image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

W zależności od wymiaru etatu lub zastosowania kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku (tzw.ulgi), podstawowe kwoty wolne od potrąceń w 2018 r. Wynoszą:

Wynagrodzenie minimalne

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

wymiar etatu

pełny etat

1 530,00

1 483,00

1 535,00

1 488,00

3/4

1 147,50

1 112,25

1 151,25

1 116,00

1/2

765,00

741,50

767,50

744,00

1/4

382,50

370,75

383,75

372,00

1/3

510,00

494,33

511,67

496,00

Wynagrodzienie minimalne

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

wymiar etatu

       

pełny etat

1 530,00

1 483,00

1 535,00

1 488,00

3/4

1 147,50

1 112,25

1 151,25

1 116,00

1/2

765,00

741,50

767,50

744,00

1/4

382,50

370,75

383,75

372,00

1/3

510,00

494,33

511,67

496,00

 


 

Ogłoszenie !!!

Uprzejmie informujemy, iż kolejne zebrania Komisji PKZP odbędą się w następujących terminach:

 •  08  stycznia 2018   o godz.9.30
 •  05  luty 2018          o godz.9.30
 •                                                           Zarząd PKZP

   

   


   

   

  Ogłoszenie !!!

  Uprzejmie informujemy, iż kolejne zebrania Komisji PKZP odbędą się w następujących terminach:

  •  06 listopada 2017 o godz.9.30
  • 04 grudnia 2017 o godz.9.30

                                                            Zarząd PKZP

   


   

  INFORMACJA !!!

   

  Z dniem 02.10.2017 r. obsługa  Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej zostaje przeniesiona do pokoju nr 417 – 4 piętro. W związku z powyższym sprawami PKZP będzie zajmować się nowa księgowa Pani Patrycja Kornes. Numer telefonu nie ulega zmianie.

   


   

  Ogłoszenie !!!

  Uprzejmie informujemy, iż  najbliższe spotkanie Komisji PKZP odbędzie się
  02 października 2017 o godz.9.30

   

  Zarząd PKZP

   


   

   

  Informacja o Walnym Zebraniu Delegatów – Członków PKZP

  Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zaprasza na Walne Zebranie Delegatów-Członków PKZP, które odbędzie się w auli im. prof. Jerzego Szaflarskiego w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 w terminie 19.09.2017 r. o godz.11.00

   

                                                                                            ZARZĄD PKZP

   

   


   

  Ogłoszenie !!!

  Komisja Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej uprzejmie informuje, iż  kolejne zebrania w 2017r odbędą się w następujących terminach:

  07.03.2017
  04.04.2017
  09.05.2017
  06.06.2017
  04.07.2017

  Sierpień- przerwa w posiedzeniach Komisji PKZP. 

   


   

  Numer konta Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

  ING BANK ŚLĄSKI 69 1050 1214 1000 0022 4376 8237

   

   


   

  INFORMACJA !!!

  INFORMUJEMY,ŻE WNIOSKI O POŻYCZKĘ BĘDĄ PRZYJMOWANE
   DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO POSIEDZENIE KOMISJI PKZP.

   WNIOSKI SKŁADANE PO W/W TERMINIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
   NA NASTĘPNYM POSIEDZENIU KOMISJI.

   


   

  Od stycznia 2015 zostały wprowadzone zmiany w  przyznawaniu pożyczek PKZP !!!
  Wysokość pożyczki stanowi czterokrotność zgromadzonych wkładów.
  Maksymalnie przyznana pożyczka wynosi 12 tys. zł.

  Zmiana w zasadach członkowstwa 
  Zasady członkostwa w PKZP 2015 doc

   

   

     Przewodnicząca PKZP: dr n. biol. Aneta Wójcik tel. 8460
  Księgowa PKZP : Kornes Patrycja tel. 3629

   

  Członkowie Zarządu PKZP na okres 2014-2019

   

  1.   Aneta Wójcik
  2.   Jolanta Kempny
  3.   Gabriela Zębala
  4.   Małgorzata Aptekorz
  5.   Barbara Magiera
  6.   Piotr Sobel
  7.   Janina Sypek
  8.   Adam Wolski
  9.   Joanna Polczyk              od X 2017
  10.   Wiesława Sip-Budych     od X 2017

   

   

   


   

