image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Ogłoszenie !!!

Uprzejmie informujemy, iż kolejne zebrania Komisji PKZP odbędą się w następujących terminach:

 •  06 listopada 2017 o godz.9.30
 • 04 grudnia 2017 o godz.9.30

                                                          Zarząd PKZP

 


 

INFORMACJA !!!

 

Z dniem 02.10.2017 r. obsługa  Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej zostaje przeniesiona do pokoju nr 417 – 4 piętro. W związku z powyższym sprawami PKZP będzie zajmować się nowa księgowa Pani Patrycja Kornes. Numer telefonu nie ulega zmianie.

 


 

Ogłoszenie !!!

Uprzejmie informujemy, iż  najbliższe spotkanie Komisji PKZP odbędzie się
02 października 2017 o godz.9.30

 

Zarząd PKZP

 


 

 

Informacja o Walnym Zebraniu Delegatów – Członków PKZP

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zaprasza na Walne Zebranie Delegatów-Członków PKZP, które odbędzie się w auli im. prof. Jerzego Szaflarskiego w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 w terminie 19.09.2017 r. o godz.11.00

 

                                                                                          ZARZĄD PKZP

 

 


 

Ogłoszenie !!!

Komisja Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej uprzejmie informuje, iż  kolejne zebrania w 2017r odbędą się w następujących terminach:

07.03.2017
04.04.2017
09.05.2017
06.06.2017
04.07.2017

Sierpień- przerwa w posiedzeniach Komisji PKZP. 

 


 

Numer konta Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

ING BANK ŚLĄSKI 69 1050 1214 1000 0022 4376 8237

 

 


 

INFORMACJA !!!

INFORMUJEMY,ŻE WNIOSKI O POŻYCZKĘ BĘDĄ PRZYJMOWANE
 DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO POSIEDZENIE KOMISJI PKZP.

 WNIOSKI SKŁADANE PO W/W TERMINIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
 NA NASTĘPNYM POSIEDZENIU KOMISJI.

 


 

Od stycznia 2015 zostały wprowadzone zmiany w  przyznawaniu pożyczek PKZP !!!
Wysokość pożyczki stanowi czterokrotność zgromadzonych wkładów.
Maksymalnie przyznana pożyczka wynosi 12 tys. zł.

Zmiana w zasadach członkowstwa 
Zasady członkostwa w PKZP 2015 doc

 

 

 Przewodnicząca PKZP: dr n. biol. Aneta Wójcik tel. 8460
Księgowa PKZP : Kornes Patrycja tel. 3629

 

Członkowie Zarządu PKZP na okres 2014-2019

 

 1.   Aneta Wójcik
 2.   Jolanta Kempny
 3.   Gabriela Zębala
 4.   Małgorzata Aptekorz
 5.   Barbara Magiera
 6.   Piotr Sobel
 7.   Janina Sypek
 8.   Adam Wolski
 9.   Joanna Polczyk              od X 2017
 10.   Wiesława Sip-Budych     od X 2017

 

 

 


 

W zależności od wymiaru etetu lub zastosowania kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku (tzw.ulgi), podstawowe kwoty wolne od potrąceń w 2017 r. Wynoszą:

 

         
Wynagrodzienie minimalne Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wymiar etatu
pełny etat 1 459,48 1 413,48 1 464,48 1 418,48
3/4 1 094,61 1 060,11 1 098,36 1 063,86
1/2 729,74 706,74 732,24 709,24
1/4 364,87 353,37 366,12 354,62
1/3 486,49 471,16 488,16 472,83

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA EMERYTÓW I RENCISTÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ SUM

 

Przypominamy o konieczności uzupełnienia w terminie
do końca grudnia 2013 - wkładów członkowskich

W związku ze zmianami Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej w Katowicach, jakie wprowadzono podczas Walnego Zebrania Delegatów PKZP 10 kwietnia 2013r. informujemy, iż zgodnie z § 14 w/w Statutu „Emeryci i renciści pozostający członkami PKZP , zobowiązani są do uzupełniania wkładów członkowskich w wysokości 120 zł rocznie z możliwością wpłat w kwotach;

 • 10 zł miesięcznie,
 • 30 zł kwartalnie,
 • 120 zł rocznie.”

z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu.”
Emeryci i renciści, którzy nie uregulują składek członkowskich za 2013 rok, nie będą uprawnieni do korzystania z pożyczek w 2014 roku.

ZARZĄD PKZP SUM


INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z WZORÓW DEKLARACJI I WNIOSKÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ PKZP

 

WAŻNE!!!

Do Członków PKZP,

Proszę zgłaszać swoje prośby i wnioski pisemnie, na ściśle określonych wzorach dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej PKZP.

Należy zwrócić uwagę na przygotowany nowy wniosek dotyczący przyznawania zapomóg losowych.!!! - tylko te wnioski wraz z pełną dokumentacją uzasadniającą prośbę o zapomogę będą rozpatrywane na posiedzeniu Komisji PKZP.

