image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Ogłoszenie !!!

Uprzejmie informujemy, iż  najbliższe spotkanie Komisji PKZP odbędzie się
02 października 2017 o godz.9.30

 

Zarząd PKZP

 


 

Informacja o Walnym Zebraniu Delegatów – Członków PKZP

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zaprasza na Walne Zebranie Delegatów-Członków PKZP, które odbędzie się w auli im. prof. Jerzego Szaflarskiego w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 w terminie 19.09.2017 r. o godz.11.00

 

                                                                                          ZARZĄD PKZP

 

 


 

Ogłoszenie !!!

Najbliższe spotkanie Komisji PKZP odbędzie się 05 września 2017 r.

 

 


Informacja dotycząca chwilówek !!!

Informujemy, że chwilówki w okresie  od 14 sierpnia  -  01 września 2017 r. nie będą wypłacane.

 

 


 

 

Ogłoszenie !!!

Komisja Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej uprzejmie informuje, iż  kolejne zebrania w 2017r odbędą się w następujących terminach:

07.03.2017
04.04.2017
09.05.2017
06.06.2017
04.07.2017

Sierpień- przerwa w posiedzeniach Komisji PKZP. 

 


 

Numer konta Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

ING BANK ŚLĄSKI 69 1050 1214 1000 0022 4376 8237

 

 


 

INFORMACJA !!!

INFORMUJEMY,ŻE WNIOSKI O POŻYCZKĘ BĘDĄ PRZYJMOWANE
 DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO POSIEDZENIE KOMISJI PKZP.

 WNIOSKI SKŁADANE PO W/W TERMINIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
 NA NASTĘPNYM POSIEDZENIU KOMISJI.

 


 

Od stycznia 2015 zostały wprowadzone zmiany w  przyznawaniu pożyczek PKZP !!!
Wysokość pożyczki stanowi czterokrotność zgromadzonych wkładów.
Maksymalnie przyznana pożyczka wynosi 12 tys. zł.

Zmiana w zasadach członkowstwa 
Zasady członkostwa w PKZP 2015 doc

 

 

 Przewodnicząca PKZP: dr n. biol. Aneta Wójcik tel. 8460
Księgowa PKZP : Chrobak Katarzyna tel. 3629

 

 

Członkowie Zarządu PKZP na okres 2014-2019

 

 1.   Aneta Wójcik
 2.   Jolanta Kempny
 3.   Gabriela Zębala
 4.   Małgorzata Aptekorz
 5.   Barbara Magiera
 6.   Piotr Sobel
 7.   Magdalena Cofała
 8.   Janina Sypek
 9.   Adam Wolski
 10.   Bożena Kornylych

 

 


 

W zależności od wymiaru etetu lub zastosowania kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku (tzw.ulgi), podstawowe kwoty wolne od potrąceń w 2017 r. Wynoszą:

 

         
Wynagrodzienie minimalne Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wymiar etatu
pełny etat 1 459,48 1 413,48 1 464,48 1 418,48
3/4 1 094,61 1 060,11 1 098,36 1 063,86
1/2 729,74 706,74 732,24 709,24
1/4 364,87 353,37 366,12 354,62
1/3 486,49 471,16 488,16 472,83

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA EMERYTÓW I RENCISTÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ SUM

 

Przypominamy o konieczności uzupełnienia w terminie
do końca grudnia 2013 - wkładów członkowskich

W związku ze zmianami Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej w Katowicach, jakie wprowadzono podczas Walnego Zebrania Delegatów PKZP 10 kwietnia 2013r. informujemy, iż zgodnie z § 14 w/w Statutu „Emeryci i renciści pozostający członkami PKZP , zobowiązani są do uzupełniania wkładów członkowskich w wysokości 120 zł rocznie z możliwością wpłat w kwotach;

 • 10 zł miesięcznie,
 • 30 zł kwartalnie,
 • 120 zł rocznie.”

z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu.”
Emeryci i renciści, którzy nie uregulują składek członkowskich za 2013 rok, nie będą uprawnieni do korzystania z pożyczek w 2014 roku.

ZARZĄD PKZP SUM


INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z WZORÓW DEKLARACJI I WNIOSKÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ PKZP

 

WAŻNE!!!

Do Członków PKZP,

Proszę zgłaszać swoje prośby i wnioski pisemnie, na ściśle określonych wzorach dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej PKZP.

Należy zwrócić uwagę na przygotowany nowy wniosek dotyczący przyznawania zapomóg losowych.!!! - tylko te wnioski wraz z pełną dokumentacją uzasadniającą prośbę o zapomogę będą rozpatrywane na posiedzeniu Komisji PKZP.