  W zależności od wymiaru etetu lub zastosowania kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku (tzw.ulgi), podstawowe kwoty wolne od potrąceń w 2017 r. Wynoszą:

   

           
  Wynagrodzienie minimalne Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
  wymiar etatu
  pełny etat 1 459,48 1 413,48 1 464,48 1 418,48
  3/4 1 094,61 1 060,11 1 098,36 1 063,86
  1/2 729,74 706,74 732,24 709,24
  1/4 364,87 353,37 366,12 354,62
  1/3 486,49 471,16 488,16 472,83

   


   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA EMERYTÓW I RENCISTÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ SUM

   

  Przypominamy o konieczności uzupełnienia w terminie
  do końca grudnia 2013 - wkładów członkowskich

  W związku ze zmianami Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej w Katowicach, jakie wprowadzono podczas Walnego Zebrania Delegatów PKZP 10 kwietnia 2013r. informujemy, iż zgodnie z § 14 w/w Statutu „Emeryci i renciści pozostający członkami PKZP , zobowiązani są do uzupełniania wkładów członkowskich w wysokości 120 zł rocznie z możliwością wpłat w kwotach;

  • 10 zł miesięcznie,
  • 30 zł kwartalnie,
  • 120 zł rocznie.”

  z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu.”
  Emeryci i renciści, którzy nie uregulują składek członkowskich za 2013 rok, nie będą uprawnieni do korzystania z pożyczek w 2014 roku.

  ZARZĄD PKZP SUM


  INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z WZORÓW DEKLARACJI I WNIOSKÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ PKZP

   

  WAŻNE!!!

  Do Członków PKZP,

  Proszę zgłaszać swoje prośby i wnioski pisemnie, na ściśle określonych wzorach dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej PKZP.

  Należy zwrócić uwagę na przygotowany nowy wniosek dotyczący przyznawania zapomóg losowych.!!! - tylko te wnioski wraz z pełną dokumentacją uzasadniającą prośbę o zapomogę będą rozpatrywane na posiedzeniu Komisji PKZP.

   

  Zarząd PKZP

   


  INFORMACJA DOTYCZĄCA EMERYTÓW I RENCISTÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ

   

  W związku ze zmianami Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej w Katowicach, jakie wprowadzono podczas Walnego Zebrania Delegatów PKZP 10 kwietnia 2013r. informujemy, iż zgodnie z § 14 w/w Statutu „Emeryci i renciści pozostający członkami PKZP, zobowiązani są do uzupełniania wkładów członkowskich w wysokości 120 zł rocznie z możliwością wpłat w kwotach;

  1. 10 zł miesięcznie,
  2. 30 zł kwartalnie,
  3. 120 zł rocznie.”

  z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu.”
  Emeryci i renciści, którzy nie uregulują składek członkowskich za 2013 rok, nie będą uprawnieni do korzystania z pożyczek w 2014 roku.

  ZARZĄD PKZP SUM


  Informacja

   

  W związku z podjętą uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z dnia 10.04.2013 r. w sprawie zmiany zapisu § 14 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej. Informuję, iż :
  „Emeryci i renciści pozostający członkami PKZP zobowiązani są do uzupełniania wkładów członkowskich w wysokości 120 zł. rocznie z możliwością wpłat:

  • po10 zł miesięcznie,
  • po 30 zł kwartalnie,
  • 120 zł rocznie.

  z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu”.


  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPOMÓG PRZYZNAWANYCH W PRACOWNICZEJ KASIE ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ

   

  W przedmiocie wykładni przepisów Statutu PKZP SUM w Katowicach, w zakresie dotyczącym Funduszu zapomogowego i przyznawania zapomóg członkom PKZP, Zarząd podaje co następuje. Zapomogi członkom PKZP przyznawane są wyłącznie w razie szczególnych wydarzeń losowych, na podstawie § 30.1 Statutu PKZP. Przez szczególne wydarzenie losowe rozumie się:

  • indywidualne zdarzenia losowemożna rozumieć przez to: wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od woli człowieka- nawet przy zachowaniu należytej ostrożności, takie jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, śmierć członka rodziny;

  a także

  • długotrwałe chorobynależy rozumieć przez to choroby wymagające długotrwałego leczenia w sposób ciągły lub przez długi okres czasu, takie jak np. choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone.

