image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:
Lp. Tytuł naukowy  Kierownik tematu Jednostka realizująca Temat
1. mgr Okła Hubert Zakład Badań Strukturalnych Skóry Katedry Kosmetologii Badanie zmian morfologicznych i cytofizjologicznych w wybranych narządach w przebiegu babeszjozy wywołanej przez Babesia microti              u szczurów.
2. lek. Swoboda Ryszard Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Ocena związku czynników genetycznych z różnymi fenotypami cukrzycy typu 2 definiowanymi na podstawie wieku zachorowania i czasu trwania choroby.
3. mgr Gołąbek Karolina Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej Ocena stopnia metylacji genu ERG11 u szczepów Candida albicans wrażliwych i opornych na leki azolowe.
4. mgr Gawlik-Rzemieniewska Natalia  Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Wpływ wyciszenia ekspresji genów STAT3, STAT5 i NANOG metodą interferencji RNA (RNAi) na zmiany złośliwego fenotypu komórek nowotworowych.
5. mgr Krakowian Daniel Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki Izoformy alternatywnego składania białka DNAJA3 przy zastosowaniu koimmunoprecypitacji.
6. lek. dent. Podolecka Marta Katedra i Klinika Pediatrii Ocena stanu jamy ustnej i zakresu stomatologicznych potrzeb leczniczych na podstawie standardowego badania jamy ustnej i oznaczenia wskaźników: OHI, P1.I, BI, PUW u pacjentek młodocianych (11-18 lat) ze stwierdzonymi zaburzeniami odżywiania. Ustalenie świadomości stomatologicznej i motywacji do leczenia pacjentek z zaburzeniami odżywiania.
7. lek. Wnęko Beata Katedra Pediatrii Grelinemia i rezystemia u noworodków zdrowych i chorych o różnym stopniu dojrzałości.
8. mgr Szeremeta Anna Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Ocena metabolizmu glikozoaminoglikanów osocza krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonych inhibitorami czynnika martwicy nowotworu alfa (TNF-alfa).
9. lek. dent. Ściskała Katarzyna Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Ocena gojenia ran tkanek miękkich części twarzowej czaszki przy użyciu urządzenia podciśnieniowego firmy Hartmann oraz najnowocześniejszych kosmoceutyków.
10. mgr Galilejczyk Anna Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Zmiany potencjału metastatycznego komórek nowotworowych z modulowaną ekspresją genów kodujących metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej: MMP-2 i MMp-9.
11. lek. dent. Adwent Marta Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Zastosowanie termografii w ocenie "niemych" ognisk zębodołowych.
12. lek. Sankiewicz-Szkółka Magda Katedra i Klinika Pediatrii Ocena uszkodzenia jelit u niemowląt przesiewu noworodkowego chorych na mukowiscydozę.
13. lek. Białka Szymon Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Porównanie różnych metod analgezji po operacjach torakochirurgicznych.
14. mgr Marek Łukasz Katedra Analizy Instrumentalnej Ocena wpływu tlenku azotu na melanogenezę w melanocytach o różnym stopniu pigmentacji.
15. mgr Kłych Agnieszka Katedra i Zakład Biochemii Wpływ agonistów układu inkretynowego na markery stanu zapalnego śródbłonka naczyniowego.
16. mgr Rojczyk-Gołębiewska Ewa Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wpływ wybranych leków antypsychotycznych na neurogenezę w mózgu dojrzałych szczurów.
17. lek. Krzywda Paweł Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Wpływ komputerowych treningów kognitywnych na funkcjonowanie poznawcze u pacjentów przewlekle leczonych z powodu schizofrenii.
18. lek. Wierzyk Arkadiusz Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Echokardiograficzna próba oceny odrzucania przeszczepu serca w grupie pediatrycznej.
19. lek. Flak-Wancerz Anna Katedra i Klinika Pediatrii Ocena stanu odżywienia dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
20. mgr Tomsia Marcin Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Badanie ekspresji podjednostek alfa 6 i beta 1 integryn w komórkach owodni łożyska ludzkiego.
21. mgr Aleksander Ewelina Katedra i Zakład Biofarmacji Ocena przydatności hydrożeli HySystem do hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych i ich różnicowań w kierunku chondrocytów.
22. mgr Kulczycka Anna Katedra i Zakład Biofarmacji Opracowanie metody badania proliferacji komórek hodowanych na biodegradowalnych nośnikach polimerowych.
23. mgr Kasprowska Daniela Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii Molekularne podłoże interakcji pomiędzy autofagią a apoptozą w ischemicznych astrocytach - badania in vitro.
24. mgr Głowacka Marta Katedra i Zakład Fizjologii   Rola tuberyny (TSC2) w komórkach Purkinjego móżdżku myszy. Potencjalny wpływ wyłączenia genu TSC2 na rozwój zaburzeń spektrum autystycznego.
25. lek. Czekaj Agata III Klinika Kardiologii Ocena dużych naczyń w niekontrastowej tomografii komputerowej serca - znaczenie diagnostyczne i prognostyczne.
26. lek. Chrobak Ewelina  Katedra i Klinika Pediatrii Ocena ryzyka astmy i alergii u dzieci w wieku przedszkolnym, hospitalizowanych w okresie niemowlęcym z powodu infekcji układu oddechowego.
27. lek. Sikora-Żydek Agnieszka Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Ekspresja wybranych markerów układu homeostaz tkankowej w skórze właściwej i naskórku w przebiegu twardziny.