 

Zarząd PKZP

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA EMERYTÓW I RENCISTÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ

 

W związku ze zmianami Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej w Katowicach, jakie wprowadzono podczas Walnego Zebrania Delegatów PKZP 10 kwietnia 2013r. informujemy, iż zgodnie z § 14 w/w Statutu „Emeryci i renciści pozostający członkami PKZP, zobowiązani są do uzupełniania wkładów członkowskich w wysokości 120 zł rocznie z możliwością wpłat w kwotach;

 1. 10 zł miesięcznie,
 2. 30 zł kwartalnie,
 3. 120 zł rocznie.”

z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu.”
Emeryci i renciści, którzy nie uregulują składek członkowskich za 2013 rok, nie będą uprawnieni do korzystania z pożyczek w 2014 roku.

ZARZĄD PKZP SUM


Informacja

 

W związku z podjętą uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z dnia 10.04.2013 r. w sprawie zmiany zapisu § 14 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej. Informuję, iż :
„Emeryci i renciści pozostający członkami PKZP zobowiązani są do uzupełniania wkładów członkowskich w wysokości 120 zł. rocznie z możliwością wpłat:

 • po10 zł miesięcznie,
 • po 30 zł kwartalnie,
 • 120 zł rocznie.

z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu”.


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPOMÓG PRZYZNAWANYCH W PRACOWNICZEJ KASIE ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ

 

W przedmiocie wykładni przepisów Statutu PKZP SUM w Katowicach, w zakresie dotyczącym Funduszu zapomogowego i przyznawania zapomóg członkom PKZP, Zarząd podaje co następuje. Zapomogi członkom PKZP przyznawane są wyłącznie w razie szczególnych wydarzeń losowych, na podstawie § 30.1 Statutu PKZP. Przez szczególne wydarzenie losowe rozumie się:

 • indywidualne zdarzenia losowemożna rozumieć przez to: wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od woli człowieka- nawet przy zachowaniu należytej ostrożności, takie jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, śmierć członka rodziny;

a także

 • długotrwałe chorobynależy rozumieć przez to choroby wymagające długotrwałego leczenia w sposób ciągły lub przez długi okres czasu, takie jak np. choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone.

W innych przypadkach, nieokreślonych powyżej Zarząd zapomóg nie udziela.

Ponadto opierając się na Dz.U. Nr 100 p.502 z 1991 roku i Dz.U. Nr 14 p.176. z 2000 art.21 ust.1 pkt 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 VII 1991, informujemy, iż wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.  

ZARZĄD PKZP SUM[Przesłano przez: Katarzyna Chrobak]W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi udzielania pożyczki krótkoterminowej tzw. chwilówki, informujemy, iż par. 43.1 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej został uściślony o zapis: "pożyczka krótkoterminowa przyznawana jest raz w miesiącu po spłaceniu poprzedniej chwilówki" [Przesłano przez: PKZP]

 


OGŁOSZENIE !!!!!!

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.08.2011r. Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym jest czynna od godziny 8:00 do godz. 12:00. Uprasza się wszystkich zainteresowanych o załatwianie wszelkich spraw w wyznaczonych godzinach urzędowania.


OGŁOSZENIE!!!


Informujemy, że wnioski o pożyczkę należy składać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego posiedzenie komisji PKZP.
Informujemy także, że pożyczka główna może być uzupełniona tylko jednokrotnie!!![Przesłano przez: Mirka Mrowiec-Księżarczyk]


OGŁOSZENIE!!!

W związku z powtarzającymi się błędami w wypełnianiu pożyczek PKZP informujemy, że:

- pożyczka w wysokości 12 000zł może być udzielona na maksymalnie 15 rat, pozostałe na maksymalnie 12 rat. Warunkiem rozłożenia na powyższe raty jest wymagany okres zatrudnienia pożyczkobiorcy jak i żyrantów pożyczek, tak długi jak okres spłaty pożyczki. Jeżeli okres zatrudnia będzie krótszy, pożyczka zostanie udzielona, ale czas spłaty zostanie skrócony.

- nie może żyrować pożyczki ani o nią występować osoba zatrudniona „na zastępstwo”

- niezbędnym jest przy pożyczce innej niż do wysokości wkładów posiadanie osoby stwierdzającej własnoręczność podpisów, która składa w dolnej prawej części wniosku swój podpis wraz ze swoją imienną pieczątką.

W przeciwnym wypadku wniosek taki zostanie odrzucony.

- przy prolongatach pożyczek, składanych na wniosku wymagana będzie zgoda żyrantów, w przeciwnym wypadku prolongata nie będzie udzielana.


Dokumenty do pobrania: Statut obowiązujący od 24.09.2009r. doc po zmnianach 10.04.2013r. z póź. zm.
Regulamin Funduszu Zapomogowego doc
Zasady członkostwa w PKZP 2015 doc

deklaracja PKZP pdf


wniosek o chwilówkę
doc
wniosek o pożyczkę pdf
wniosek o przeksięgowanie doc
wniosek o wstrzymanie pożyczki doc
wniosek o zapomogę

wniosek o skreślenie z PKZP pdf
Oświadcznie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę doc

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2017

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.