  W innych przypadkach, nieokreślonych powyżej Zarząd zapomóg nie udziela.

  Ponadto opierając się na Dz.U. Nr 100 p.502 z 1991 roku i Dz.U. Nr 14 p.176. z 2000 art.21 ust.1 pkt 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 VII 1991, informujemy, iż wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.  

  ZARZĄD PKZP SUM  [Przesłano przez: Katarzyna Chrobak]  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi udzielania pożyczki krótkoterminowej tzw. chwilówki, informujemy, iż par. 43.1 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej został uściślony o zapis: "pożyczka krótkoterminowa przyznawana jest raz w miesiącu po spłaceniu poprzedniej chwilówki" [Przesłano przez: PKZP]

   


  OGŁOSZENIE !!!!!!

   

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.08.2011r. Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym jest czynna od godziny 8:00 do godz. 12:00. Uprasza się wszystkich zainteresowanych o załatwianie wszelkich spraw w wyznaczonych godzinach urzędowania.


  OGŁOSZENIE!!!


  Informujemy, że wnioski o pożyczkę należy składać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego posiedzenie komisji PKZP.
  Informujemy także, że pożyczka główna może być uzupełniona tylko jednokrotnie!!!  [Przesłano przez: Mirka Mrowiec-Księżarczyk]


  OGŁOSZENIE!!!

  W związku z powtarzającymi się błędami w wypełnianiu pożyczek PKZP informujemy, że:

  - pożyczka w wysokości 12 000zł może być udzielona na maksymalnie 15 rat, pozostałe na maksymalnie 12 rat. Warunkiem rozłożenia na powyższe raty jest wymagany okres zatrudnienia pożyczkobiorcy jak i żyrantów pożyczek, tak długi jak okres spłaty pożyczki. Jeżeli okres zatrudnia będzie krótszy, pożyczka zostanie udzielona, ale czas spłaty zostanie skrócony.

  - nie może żyrować pożyczki ani o nią występować osoba zatrudniona „na zastępstwo”

  - niezbędnym jest przy pożyczce innej niż do wysokości wkładów posiadanie osoby stwierdzającej własnoręczność podpisów, która składa w dolnej prawej części wniosku swój podpis wraz ze swoją imienną pieczątką.

  W przeciwnym wypadku wniosek taki zostanie odrzucony.

  - przy prolongatach pożyczek, składanych na wniosku wymagana będzie zgoda żyrantów, w przeciwnym wypadku prolongata nie będzie udzielana.


  Dokumenty do pobrania: Statut obowiązujący od 24.09.2009r. doc po zmnianach 10.04.2013r. z póź. zm.
  Regulamin Funduszu Zapomogowego doc
  Zasady członkostwa w PKZP 2015 doc

  deklaracja PKZP pdf


  wniosek o chwilówkę
  doc
  wniosek o pożyczkę pdf
  wniosek o przeksięgowanie doc
  wniosek o wstrzymanie pożyczki doc
  wniosek o zapomogę

  wniosek o skreślenie z PKZP pdf
  Oświadcznie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę doc

