystkich elementów z tym związanych

[Przesłano prez: Anna Frąc]

Oferta nr 4

Miejsce pracy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego
Rodzaj umowy:
umowa na  czas określony
Wymiar czasu pracy:
½ etatu
Stanowisko:
samodzielny referent ( doradca zawodowy)
Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe  -  zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;
- minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego  w ostatnich 5 latach;  poświadczone odpowiednimi dokumentami;
- aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej;

[Przesłano przez: E. Drzeżdżon]

Oferta nr 3

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.