 

Zarząd PKZP

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA EMERYTÓW I RENCISTÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ

 

W związku ze zmianami Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej w Katowicach, jakie wprowadzono podczas Walnego Zebrania Delegatów PKZP 10 kwietnia 2013r. informujemy, iż zgodnie z § 14 w/w Statutu „Emeryci i renciści pozostający członkami PKZP, zobowiązani są do uzupełniania wkładów członkowskich w wysokości 120 zł rocznie z możliwością wpłat w kwotach;

 1. 10 zł miesięcznie,
 2. 30 zł kwartalnie,
 3. 120 zł rocznie.”

z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu.”
Emeryci i renciści, którzy nie uregulują składek członkowskich za 2013 rok, nie będą uprawnieni do korzystania z pożyczek w 2014 roku.

ZARZĄD PKZP SUM


Informacja

 

W związku z podjętą uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z dnia 10.04.2013 r. w sprawie zmiany zapisu § 14 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej. Informuję, iż :
„Emeryci i renciści pozostający członkami PKZP zobowiązani są do uzupełniania wkładów członkowskich w wysokości 120 zł. rocznie z możliwością wpłat:

 • po10 zł miesięcznie,
 • po 30 zł kwartalnie,
 • 120 zł rocznie.

z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu”.


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPOMÓG PRZYZNAWANYCH W PRACOWNICZEJ KASIE ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ

 

W przedmiocie wykładni przepisów Statutu PKZP SUM w Katowicach, w zakresie dotyczącym Funduszu zapomogowego i przyznawania zapomóg członkom PKZP, Zarząd podaje co następuje. Zapomogi członkom PKZP przyznawane są wyłącznie w razie szczególnych wydarzeń losowych, na podstawie § 30.1 Statutu PKZP. Przez szczególne wydarzenie losowe rozumie się:

 • indywidualne zdarzenia losowemożna rozumieć przez to: wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od woli człowieka- nawet przy zachowaniu należytej ostrożności, takie jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, śmierć członka rodziny;

a także

 • długotrwałe chorobynależy rozumieć przez to choroby wymagające długotrwałego leczenia w sposób ciągły lub przez długi okres czasu, takie jak np. choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone.

W innych przypadkach, nieokreślonych powyżej Zarząd zapomóg nie udziela.

Ponadto opierając się na Dz.U. Nr 100 p.502 z 1991 roku i Dz.U. Nr 14 p.176. z 2000 art.21 ust.1 pkt 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 VII 1991, informujemy, iż wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.  

ZARZĄD PKZP SUM[Przesłano przez: Katarzyna Chrobak]W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi udzielania pożyczki krótkoterminowej tzw. chwilówki, informujemy, iż par. 43.1 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej został uściślony o zapis: "pożyczka krótkoterminowa przyznawana jest raz w miesiącu po spłaceniu poprzedniej chwilówki" [Przesłano przez: PKZP]

 


OGŁOSZENIE !!!!!!

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.08.2011r. Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym jest czynna od godziny 8:00 do godz. 12:00. Uprasza się wszystkich zainteresowanych o załatwianie wszelkich spraw w wyznaczonych godzinach urzędowania.


OGŁOSZENIE!!!


Informujemy, że wnioski o pożyczkę należy składać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego posiedzenie komisji PKZP.
Informujemy także, że pożyczka główna może być uzupełniona tylko jednokrotnie!!![Przesłano przez: Mirka Mrowiec-Księżarczyk]


OGŁOSZENIE!!!

W związku z powtarzającymi się błędami w wypełnianiu pożyczek PKZP informujemy, że:

- pożyczka w wysokości 12 000zł może być udzielona na maksymalnie 15 rat, pozostałe na maksymalnie 12 rat. Warunkiem rozłożenia na powyższe raty jest wymagany okres zatrudnienia pożyczkobiorcy jak i żyrantów pożyczek, tak długi jak okres spłaty pożyczki. Jeżeli okres zatrudnia będzie krótszy, pożyczka zostanie udzielona, ale czas spłaty zostanie skrócony.

- nie może żyrować pożyczki ani o nią występować osoba zatrudniona „na zastępstwo”

- niezbędnym jest przy pożyczce innej niż do wysokości wkładów posiadanie osoby stwierdzającej własnoręczność podpisów, która składa w dolnej prawej części wniosku swój podpis wraz ze swoją imienną pieczątką.

W przeciwnym wypadku wniosek taki zostanie odrzucony.

- przy prolongatach pożyczek, składanych na wniosku wymagana będzie zgoda żyrantów, w przeciwnym wypadku prolongata nie będzie udzielana.


Dokumenty do pobrania: Statut obowiązujący od 24.09.2009r. doc po zmnianach 10.04.2013r. z póź. zm.
Regulamin Funduszu Zapomogowego doc
Zasady członkostwa w PKZP 2015 doc

deklaracja PKZP pdf


wniosek o chwilówkę
doc
wniosek o pożyczkę pdf
wniosek o przeksięgowanie doc
wniosek o wstrzymanie pożyczki doc
wniosek o zapomogę

wniosek o skreślenie z PKZP pdf
Oświadcznie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę doc

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2017

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.