  <p>W zależności od wymiaru etatu lub zastosowania kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku (tzw.ulgi), </strong> podstawowe kwoty wolne od potrąceń w 2018 r. Wynoszą:<br>
  </p>
  <table cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> Wynagrodzenie minimalne </em></strong></p></td>
      <td width="209" rowspan="2"><p align="center"><strong><em> Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek </em></strong></p></td>
      <td width="171" rowspan="2"><p align="center"><strong><em> Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek </em></strong></p></td>
      <td width="167" rowspan="2"><p align="center"><strong><em> Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek </em></strong></p></td>
      <td width="155" rowspan="2"><p align="center"><strong><em> Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek </em></strong></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> wymiar etatu </em></strong></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> pełny etat </em></strong></p></td>
      <td width="209"><p align="center"><strong> 1 530,00 </strong></p></td>
      <td width="171"><p align="center"><strong> 1 483,00 </strong></p></td>
      <td width="167"><p align="center"><strong> 1 535,00 </strong></p></td>
      <td width="155"><p align="center"><strong> 1 488,00 </strong></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> 3/4 </em></strong></p></td>
      <td width="209"><p align="center"><strong> 1 147,50 </strong></p></td>
      <td width="171"><p align="center"><strong> 1 112,25 </strong></p></td>
      <td width="167"><p align="center"><strong> 1 151,25 </strong></p></td>
      <td width="155"><p align="center"><strong> 1 116,00 </strong></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> 1/2 </em></strong></p></td>
      <td width="209"><p align="center"><strong> 765,00 </strong></p></td>
      <td width="171"><p align="center"><strong> 741,50 </strong></p></td>
      <td width="167"><p align="center"><strong> 767,50 </strong></p></td>
      <td width="155"><p align="center"><strong> 744,00 </strong></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> 1/4 </em></strong></p></td>
      <td width="209"><p align="center"><strong> 382,50 </strong></p></td>
      <td width="171"><p align="center"><strong> 370,75 </strong></p></td>
      <td width="167"><p align="center"><strong> 383,75 </strong></p></td>
      <td width="155"><p align="center"><strong> 372,00 </strong></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> 1/3 </em></strong></p></td>
      <td width="209"><p align="center"><strong> 510,00 </strong></p></td>
      <td width="171"><p align="center"><strong> 494,33 </strong></p></td>
      <td width="167"><p align="center"><strong> 511,67 </strong></p></td>
      <td width="155"><p align="center"><strong> 496,00 </strong></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> Wynagrodzienie minimalne </em></strong></p></td>
      <td width="209"><p align="center"><strong> Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek </strong></p></td>
      <td width="171"><p align="center"><strong> Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek </strong></p></td>
      <td width="167"><p align="center"><strong> Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek </strong></p></td>
      <td width="155"><p align="center"><strong> Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek </strong></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> wymiar etatu </em></strong></p></td>
      <td width="209"></td>
      <td width="171"></td>
      <td width="167"></td>
      <td width="155"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> pełny etat </em></strong></p></td>
      <td width="209"><p align="center"><strong> 1 530,00 </strong></p></td>
      <td width="171"><p align="center"><strong> 1 483,00 </strong></p></td>
      <td width="167"><p align="center"><strong> 1 535,00 </strong></p></td>
      <td width="155"><p align="center"><strong> 1 488,00 </strong></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> 3/4 </em></strong></p></td>
      <td width="209"><p align="center"><strong> 1 147,50 </strong></p></td>
      <td width="171"><p align="center"><strong> 1 112,25 </strong></p></td>
      <td width="167"><p align="center"><strong> 1 151,25 </strong></p></td>
      <td width="155"><p align="center"><strong> 1 116,00 </strong></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> 1/2 </em></strong></p></td>
      <td width="209"><p align="center"><strong> 765,00 </strong></p></td>
      <td width="171"><p align="center"><strong> 741,50 </strong></p></td>
      <td width="167"><p align="center"><strong> 767,50 </strong></p></td>
      <td width="155"><p align="center"><strong> 744,00 </strong></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> 1/4 </em></strong></p></td>
      <td width="209"><p align="center"><strong> 382,50 </strong></p></td>
      <td width="171"><p align="center"><strong> 370,75 </strong></p></td>
      <td width="167"><p align="center"><strong> 383,75 </strong></p></td>
      <td width="155"><p align="center"><strong> 372,00 </strong></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="208"><p align="center"><strong><em> 1/3 </em></strong></p></td>
      <td width="209"><p align="center"><strong> 510,00 </strong></p></td>
      <td width="171"><p align="center"><strong> 494,33 </strong></p></td>
      <td width="167"><p align="center"><strong> 511,67 </strong></p></td>
      <td width="155"><p align="center"><strong> 496,00 </strong></p></td>
    </tr>
  </table>
  <table cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td width="909" valign="bottom"></td>
      <td width="182" valign="bottom"></td>
      <td width="182" valign="bottom"></td>
      <td width="182" valign="bottom"></td>
      <td width="182" valign="bottom"></td>
    </tr>
  </table>
  <p>&nbsp; </p>

   

  image
   

  Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

  Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
  image
   

  Wydział Lekarski - Katowice

  Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
  image
   

  Wydział Farmaceutyczny

  Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
  image
   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
  image
   

  Wydział Zdrowia Publicznego

  Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

  Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

  SUM © 2016-2018

   

   

   

  logo sum bottom

  ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice
  tel. 32 208 3600
  NIP: 634-000-53-01
  REGON: 000289035

  Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.