28. mgr Zygmunt Agata Katedra i Zakład Propedeutyki Chirurgii i Medycyny Ratunkowej Występowanie i następstwa wodogłowia u dzieci z obszaru Górnego Śląska leczonych w latach 2000-2010 w zależności od wieku dziecka i etiologiii metody leczenia.
29. mgr Słodki Jan Zakład Badań Strukturalnych Skóry Katedra Kosmetologii Wpływ obecności pierwotniaka Babesia microti w ustroju ciężarnej samicy szczura na rozwój łożyska i płodu. Analiza molekularna i mikroskopowa.
30. mgr Kimsa Małgorzata Katedra i Zakład Biologii Molekularnej Profil ekspresji genów kodujących białka restrykcyjne dla retrowirusów w prawidłowych ludzkich fibroblastach skóry zakażonych PERV.
31. mgr Kimsa Magdalena Katedra i Zakład Biologii Molekularnej Charakterystyka aktywności transkrypcyjnej genów procesu zapalnego w komórkach ludzkich pod wpływem infekcji świńskimi retrowirusami endogennymi.
32. lek. Prokopowicz Zofia Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) u dzieci otyłych - nieinwazyjne metody diagnostyczne.
33. lek. Kałużna-Czyż Monika Katedra i Klinika Pediatrii Stężenie hepcydyny na tle wybranych parametrów gospodarki żelaza u dzieci chorych na mukowiscydozę.
34. mgr Liśkiewicz Arkadiusz Katedra i Zakład Fizjologii  Wpływ diety ketogennej na rozwój guzów w zwierzęcym modelu stwardnienia guzowatego.
35. mgr  Gendosz Daria Katedra i Zakład Fizjologii  Określenie roli białka EMMPRIN w modelu wylewu podpajęczynówkowego u szczura oraz mechanizmach neuroprotekcyjnego działania minocykliny.
36. mgr Kocięba-Łaciak Anita Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Pielęgniarstwa Aspekty nefrologiczne redukcji masy ciała w powiązaniu z parametrami metabolicznymi dzieci z nadwagą objętych programem zapobiegania otyłości.
37. mgr Rok Jakub Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków Cytotoksyczność i fototoksyczność tetracyklin - badania in vitro z wykorzystaniem melanocytów prawidłowych.
38. lek. Dobrakowski Michał Zakład Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii Oksydacyjne uszkodzenia DNA, stres oksydacyjny oraz modyfikacje układu antyoksydacyjnego u pracowników zawodowo narażonych na oddziaływanie ołowiu i jego związków.
39. lek. Cwynar Grzegorz Klinika Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa Analiza profilu ekspresji genów naprawy DNA w rozrostach endometrium oraz gruczolakoraku endometrium.
40. mgr Bożentowicz-Wikarek Maria Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii Stężenie natywnego i c-końcowego czynnika wzrostu fibroblastów 23 we wczesnych stadiach przewlekłej choroby nerek.
41. lek Lemm Magdalena Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Hormon anty-Müllerowski i insulinopodobne czynniki wzrostu jako potencjalne ogniwa w patogenezie zespołu policystycznych jajników.
42. mgr Sieroń Łukasz Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki Otrzymanie zrekombinowanych enzymów TLL-1 z mutacjami wykrytymi u pacjentów z zespołem ASD.
43. lek.  Targoński Aleksander Katedra i Zakład Biologii Molekularnej   Molekularne podłoże trudno gojących się ran oceniane techniką mikromacierzy oligonukleotydowych.
44. lek. Binek Alicja Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii Diabetologii Dziecięcej Związek podłoża genetycznego predysponującego do zachorowania na cukrzycę typu 1 i wrodzonym izolowanym niedoborem IgA z wykładnikami dysregulacji immunologicznej.
45. mgr Chałas Aleksandra  Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Glikozaminoglikany siarczanowe w moczu osób otyłych z cukrzycą typu 2.
46. lek. Rybicka Malwina Katedra Hematologii i Transplantacji Szpiku Profile stężeń IL-2 i INF-gamma oraz ich zwiążek ze stopniem ciężkości ostrej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi u pacjentów z ostrą białaczką szpikową poddanych allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych.
47. lek. Smędowski Adrian Katedra i Zakład Fizjologii  Neuroprotekcja komórek zwojowych siatkówki z wykorzystaniem komórek Schwanna w modelu zwierzęcym jaskry.
48. lek. Wesecki Mariusz Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Korektalnej i Urazów Wielonarządowych Katedry Chirurgii Ogólnej, Korektalnej i Urazów Wielonarządowych  Próba Charakterystyki makrofagów towarzyszących guzowi i limfocytów T regulatorowych oraz oceny ich wartości prognostycznej w gruczolakoraku jelita grubego.
49. lek. Kopińska Anna Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Wpływ komórek CD26+ na mobilizację komórek krwiotwórczych oraz rekonstytucję układu krwiotwórczego po przeszczepieniu autologicznych komórek krwiotwórczych w szpiczaku plazmocytowym.
50. lek. Bekier-Żelawska Anna Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych Badania nad reakcją zapalną śródbłonka u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek po operacjach tętniaka aorty.
51. mgr Grzegorzak Natalia Katedra i Zakład Patologii Stężenie białka A Proliferating Inducing Ligand (APRIL) w surowicy krwi chorych na raka jelita grubego i żołądka.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2017

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.